Arbetsledarutbildning – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning i arbetsledning

Ledarskapsutbildning för dig som är ny i rollen

Utbilda dig i arbetsledning

Vår arbetsledarutbildning för nya arbetsledare är två dagar lång och ger grunderna inom arbetsledning. Den går i Stockholm, Göteborg, Malmö och på distans. Det är en basutbildning för alla som är nya som arbetsledare. Idag blir det allt vanligare att duktiga medarbetare blir belönade med en roll som arbetsledare för den grupp de varit medlemmar i. En rolig utmaning, men du behöver kunskap om hur du gör för att arbetsleda. Under vår utbildning för dig som är ny som arbetsledare får du lärdomar om arbetsledning och lär dig dessutom ett nytt sätt att se på ledarskapet. Du lär dig konsten att leda utan att vara chef och hur du gör rätt prioriteringar i vardagen som arbetsledare.

Utbildning om ledarrollen

Vår ledarskapsutbildning lär dig hur ledarrollen fungerar och förbereder dig för de krav som väntar. Du får insikter i hur helheten i organisationen hänger ihop och samverkar. Målet med utbildningen är att du ska öka ditt kunnande om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar. Dessa kunskaper är mycket viktiga, speciellt om du ska börja leda över en grupp som du själv nyss tillhörde. Att leda tidigare kollegor är ett av områdena i ledarskapsutbildningen. Att kunna motivera medarbetare och skapa en väl fungerade grupp är ett annat område som tas upp av våra duktiga utbildningsledare.

Innehåll i utbildningen Ny som arbetsledare

Innehållet i vår ledarskapsutbildning för nya arbetsledare är gediget och beprövat. På schemat står bland många olika delar. Du lär dig till exempel grunderna inom ledarskap och vad det innebär att gå från gruppmedlem till arbetsledare. Du får kunskaper om hur du arbetar med ett motiverande ledarskap och hur du kan coacha medarbetare till att själva ta ansvar för sina arbetsuppgifter. På utbildningens dagordning står även vad som påverkar gruppens utveckling och om de olika rollerna i teamet. Konsten att lyssna och ge feedback tas upp, liksom arbetsledarens roll i konflikter.

En praktisk ledarskapsutbildning för arbetsledare

När du går en ledarskapsutbildning för ledare får du många relevanta verktyg att börja använda direkt, vilket kan behövas. I och med att du kan komma att bemötas på ett annat, och för dig främmande, sätt än tidigare kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina forna kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i det nya ledarskapet. I vissa grupper fungerar detta utmärkt och alla lär sig att acceptera din nya roll, men ibland fungerar det sämre. Oftast är detta fallet om fler i gruppen konkurrerat om samma tjänst. Under utbildningen får du verktyg för att hantera olika sorters scenarios och du kommer att känna större säkerhet och trygghet när du inleder din nya yrkesbana.

Kunskaper som utvecklar ledarskapet

Steg 1 är att gå en ledarskapsutbildning för arbetsledare. Med kunskap om ledarskap kan du utvecklas vidare och skapa ett starkt ledarskap. Starka ledare slår an tonen för sina team och sin organisation. De använder de resurser som finns till hands på ett optimalt sätt och löser problem på ett kreativt sätt. Förmodligen har de gått en utbildning där fått lära sig att  lösa problem, delegera och hantera arbetsbelastningen. De har fått med sig kunskaper om hur de blir både goda kommunikatörer och bra samarbetspartners, plus betrodda beslutsfattare.

Lär dig mer om din förmåga som ledare 

Öva upp din ledarskapsförmåga under en ledarskapsutbildning

Utveckla din förmåga att leda

Du inser mer och mer om din förmåga att leda andra under en ledarskapsutbildning. Under utbildning får du möjlighet att utveckla din ledarskapsförmåga snabbt och effektivt. Oavsett bransch, erfarenhet eller perspektiv anpassar sig den starka ledaren till sin omgivning och möjliggör för sitt team att lyckas tillsammans. Det är inte din titel som definierar ditt ledarskap. Du behöver inte ha en chefsroll eller ett stort team för att betraktas som ledare. Dock behöver du ha kunskaper om vad det innebär att leda, vilket en utbildning ser till att du får.

Ledarskapsutbildning som lär dig fatta beslut

En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledning lär dig vikten av att du som ledare har hög integritet i grunden. Varför då, kanske du undrar? Jo, under en utbildning kan du få lära dig att höga integritetsnivåer ligger till grund för en robust organisationskultur och bestämmer den övergripande riktningen och framgången för alla grupper. Det underlättar ett gott beslutsfattande och bygger en bra teamstruktur.

