Framtidens ledarskap

Ledarskapsutbildning i framtiden

Lär dig om framtidens ledarskapFramtidens ledarskap blir allt mer omdiskuterat. I en tid med ständiga förändringar och där utveckling sker i en rasande fart ökar vårt behov av starka ledare alltmer. Stärk därför ditt ledarskap genom att boka en ledarskapsutbildning. Du behöver kunskaper för att kunna skapa en gemensam riktning och mening inom din organisationer och ditt företag. Rollen som chef, ledare och coach är inte längre avgränsad, som för bara ett antal år sedan, utan går numera in i varandra och blir en helhet. Ledarskapet kommer alltid att vara ett begrepp som flitigt blir diskuterat och tolkat på olika sätt. Framtidens ledarskap handlar dock om att skapa livskvalité. Den kommande generationen kommer att kräva ett nytt och utvecklat ledarskap med coachning i fokus.

Framtidens ledarskap

Det tidigare ledarskapet, vilket har varit majoritet på arbetsmarknaden under lång tid, är ett mer auktoritärt ledarskap. Dessa ledare har haft en formell position inom organisationen eller företaget där förhållningssättet mot medarbetarna varit av annorlunda karaktär än vad den börjar utvecklas till idag.

Under de närmsta tio åren kommer många av dessa tidigare chefer att försvinna från arbetsmarknaden. Bristen på chefer gör då att den nya generationen får ökade möjligheter vilket också kommer att öka kraven på företagen. Framtidens ledarskap handlar om relationer och inte bara vilken utbildning eller vilka meriter du har som ledare. Att ha ett gott handlag med människor kommer att vara minst lika viktigt, om inte än mer.

Kommunikation

Faktum är att många nyanställda chefer slutar efter relativt kort tid just på grund av att de inte har förmågan att kommunicera sina budskap och skapa positiva relationer med sina medarbetare. Vid fel kommunikation, där chefen blir en maktutövare som pekar med hela handen och ger order. Skapas konflikter och leder till att du som chef misslyckas i din roll.

I framtidens ledarskap blir den viktigaste uppgiften för ledaren att skapa livskvalité åt sina medarbetare och sig själv. Detta innebär kort och gott att skapa en större förståelse för att få livspusslet att gå ihop som helhet.

Fokus på livskvalité i framtidens ledarskap

Förmånen att kunna ha flexibel arbetstid är något som många idag önskar sig. Samtidigt som vi blir alltmer karriärsugna och strävar efter framgång vill vi också ha tid över för familjen, vårt sociala nätverk och fritidsaktiviteter. Med ökat fokus på livskvalité inom framtidens ledarskap kommer det kunna bli möjligt att kombinera begreppen arbetstid och fritid och istället prata om betald och obetald tid. Det innebär att planera den betalda tiden så att familj- och privatlivet ligger i harmoni med arbetslivet. Om detta lyckas skapas trivsel som leder till ökat engagemang och bättre resultat.

Framtidens ledarskap i fyra olika roller

Framtidens ledarskap och framtidens ledare måste kunna behärska fyra olika roller för att kunna bli framgångsrik. Dessa roller är Visionären, Coachen, Relationsskaparen och Demokraten. Det innebär att du som ledare måste kunna leda dina medarbetare in i framtiden. Att kunna identifiera och använda dina medarbetares förmågor på bästa sätt kommer att vara nyckeln. Du måste kunna skapa bra relationer och underhålla dessa både internt och externt. Du måste vara lyhörd för åsikterna omkring dig och våga lita på dina medarbetare genom att delegera ansvar utan att hela tiden själv ha kontroll. En framtidens ledare är mer engagerad i faktorer som samhällsansvar med etik, miljö och socialt innehåll.

Framtidens ledarskap och framtidens ledare

Fundera över orden framtidens ledarskap. Vad väcker de för tankar och känslor hos dig? Inger de hopp och nyfikenhet, eller skapar de en vilsenhet inför vad som ska komma? Oavsett vad framtidens ledarskap innebär för dig är det omöjligt att som chef bortse ifrån det. För att vara en god ledare idag, bör man vara beredd på morgondagens utmaningar. Låt oss därför ta en titt på framtidens ledarskap. Världen är ständigt föränderlig, och att känna av de vindar som blåser är viktigt för att kunna möta de behov som uppstår. Vi kan redan nu skönja en del trender som uppenbarar sig, men är det möjligt att säga vad som kan vara viktigt för framtidens ledare? Låt oss fundera över vad som verkar vara framgångsfaktorerna för framtidens ledarskap.

