Konflikthantering för ledare

Ledarskapsutbildning i att hantera konflikter

Lär dig om konflikthanteringEn ledarskapsutbildning för chefer i konflikthantering ger dig som är ansvarig för en grupp praktiska verktyg att använda i samband med konflikter. Du får kunskaper om att det i huvudsak finns fem olika sätt eller stilar vid hantering av konflikter. Ingen av de fem kan sägas vara den enda rätta i alla situationer. Beroende på de speciella omständigheter som föreligger kan vissa stilar vara mer effektiva än andra. Vilken du ska använda kan du reda ut genom att gå en utbildning i ledarskap med inriktning mot konflikthantering. Vad som i huvudsak karaktäriserar de olika stilarna och några exempel på de villkor under vilka var och en av dem troligen kommer att vara mest effektiv, redovisas nedan.

Lär dig att inte ducka för konflikten

Under en ledarskapsutbildning för ledare i konflikthantering får du lära dig att våga hantera osämjan som uppstått. Det är mycket vanligt att alla som är inblandade i konflikten undviker varandra eller håller tillbaka sina känslor och uppfattningar. Det kan innebära att man duckar för konflikten och skjuter upp hanteringen av den. Det känns enklare att tackla konflikten vid ett senare tillfälle eller att  helt enkelt drar sig ur den hotande situationen. Som chef kan du inte göra detta i längden. Med kunskaper blir det inte så komplicerat eller jobbigt att våga ta tag i konflikten. Speciellt om du är en ny chef är det viktigt att få kunskapen om konflikthantering på plats.

Dina nya kunskapers användningsområde

Efter en utbildning för ledare i konflikthantering kan du börja praktisera dina nya kunskaper direkt. Olika problem har olika lösningar. Om konflikten är ny och i grunden mycket liten kan det fungera att avvakta. Detta fungerar när ett problem är mindre viktigt eller när ännu viktigare problem pockar på behandling. Ibland löser det sig genom att låta människor lugna ner sig, så att spänningen minskar och man får perspektiv på problemen. Det ger dig också tid att samla in mer information om orsakerna och du undviker att dra förhastade slutsatser.

Få kunskaper om konfliktmetoden Anpassning

Anpassning är motsatsen till konkurrens, och innebär att parterna är medgörliga. Metoden bygger på att man suddar ut olikheter i de uppfattningar som finns, och istället betonar gemensamma intressen. Olikheter erkänns inte öppet. Vid anpassning förnekar den ena parten sina behov för att tillgodose den andra partens. Det finns ett drag av självuppoffring i detta sätt, vilket gör att det inte är en särskilt bra metod, vilket du får lära dig under en ledarskapsutbildning.

Teorier om konflikter

Metoden kan dock vara användbar när det är väsentligt att bevara ett bra klimat och undvika splittring. Den kan fungera när frågorna är av större betydelse för den andra parten än för dig själv. Det är även gångbart då du vill tillfredsställa den andres behov eller som en gest för att behålla en bra samarbetsrelation. Kanske skulle fortsatt konkurrens vara till skada för dig och det är bättre att backa. Genom en Utbildning för ledare i konflikthantering får du kunskaper om mång olika metoder och ledarskapsteorier som är bra att känna till.

Ledarskapsutbildning lär dig om Kompromiss-metoden

En ledarskapsutbildning lär dig kompromissaUnder en ledarskapsutbildning med inriktning mot konflikter får du veta mer om kompromiss-metoden. Målet med att kompromissa är att finna en lämplig, ömsesidigt acceptabel lösning som delvis kan tillfredsställa båda parter. Varje part måste ge upp någonting, samtidigt som man får vissa mål eller behov tillgodosedda. Ingen ”förlorar”, ingen ”vinner.” Kompromiss betyder att mötas på halva vägen, att låta eftergift kvittas mot eftergift eller att snabbt söka en gemensam ståndpunkt. Denna metod kan du få öva på under en utbildning och den kan fungera i t ex löneförhandlingar, där två lika starka parter anser sig ha lika viktiga mål. Metoden kan även fungera när du måste få till stånd en användbar lösning under tidspress. När det är bättre att få en del av dina behov tillfredsställda än inga alls och det är möjligt att göra en överenskommelse utan att några grundläggande värden

Föreläsningsämne: konkurrens

Konkurrens innebär att man är pådrivande dvs man driver sin egen linje på den andres bekostnad. Det är ett maktorienterat sätt där man använder de medel man anser nödvändiga för att vinna  sin sak. Man använder t ex sin förmåga att argumentera eller sin ställning, man håller inne favörer, man tillgriper ekonomiska åtgärder. Vid lösningar som innebär maktkamp framstår ena parten  som klar vinnare och den andra som klar förlorare. En föreläsning om konkurrens-metoden visar dig att denna kan användas när snabba beslut är av avgörande betydelse, t ex nödsituationer. Du kan även ta till den när betydande problem kräver impopulära åtgärder, t ex vid kostnadsåtstramning eller genomförande av nödvändiga nya rutiner. Det här är ett sätt att skydda sig själv mot dem som drar nytta av ett beteende som är icke konkurrerande.

Ledarskapsutbildning i problemlösning

Gå en ledarskapsutbildning i att hantera konflikter och lär dig effektiv och praktisk problemlösning. Att lösa problem är ett vinnande sätt vid konflikthantering. Du får lära dig att den innebär ett försök att arbeta tillsammans med en annan part så att man hittar en lösning som tillfredsställer båda. Båda tar lika ansvar för att identifiera underliggande behov för båda parter och finna alternativ som tillfredsställer dessa. En utbildning ger dig verktyg för att hitta en fullständig lösning när båda parters intressen är för viktiga att kompromissa om. Här lär alla sig att förstå andra synpunkter. Metoden kan vara ett bra sätt att testa sina egna antaganden och utbyta erfarenheter med individer som har andra perspektiv. Detta verktyg passar för att få ett verkligt engagemang för ett viktigt beslut, eftersom den sammanfogar åsikter från skilda personer vilka har olika utgångspunkter för sitt resonemang.