Kommunikativt ledarskap – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap

Ledarskapsutbildning för ett kommunikativt ledarskap

En modern ledare, som ska ta sig fram i dagens flod av information, behöver en bra ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap. Under en sådan utbildning kommer alltid kommunikationen i första rummet. Att ha en god och öppen kommunikation med sina medarbetare är nyckeln till verksamhetens framgång och positiva utveckling. Det handlar dock inte om att ösa information över sin personal och sedan luta sig tillbaka. Då lägger man hela ansvaret för att tolka och sålla bland all information på medarbetarna. När du utbildar dig i att kommunicera kommer du att inse att en stor del av ansvaret vilar på dig som ledare.

Lär dig att bli en kommunikativ ledare

Under en  ledarskapsutbildning för ledare lär du dig metoder för att bli en kommunikativ ledare. Som sådan pratar du MED dina medarbetare istället för att enbart informera TILL dem. Ledarskap och kommunikation går hand i hand. Genom kunskaper och utbildning lär du dig att framföra budskapen på ett lättfattligt och begripligt sätt, där du värnar om att mottagaren verkligen har förstått. I detta ingår att kunna lyssna på medarbetarna och ta till sig av den återkoppling som personalen ger. Ett kommunikativt ledarskap involverar medarbetarna och ställer även krav på dem att ge feedback till dig.

Kommunikativt ledarskap | Utbildningens innehåll

Under en utbildning för ledare med fokus på kommunikation lär du dig vad som utmärker ett kommunikativt ledarskap. Du kommer att inse kraften i dialogen och lär dig att lyssna effektivt. Övningar där du får träna på att bli tydlig i din kommunikation ingår i utbildningen, liksom metoder för att hålla möten på effektivt sätt. Du får även nyttiga lärdomar i kommunikation i samband med konflikter och om dialogens roll vid förändringar i verksamheten.

Utbildningen i kommunikativt ledarskap

Under utbildningen i kommunikativt ledarskap lär du dig hur du utvecklar din kommunikativa förmåga. Du kommer till insikt om vilken otrolig kraft kommunikationen mellan människor utgör, om den används på rätt sätt. Den dynamik som skapas i mötet mellan två personer är både ny, oväntad och spännande. Som ledare är det särskilt viktigt med god kommunikativ förmåga, eftersom det du säger utvärderas, tolkas, vidareförmedlas och analyseras av dina medarbetare och kollegor.

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap

Under vår ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap bygger du upp din förmåga att kommunicera och lär dig knepen som gör dig till en öppen och respekterad ledare. Du lär dig hur du inger förtroende och öppnar upp för dialog. En viktig lärdom är att du måste visserligen ha pondus, men samtidigt behöver du vara ödmjuk och inkännande. Dessutom behöver du ha viljan att förmedla dina visioner och utveckla din förmåga att entusiasmera din omgivning.

Kommunikativt ledarskap i dagens utbildningsplaner

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskapDagens organisationer efterfrågar ofta kommunikativa ledare, och poängterar vikten av att som chef kunna leda genom en god dialog och tydliga mål. Det är därför vanligt att företagen i sina utbildningsplaner lägger in just ledarskapsutbildning i kommunikation. Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en förmåga att tydligt förmedla organisationens mål och medel. Med fungerande kommunikation blir länken från organisationens ledning hela vägen ut i organisationen stark, vilket är avgörande för att effektivt nå satta mål. Vidare bidrar ett kommunikativt ledarskap till en större förståelse bland medarbetarna för organisationens mål, och bidrar därmed till att stärka motivationen. Ett kommunikativt ledarskap bidrar också till att synliggöra strukturer och att skapa tydlighet. Allt detta är starka argument för att utbildning i kommunikation för ledare är viktigt.

Kunskaper om dialog och delaktighet

En ledarskapsutbildning i det kommunikativa ledarskapet tar fram dina kommunikativa egenskaper som ledare. Bland annat lär du dig att tillämpa ett coachande förhållningssätt inför dina medarbetare. Du får tillgång till metoder för att skapa en dialog där medarbetaren blir delaktig. Det innebär också att du lär dig att använda feedback på ett konstruktivt och professionellt sätt som tydligt guidar medarbetaren. Ett kommunikativt ledarskap handlar dock inte bara om strategi och tekniker utan om lärande, ledarskap och kommunikation. Mycket av den viktigaste kommunikationen är den som sker i vardagen; vid fikastunden, vid kopiatorn, över lunchen, vid ett informellt samtal mellan chef och medarbetare.