Kulturell kompetens är viktigt för framtidens ledare

Vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad. Organisationer arbetar över landsgränser och öppnar filialer i olika delar av världen. Detta påverkar organisationernas kultur, och också vilka arbetssätt och egenskaper som behöver prägla framtidens ledarskap. Kulturell kompetens blir viktigt för framtidens ledare. Att vara nyfiken på, och försöka förstå olika kulturer blir centralt. Därtill behöver man i framtidens ledarskap förstå hur människor från olika kulturer behöver bli ledda.

Ledarskapsutbildning med fokus på internationellt ledarskap

Framtidens ledarskap ledarskapsutbildning

Vårt skandinaviska ledarskap präglas till stor del av demokrati och individinflytande. Detta är något vi är stolta över och som fungerar väl i vår kontext. Dock kan det i andra kulturer upplevas som vagt och förvirrande. Därför är det av stor vikt för framtidens ledare att iaktta vilken sorts ledarskap som lämpar sig för den grupp man står att leda. Genom en ledarskapsutbildning med fokus på internationellt ledarskap kan man bli medveten om olika sätt att leda framgångsrikt i olika delar av världen.

Nya krav på ledarskap

Även i olika generationer ser vi att olika sorters ledarskap krävs. Många chefer upplever att de 80- och 90-talister som nu kommit ut på arbetsmarknaden har helt andra krav och önskemål än till exempel 40- och 50-talister. Det som ofta uttrycks är att tidigare generationers krav på en chef är tydlighet och att chefen är den som styr. Den yngre generationen har ofta andra tankar kring ett framgångsrikt ledarskap, och i framtidens ledarskap blir detta viktigt att iaktta. De som arbetar med den yngre generationen vittnar ofta om deras behov av att ha stor frihet och att bli mindre detaljstyrda.

Nya generationer

Framtidens ledare behöver kunna visa tilltro till sina medarbetare, och ge dem stort manöverutrymme. Inom framtidens ledarskap kommer chefen även att få tåla att bli granskad på ett sätt som tidigare inte varit fallet. Nya generationer har visat sig ställa stora krav på sin chef. Detta kräver stabilitet hos chefen, men kan samtidigt vara mycket utvecklande.

Ledarskapsutbildning med fokus på arbetsmiljö

Det verkar även som om andra variabler än hög lön och ett arbete med hög status spelar större roll för den yngre generationen. Familj, god arbetsmiljö och rättvisa arbetsförhållanden blir viktigare och viktigare. Jobbet är inte längre allt, utan måste kunna kombineras med en meningsfull fritid. I framtidens ledarskap blir detta viktigt att identifiera. Framtidens ledare behöver arbeta med att skapa en god miljö på arbetsplatsen, och genom större flexibilitet arbeta för nöjda medarbetare. En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsmiljö kan vara en god investering för den organisation som vill möta dessa krav och vara rustade för framtidens ledarskap.

Miljömedvetenheten hos framtidens ledare

Miljön blir ett allt viktigare diskussionsämne, både inom våra organisationer och i vårt privatliv. Redan för länge sedan insåg vi att vårt levnadssätt inte kommer att fungera länge till. Vi måste ändra vårt sätt att leva, konsumera och tänka för att möjliggöra för kommande generationer att kunna leva på och njuta av vår planet. På senare år har diskussionen även tagit sig in i arbetslivet. Vi pratar om hållbart ledarskap, där hållbarheten omfattar såväl vår påverkan på miljön som hur vi människor mår i organisationen.

Miljöcertifierar

Vi miljöcertifierar våra organisationer, för att kunna minska och kontrollera den skadliga påverkan verksamheten har på miljön. Således blir det en viktig del av framtidens ledarskap att ta sitt miljömässiga ansvar. För att som organisation se till att miljömedvetenheten hos framtidens ledare ligger i fas med tiden. Bör man satsa på en ledarskapsutbildning med miljötema, samt att miljöcertifiera sin organisation.

