Visstidsanställningar

Visstidsanställningar – arbetsrätt för chefer

En visstidsanställning är en form för tidsbegränsad anställning och är tillåten enligt lagen om anställningsskydd för en viss tid eller ett visst arbete. Ett sådant avtal kan tecknas av en arbetsgivare utan en särskild grund eller anledning för tidsbegränsningen. Visstidsanställningar innebär då att arbetstagaren blir anställd under en viss period, från och med ett datum till ett annat, eller att denne blir anställd speciellt för att utföra ett särskilt arbete eller projekt. Inom området arbetsrätt för chefer kan man lära sig mer om ämnet om man känner att man behöver uppdatera sina kunskaper.

När anställningstiden för visstidsanställningen gått ut eller arbetet slutförts upphör anställningen att gälla automatiskt. Undantaget om visstidsanställningar är när en arbetstagare som haft en tidsbegränsad anställning i mer än 12 månader de senaste tre åren inte får fortsatt anställning av sin arbetsgivare efter att den tidsbegränsade anställningen gått ut är arbetsgivaren skyldig att lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställda samt den lokala arbetstagarföreningen minst en månad innan detta sker. Du som är insatt inom området arbetsrätt för chefer vet också att en visstidsanställning som pågått under en femårsperiod i sammanlagt två år automatiskt övergår till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd.

En arbetsgivare får ha hur många visstidsanställda den vill då det inte finns någon gräns för antal anställda med tidsbegränsning.  Om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill säga upp allmänna visstidsanställningar i förtid så gäller de vanliga reglerna om uppsägning enligt lagen om anställningsskydd, alltså måste den aktuella uppsägningstiden vara avslutad. När det handlar om arbetsrätt för chefer är det viktigt att reglerna som finns följs noggrant därför måste en arbetsgivare ha en relevant grund vid uppsägning samt lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställda. Arbetstagaren däremot kan säga upp sig muntligt utan anledning, dock måste denne tillämpa den aktuella uppsägningstiden som står i anställnings- eller kollektivavtalet.

Visstidsanställningar Arbetsrätt

Visstidsanställningar