Tillämpa rätt effektiv kommunikation

Kraven på effektiv kommunikation idag gör att vi ibland arbetar kontraproduktivt. Det beror ofta på att ledarna inte är utbildade i hur ett kommunikativt ledarskap går till. Då många mottagare ska nås av stora mängder information, är det lätt att skicka ett mejl eller ett pm. Det sparar tid, men kan också i förlängningen leda till missförstånd. Information missas, och inte minst kan medarbetare känna sig uteslutna ur processer och fråntagna sin möjlighet att påverka beslut. En ledare med god kännedom om kommunikation ser till att monolog istället blir dialog och att den personliga kontakten i ledarskapet inte blir borttappad.

Det handlar också om att som chef kunna urskilja vilken information som är viktig att sprida, och till vem. Balansgången mellan att undvika att överskölja sina medarbetare med oväsentlig information, och att samtidigt dela med sig av den information som är viktig för deras arbete och motivation, blir lättare efter en ledarskapsutbildning i gott kommunikativt ledarskap.

Kommunikativt ledarskap som del i ledarskapsutbildning

Dagens organisationer efterfrågar ofta kommunikativa ledare, och poängterar vikten av att som chef kunna leda genom en god dialog och tydliga mål. Som chef är detta av stor vikt, eftersom det gäller att kunna föra fram sitt budskap på ett konkret och tydligt sätt. Det är också viktigt att kunna få med sig sina medarbetare i rätt riktning för organisationens arbete. Med hjälp av en ledarskapsutbildning som fokuserar på färdigheter i kommunikativt ledarskap kan man få verktyg för att förbättra denna sida som chef. Med goda kommunikativa egenskaper kan man som chef nå både bättre samarbete med sina medarbetare och därigenom bättre resultat för organisationen.

Retorik som redskap i ledarskapet

Ledarskapsutbildning i kommunikation är inget nytt. Vi har i alla tider kommunicerat. Retorik sker hela tiden, i alla möten, och vi kan inte undvika att på något sätt använda oss av retorik. Därför är det klokt att göra den till vårt redskap, istället för att ignorera den. Den person vi oftast först förknippar med retorik, det vill säga konsten att övertyga, är Aristoteles. Hans idéer lever än, och präglar dagens retoriker. Bland de sentida retorikerna som bidragit till dagens retorikkunskaper ser vi bland annat Kenneth Burke och Chaim Perelman. Retorik handlar inte bara om ord, utan även om kroppsspråk, tillfället man väljer för att förmedla ett budskap, kroppshållning och det egna engagemanget. Således kan man inte inte kommunicera. Med det i åtanke blir det naturligt att göra det bästa av sina förutsättningar för att lära sig ett gott kommunikativt ledarskap.

Studera hur andra ledare kommunicerar

Som chef gäller det att skapa mening för sina medarbetare. Ofta strävar chefer efter att förmedla mängder med information, och lägger mindre tid på att lyssna och att sträva efter att förstå. God kommunikation kan lika mycket handla om att tiga som att tala. En ledarskapsutbildning där man som chef lär sig lyssnandets konst kan därför vara en god investering. Därtill kan man, utöver ledarskapsutbildning med fokus på kommunikation, studera de kända chefer som utmärker sig för att vara lyssnande och inkännande.

Kända chefer som beskrivits som lyssnande och inkännande är bland andra Bill Clinton, Marie-Louise Ekman, Ingemar Bergman och Mahatma Gandhi. Dessa ledare har rykte om sig att lyssna och ha lyssnat. De som har arbetat för dem har känt sig sedda och lyssnade på. Det är en god idé att fundera över hur de gjort för att få människor att känna sig bekräftade och vilka effekter detta har haft på deras medarbetare och människor i deras omgivning. Genom att studera hur andra ledare kommunicerar och lyssnar kan man lära sig mycket.