Nya kommunikationsvägar i framtidens ledarskap

Det ställs ständigt högre och högre krav på chefer idag och kommer sannolikt att göra det även i framtiden. Samhället blir mer och mer komplext, och som chef är man allkonstnär i en mångfacetterad och snabbt skiftande miljö. Detta gäller inte minst de nya formerna för kommunikation. För att effektivisera kommunikationsvägar i vårt vardagsliv och i organisationer växer ständigt nya redskap fram. Som chef är det lätt att drunkna i en djungel av mejl, sms, chattfunktioner, pm, digitala kalendrar och en telefon där man ständigt förväntas vara anträffbar.

Massutskick

För att kunna skilja viktig information från stora mängder massutskick och information som man som chef inte är direkt berörd av är det viktigt att hitta sina sätt att sålla. En ledarskapsutbildning kan vara till stor hjälp för att förbereda sig för framtidens ledarskap och lära sig att sortera vad som är viktigt. Vidare kan en ledarskapsutbildning hjälpa framtidens ledare att dra sunda gränser kring sin egen tillgänglighet.

Ny teknik och nya möjligheter i ledarskapet

I takt med att tiden går utvecklas ny teknik och nya möjligheter. Att möta detta och skapa möjligheter utifrån denna utveckling är ett måste i framtidens ledarskap. Ny teknik skapar möjligheter för datorer och robotar att ta över olika arbetsuppgifter och i vissa fall även ersätta hela tjänster. Gamla jobb upphör att finnas och nya skapas i takt med att ny teknik växer fram. Framtidens ledare behöver vara beredd att hantera detta. Det kan innebära snabbare och mer frekventa omorganisationer och omställning av personal. Därtill behöver framtidens chef ta tillvara den kompetens som finns, och kunna hjälpa medarbetare med att identifiera och tillhandahålla nödvändig kompetensutveckling. För att dessa ska kunna ta sig an nya roller och positioner. För att kunna göra detta behöver framtidens ledare kunna se smart och flexibelt på sina medarbetare och deras kompetens och förmågor. Genom en ledarskapsutbildning kan denna färdighet ytterligare utvecklas.

Utveckla och utnyttja de personalresurser

I framtidens ledarskap gäller det inte bara att utveckla och utnyttja de personalresurser man har. Framtidens ledare måste också kunna leda, guida och stötta sina medarbetare i den tekniska utvecklingen som går allt snabbare. Vissa medarbetare älskar förändring och välkomnar såväl nya organisationslösningar som nya uppgifter. Det är dock även vanligt att många medarbetare upplever förändring stressande och att de har svårt att klara av att vara mer och mer flexibla. I framtidens ledarskap blir det därför viktigt att både omfamna ny teknik. Men att samtidigt kunna ta hand om människorna i denna nya utveckling. Kloka vägar att hantera detta kan chefen lära sig i en ledarskapsutbildning, där fokus ligger på att leda medarbetare i förändring.

Framtidens ledarskap och sociala medier

En del av den nya tidens utveckling är expansionen av användandet av sociala medier. Idag är de en del av vår vardag, och detta gäller inte bara på privat nivå. Även organisationer påverkas av denna utveckling och dess inflytande både internt och externt. I framtidens ledarskap kan man inte bortse från detta, Sociala medier kan vara ett oerhört effektivt verktyg i flera av organisationens processer. Marknadsföring av organisationen utåt kan genom sociala medier ske både billigt, nå många och riktas till en speciell målgrupp baserat på intressen.

Rekrytering

En annan arena där sociala medier kan vara till stor hjälp är när det gäller rekrytering. Det finns idag en uppsjö av olika nätbaserade fora för att söka jobb och marknadsföra sig själv eller sin organisation i rekryteringssammanhang. För att hålla jämna steg med andra organisationer i framtidens ledarskap gör man klokt i att ta reda på hur den egna organisationen kan utnyttja dessa möjligheter för att konkurrera på samma arena som andra.

Framtidens ledarskap har en policy för sociala medier

I framtidens ledarskap är det viktigt att se alla vinklar av ny teknik och sociala medier. Sociala medier kan som visat ovan vara en stor hjälp för organisationer. Men som med allting annat finns det också nackdelar och risker. Likaväl som en organisation kan uttrycka sig på sociala medier, kan de medarbetare som arbetar inom organisationen göra det. Ofta handlar människor med sunt förnuft, men vi ska komma ihåg att det tar tid att vänja sig vid ny teknik. Den information som tidigare bara kunde spridas inom en sluten krets, kan nu cirkulera över hela världen på mycket kort tid.