Få kunskap om hur teamet fungerar

En utbildning för arbetsledare kan visa på flera viktiga aspekter av ledarskap och integritet ur individ-, team- och organisationsperspektiv. Bland annat kan du få insikter om att bland de första gångerna du som arbetsledare kan behöva visa prov på integritet är när du ser att något är fel. Antingen har du själv uppmärksammat felet, eller så blir du varse det genom någon i din grupp. Du inser att åtgärder behöver vidtas, men hur? En ledarskapsutbildning ger dig värdefull kunskap som hjälper dig att parera för kortsiktiga intressen som kan hindra dig att agera. Kanske finns det en överordnad chef som kan bli ett problem, eller rent av är problemet. I det läget är ordentliga kunskaper jätteviktigt och avgörande för framgång.

Inlärning för ledaren

Att du som arbetsledare jobbar på din inlärning i ämnet ledarskap är viktigt. Många kriser uppstår på grund av att ledare inte lyckas hävda sitt företags underliggande värderingar. Det är alltför vanligt att ledare blandar ihop dessa värderingar med ”äkthet” och sätter bild över substans. Integritet innebär mer än att upprätthålla etik. Du som ledare måste också vara medveten om dina egna fördomar när du strävar efter sanning och rättvisa i beslutsfattandet. Det finns en speciell ledarskapsutbildning som erbjuder tekniker för att hjälpa ledare att testa sin integritet och lära sig fatta beslut som är rationella, rigorösa och rimliga. En annan utbildning hjälper ledaren att gå från individen till organisationen och erbjuder tips för att bädda in hög integritet i en högpresterande kultur. 

Ledarskapsutbildning lär ut tekniker vid konflikter

Under en ledarskapsutbildning som tar upp konflikthantering får du kunskaper som lär dig att såväl förebygga kriser som hantera dem. Kriser och konflikter inom ett företag tycks ibland bryta ut dramatiskt och utan förvarning. Du som arbetsledare kan bli totalt överrumplad. En utbildning för arbetsledare lär dig hitta konfliktens ursprung och att den ofta var tydlig att se, om du hade vetat var du skulle leta. Det är inte ovanligt att chefer på alla nivåer bara har hoppats att krisen inte skulle explodera medan de var i närheten. 

Insikter under en utbildning

Etiska dilemman är inte alltid lätta att hantera under en kris, därför är en ledarskapsutbildning så värdefull. Du kan till exempel få insikter om vilka konsekvenserna blir av att du fattar ett beslut i konflikten. Försök att förutse både första och andra reaktionen på ett beslut. Tänk ännu längre och fundera över konsekvenserna på medellång sikt. Vilka är mina kärnförpliktelser? Skulle jag misslyckas med att utföra min plikt om jag inte gör något, eller är det helt enkelt min uppgift att varna någon annan?

Lär dig om yrkesrollen ledare i en konfliktsituation

Utbilda dig i att kunna hantera konfliktsituationer

Lär dig att ta hand om konflikter

Under en konflikt behöver du känna till vad yrkesrollen som ledare innebär i forma av ansvar. Finns det tillfällen då jag inte ska lägga mig i konflikten? Detta är en svår fråga som för det mesta besvaras med nej, men det kan finnas situationer som gör det svårt för dig. Det är alltid lätt för utomstående att kritisera en ledare som verkar ha undvikit ett tufft beslut, men om du t ex undergrävs av en chef, ignoreras av ledningen, riskerar att få sparken eller liknande är det kanske inte möjligt för dig att göra något. Det yttersta ansvaret ligger hos företagets ledare, eftersom det är de som slår an den moraliska tonen.

Ledarskapsutbildning med fokus på självförtroende

En ledarskapsutbildning stärker dig i din förmåga att leda ditt team ut ur konflikten och även att förebygga framtida osämjor. Vad kan jag leva med? Kan jag strunta i att hantera konflikten och fortsätta ha ett gott samvete? Är jag beredd att riskera jobbet för att kunna agera? Vill jag ens vara kvar i en organisation som överhuvudtaget får mig att tveka att våga ta tag i en konflikt. Detta är nog kärnfrågan. Med en utbildning i ledarskap som stärker ditt självförtroende som ledare får du hjälp med att reda ut vad du bör göra i en konflikt.