Ledarskapsrollen – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsrollen – chefsrollen

Ledarskapsrollen är viktig att lära sig

Lär dig om din roll som ledare

Många arbetar idag med att leda utan att vara chef. Att vara ledare och att vara chef är två olika roller, även om många som utövar ledarskap hamnar i båda. Chef är en befattning, alltså en tjänst som du blir rekryterad till. Ledarskapsrollen däremot handlar om hur du faktiskt behandlar de medarbetare som du har ansvar för. En annan viktig skillnad är att personalansvaret, vilket du har som chef men inte alltid som ledare. Detta blir ibland motsägelsefullt, då ledaren alltid har stor grad av interaktion med personalen, medan chefen inte alltid har det. Chefen har ofta i första hand kontakt med övriga chefer och litar till ledarna att de hanterar personalen. Men när det kommer till lönesättning mm är det chefen som bestämmer.

Ledarskapsrollen i stark förändring

Ledarskapsrollen är idag stadd i stark förändring, inte minst i ett land som Sverige där vi ofta är snabba med att haka på nya trender och strömningar. Ett öppet modernt ledarskap med fokus på kommunikation och medinflytande är det koncept som tillämpas i de flesta verksamheter nu för tiden. Det handlar om att skapa förtroende, först att bygga upp det och sedan att lyckas bibehålla det. Oavsett vad som händer. Man behöver få respekt från medarbetarna men samtidigt undvika att distansera sig från dem. Vilket kan kräva ett visst mått av balansgång och inte minst fingertoppskänsla. Arbetsledaren är demokratisk och lyssnande. Men det gäller att inte glömma att man också kan behöva lyfta blicken uppåt så att man inte tappar de övergripande målen ur sikte.

Kommunikationsförmågan är viktig

Den dialog som är så viktig i ledarskapsrollen kan och bör försiggå på flera plan samtidigt. Naturligtvis sammankallar man till möten, både med hela avdelningen och i mindre grupper, ända ner till individnivå. Men även det informella korridorsnacket kan vara mycket konstruktivt just för att det är spontant och ger möjlighet att uttrycka små men ändå viktigare saker, som aldrig skulle hamna på agendan på ett personalmöte. Det handlar om att hålla igång det löpande samtalet på alla nivåer, och se till att varje individ känner sig uppmärksammad.

Inspirerande ledare

Den moderna lyssnande ledarskapsrollen gör det möjligt att skapa ett kreativt klimat på företaget. Där man tar tillvara på varje medarbetares potential. Det kan faktiskt vara både spännande och stimulerande att gå till jobbet. Om man känner att det finns möjligheter att kanalisera sin energi. I stället för att bara sköta sitt arbete på ren rutin. En inspirerande ledare som verkligen ser sina medarbetare är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en sådan arbetsmiljö. Vilket i sin tur får effekter på många olika plan. Minskad personalomsättning och ökad produktivitet är exempel på ytterst mätbara faktorer, som tydligt visar vilken stor skillnad bra ledarskap kan göra.

Utbildning tydliggör ledarskapsrollen

Under sitt yrkesliv samlar man på sig värdefull kunskap som man kan tillämpa i ledarskapsrollen, och det är också viktigt att använda sina instinkter. Men det kan vara användbart att gå en utbildning där man kan ta del av specifik kunskap när det gäller ledarskap. Både forskningsresultat och konkreta metoder och tips.  Det kan handla om exempelvis att delegera och prioritera. Och att använda gruppdynamik och teamwork. En kurs kan bidra till att man utvecklas i sin roll. Inte minst för att man får en bättre insikt om sitt eget ledarskap, helt enkelt ökad självkännedom.

Ledarskapsroller

Hur stor vikt behöver man lägga på olika ledarskapsroller i en organisation, eller för en division eller en avdelning? Kan man effektivisera arbetet och motivera medarbetarna genom att ha en klart definierad person som innehar en ledarskapsroll?

Ledarskapsroller eller inte

Jag argumenterar för att man bör lägga en stor vikt på huruvida man har bra personer med ledarskapsroller eller inte. En ledare är någon som kan få andra att göra saker, vissa säger att en ledare är ingen ledare om de inte har några följare. Följarna följer det ledarna gör. Såsom i djurriket där respektive bestämmer var flocken ska gå och vara. Samma sak kommer det till en organisation, ledaren har följare som gör det ledaren vill att man ska göra.

Tydlig person bör inneha ledarskapsrollen

Ledarskapsrollen chefsrollen

Var tydlig som ledare

Det är känt att en organisation, nation eller förening blir mer sammanhållet om de har en tydlig person som innehar ledarskapsrollen. Det är klart definierat vem man ser upp till, som de kan eftersträvar att likna till handling och tänkande. Personen som innehar ledarskapsrollen kan påverka omgivningens värderingar om vad som är viktigt, vad man vill ignorera, förändra och förkasta. De formar vad som är gott och ont, bra och dåligt, vilka ideal man har. Att ledaren är en viktig person är därför givet. Av detta följer att utbildning i ledarskap är något som varje organisation regelbundet borde erbjuda sina ledare. Både för att ledaren ska må bra och prestera på topp, och för att medarbetarna ska bli ledda på rätt sätt.

Vad är det som som utmärker en ledarskapsroll?

Vad är det som de gjort som utmärker deras ledarskapsroll? Man kan säga deras karisma, auktoritet, vision? Vaga begrepp kan man tycka. Vaga begrepp är det också. Det man vet är de fick med sig folk på ett mycket engagerade sätt. De fick människor att tala för den sak de trodde och arbetade för. Människorna som jobbade med dem ville bli som de, agera som de.

Vilka kan ha en ledarskapsroll?

Är det bara stora människor med stora visioner som kan ha en ledarskapsroll, som exempelvis Martin Luther King Jr? Kan man inte vara en vardagshjälte? Jo, ledarskapsrollerna är många, och kan ha många typer av funktioner. Ledarskapsroller finns i många delar av en organisation. De som syns mest är de som representerar ett företag som Ingvar Kamprad, ett land som Gustav XVI Adolf, och som Lotti Knutson som visade handlingskraft när det kom till tsunamikatastrofen i Thailand år 2008.

Det kan vara någon än mer ”obetydlig” som ett litet fotbollslag där en fotbollscoach har ledarskapsrollen över en mindre grupp barn. Det kan vara en förälder som barnen ser upp till och försöker göra föräldern glad, för att de tycker att föräldern rätt.

Varför kan en organisation som har en person med klart definierad ledarskapsroll leda företaget mot en och samma vision?

Hur skulle organisationen klara sig utan en klart, tydlig definierad figur som innehar ledarskapsroll?