Kommunikativt ledarskap i samtalsteknik

Som chef finns det en hel del olika sätt att tillämpa kommunikativt ledarskap i sitt arbete. Det finns en hel del situationer där en viss sorts tekniker kan ha stor betydelse för chefens framgång. Som chef kommer du bland annat att behöva behärska samtalsteknik i olika fora. Det kan handla om medarbetarsamtal, lönesamtal och samtal kring bristande prestationer eller önskemål om förändrat beteende. Flera av dessa samtal upplevs ofta som komplicerade och känslosamma, varför extra vikt bör läggas vid ett gott kommunikativt ledarskap. En ledarskapsutbildning där man får chans att praktisera olika scenarier kan därför hjälpa chefen att känna sig mer bekväm i dessa situationer. Vidare behöver man som chef kunna hantera situationer kring konflikthantering. Även mötesteknik är en viktig del i ledarskapet, och detta kan ofta förbättras. En ledarskapsutbildning som ger handfasta råd kring mötestekniker är därför en god investering.

En ledarskapsutbildning utvecklar dina kommunikativa kvaliteter

Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas av en förmåga att tydligt förmedla organisationens mål och medel. Med fungerande kommunikation blir länken från organisationens ledning hela vägen ut i organisationen stark, vilket är avgörande för att effektivt nå satta mål. Vidare bidrar ett kommunikativt ledarskap till en större förståelse bland medarbetarna för organisationens mål, och bidrar därmed till att stärka motivationen. Ett kommunikativt ledarskap bidrar också till att synliggöra strukturer och att skapa tydlighet. Tydlighet i arbetet och de mål som finns är viktigt för medarbetarnas motivation och hälsa. Låt därför en ledarskapsutbildning där du kan utveckla dina kommunikativa kvaliteter som chef bli en prioritet.

Coachande förhållningssätt

Ett kommunikativt ledarskap kännetecknas bland annat av en rad egenskaper och ageranden hos chefen. Bland annat handlar det om att tillämpa ett coachande förhållningssätt inför sina medarbetare och att skapa en dialog där medarbetaren blir delaktig. Det innebär också att använda feedback på ett konstruktivt och professionellt sätt som tydligt guidar medarbetaren. En ledarskapsutbildning med fokus på kommunikativt ledarskap kan ge en god grund för detta coachande förhållningssätt. Vidare kan en ledarskapsutbildning kring coachande ledarskap bidra med tekniker som kan förbättra kommunikationen mellan chef och medarbetare.

Viktigaste kommunikationen sker i vardagen

Ett kommunikativt ledarskap handlar dock inte bara om strategi och tekniker som man kan lära sig genom en ledarskapsutbildning. Mycket av den viktigaste kommunikationen är den som sker i vardagen; vid fikastunden, vid kopiatorn, över lunchen, vid ett informellt samtal mellan chef och medarbetare. Att som chef ta sig tid att vara bland sina medarbetare är något av det viktigaste man kan göra för att skapa en god dialog. Genom att vara en del av sina medarbetares arbetsvardag är det också lättare att skapa förståelse för deras arbetssituation. En ökad förståelse ger en ökad tillit, och en ökad tillit ger ofta bättre resultat.

Motivation kräver ett gott kommunikativt ledarskap

Kommunikation sker på en mängd olika sätt i arbetslivet; verbalt, via mejl, via telefon, via chattfunktioner, via PM som skickas ut med mera. Kraven på effektiv kommunikation idag gör att vi ibland arbetar kontraproduktivt. Då många mottagare ska nås av stora mängder information, är det lätt att skicka ett mejl eller ett pm. Det sparar tid, men kan också i förlängningen leda till missförstånd, att information missas, och inte minst till att medarbetare känner sig uteslutna ur processer och fråntagna sin möjlighet att påverka beslut. Dialog förvandlas till monolog och för den personliga kontakten i ledarskapet riskerar att tappas bort. Det handlar också om att som chef kunna urskilja vilken information som är viktig att sprida, och till vem.

Balansgången mellan att undvika att överskölja sina medarbetare med oväsentlig information, och att samtidigt dela med sig av den information som är viktig för deras arbete och motivation, kräver ett gott kommunikativt ledarskap.