Ledarskap och kommunikation

Ledarskapsutbildning och kommunikation

Lär dig om ledarskap och kommunikation under en ledarskapsutbildningKommunikation för ledare löper som en röd tråd genom en ledarskapsutbildning för ledare. Att kunna kommunicera med sina medarbetare är centralt för ledaren. Därför ingår träning i kommunikationen som ett centralt ämne under en utbildning i ledarskap. Begrepp som ledarskap eller kommunikativt ledarskap kan nästan sägas vara en finare omsägning av vad ledarskap egentligen handlar om. För vad är ledarskap om inte just kommunikation?

Lär dig om ledarens utökade roll

Ledarens tidigare mer formella roll inom en organisation eller ett företag är numera ännu vidare, då insikten om vikten av kommunikation blivit allt tydligare. Under en ledarskapsutbildning lyfter vi fram betydelsen av att lära sig att kommunicera, både rätt och i rätt tid. I en värld som ständigt är föremål för förändring, får chefer och ledare en allt större roll för att kommunicera en gemensam riktning och mening. Människorna i ett team är beroende av information från ledaren. Idag kan detta ske både fysiskt och på distans. Båda sätten fungerar. Det viktigaste är att kommunikation sker regelbundet och att ingen blir utelämnad.

Management by walking around

Kommunikativt ledarskap kan utövas på olika sätt, vilket vi belyser under en ledarskapsutbildning. Uttrycket ”Management by walking around” kan vara något slitet, dock inte desto mindre sant. Att chefen och ledaren är synlig för medarbetarna visar på tillgänglighet och är en sak du lär dig under utbildningen. Synligheten skapar en kontakt som är till fördel för relationen mellan ledaren och teamet. Att som chef eller ledare överanvända e-post kan vara förståeligt i vissa situationer. Men att överskölja medarbetarna med information och tro att de ska kunna ta till sig denna är bara dumt. Ledarskapet handlar inte om en envägskommunikation utan samspelet mellan ledaren och medarbetaren.

Ledarskapsutbildning som lär dig skapa tydlighet

Kommunikativt ledarskap handlar om att som ledare skapa en tydlighet. Under en ledarskapsutbildning får du strategier för att skapa en tydlig och klar kommunikation. Du lär dig att använda ett klart språk, som gör att du blir förstådd och att dina medarbetare kan känna ett förtroende för dig. Missförstånd sker hela tiden och det beror ofta på bristen i tydlighet i kommunikationen. Att kunna kommunicera handlar bland annat om att förstå andras situation.

Lärdomar om personligheter

Du behöver lära dig att ta in dina medarbetares personligheter för att på så sätt se vilket sätt att informera och kommunicera som passar bäst. Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare som betyder ”att göra tillsammans”. Det är tillsammans med dina medarbetare som din kommunikation ska ske. Tänk även på att vår kommunikation inkluderar inte bara det vi säger och de handlingar vi utför utan även vårt kroppsspråk. Vi sänder hela tiden ut signaler och budskap både medveten och omedvetet.

Kommunikationsstil ett ämne under utbildningen

Att som ledare få en ökad insikt om sitt eget beteende och kommunikationsstil under en ledarskapsutbildning ger en ökad förståelse för hur du kommunicerar med andra. Detta leder också till en ökad nyfikenhet på hur andra runt omkring dig fungerar och hur de tänker. Utan en vilja och ett engagemang blir det svårt att nå och förstå en annan människa. Ledarskap och kommunikation handlar i grund och botten om att på bästa sätt överföra information från en person till en annan. Detta kräver insikt om vad som sägs, hur det sägs, vilket kroppsspråk som används och vilka signaler som sänds ut. Detta kan sammanfattas i den stil du som ledare använder för att kommunicera.

Utveckla den kommunikativa ledaren inom dig

En ledarskapsutbildning gör dig uppmärksam på hur du kommunicerar idag. Du lär dig att bli medveten om att dina förutfattade meningar, dina styrkor och svagheter, ditt kroppsspråk, vilka tidigare erfarenheter som präglat dig samt dina fördomar blir en del av din kommunikation. Under utbildningen inser du att du ofta talar till dina egna förutfattade meningar, snarare än till en annan person. När du lärt dig att bli medveten om detta kan du utveckla ditt sätt att kommunicera, så att det blir till fördel både för dig själv och mottagaren. Ledarskap och kommunikation utgår ifrån respekt. Ansvaret för att information går fram korrekt ligger hos dig som avsändare. Därför behöver du kunskaper om hur du skapar en dialog med motparten för att kunna säkerställa detta. Utifrån en positiv attityd och en vilja att förstå från båda parter uppstår god kommunikation.