Digitalisering

Eftersom ny teknik möjliggör snabb spridning av information. Och eftersom denna teknik nu finns tillgänglig för alla, händer det att information når olämpliga arenor. Det kan gälla både personlig information om medarbetare som kan vara till skada för organisationen. Men också information om organisationen som borde stanna inom organisationens väggar. Som organisation är det därför viktigt i framtidens ledarskap att ha en policy gällande sociala medier, för att klargöra för medarbetarna vad son är acceptabelt och inte. Mer om detta kan man lära sig i en ledarskapsutbildning, då många organisationer idag funderar över dessa frågeställningar. Som chef kan man även hamna i lägen där medarbetarnas agerande i sociala medier bör leda till disciplinära åtgärder. För att kunna hantera detta på ett professionellt sätt kan en ledarskapsutbildning ge många goda råd och verktyg.

Ledarskapsutbildning om framtidens ledarskap

Det är inte bara chefer som upplever att den nya tiden ställer ökade krav på ökad flexibilitet och tillgänglighet. I de allra flesta positioner i våra organisationer märker våra medarbetare av dessa trender. Därför är det viktigt i framtidens ledarskap att som chef kunna stötta och guida sina medarbetare att hitta en lagom nivå för att undvika och förhindra utbrändhet. Dagens arbete kräver ofta att flera arbetsmoment ska kunna utföras snabbt och i princip var som helst. Det är inte ovanligt att medarbetare arbetar på bussar, tåg och under ledig tid, eftersom företagskulturen kräver snabba svar.

Identifiera acceptabel nivå

Inom framtidens ledarskap är det viktigt att kunna identifiera vad som är en acceptabel nivå av flexibilitet och tillgänglighet inom den egna organisationen. För framtidens ledarskap är det centralt att kunna kommunicera med sina medarbetare vad som förväntas av dem, och när de faktiskt kan koppla bort sitt arbete. För att diskutera dessa frågeställningar och kunna hitta rätt nivå för din organisation kan en ledarskapsutbildning vara en bra hjälp. Frågan är högst aktuell i de allra flesta organisationer, och i takt med att tekniken utvecklas och gör möjligheten till ständig tillgänglighet ännu större, kommer den knappast att försvinna. Förbered dig därför genom en ledarskapsutbildning för att för att kunna axla framtidens ledarskap kopplat till medarbetarnas tillgänglighet.

Studier och teorier för framtidens ledare

När vi spanar framåt mot framtidens ledarskap fokuserar vi ofta på trender. Vi analyserar de trender som tidigare varit, identifierar de trender som gäller idag, samt blickar framåt mot den riktning i vilken morgondagens vindar blåser. Den som arbetar med ledarskap kan inte undgå att märka att synsättet på ledarskap på vissa sätt ändras över tid. Man provar olika metoder utifrån den bild av chef och medarbetare som för närvarande dominerar. Olika teorier kring vad som driver människan avlöser varandra, och skapar olika synsätt på vad som är förknippat med ett gott ledarskap. Teorierna grundas på iakttagelser av människor och organisationer, och metoder som visat sig vara framgångsrika. I framtidens ledarskap kan vi således inte bortse ifrån dessa studier och teorier.

Framtidens ledare litar på grundläggande värderingar

Men det är också viktigt att inte dras med för mycket i de trender som snabbt blåser över. Ett gott ledarskap handlar också om att vara förankrad i det som är etablerat. Med en ledarskapsutbildning kan du som chef få hjälp att hitta din grundtrygghet som chef. Framtidens ledare måste stå stadigt i sitt eget ledarskap och lita på de grundläggande värderingar om människor som han eller hon besitter. Hur blir man då grundad i sitt ledarskap och får större medvetenhet om sina värderingar?

Framtidens ledarskap handlar om att utveckla ett hållbart ledarskap

Ledarskapsutbildning är dig om framtidens ledarskapGenom ledarskapsutbildning kan man arbeta med att hitta dem grundläggande tryggheten i sitt ledarskap. Framtidens ledarskap handlar om att utveckla ett ledarskap som är hållbart både idag och i framtiden. Det handlar både om att lära sig mer om sig själv, och om att utveckla sina starka och mindre starka sidor. En ledarskapsutbildning kan vara ett viktigt redskap för att få en tydlig bild av sina resurser som chef. Ge dig själv och din organisation en god möjlighet att möta framtidens ledarskap genom en investering i en ledarskapsutbildning av god kvalitet.