Motivation – Ledarskapsutbildning

Motivation mot mål

Få kunskaper om hur du motiverar andraMotivation är en psykologisk term som används för de faktorer som får oss att rikta våra handlingar mot ett önskat mål. Och att upprätthålla dessa handlingar. Genom teorier om kan vi förklara varför vi handlar. Och varför vi gör vissa saker hellre än andra. Teorierna har olika utgångspunkt: antingen ser man det som att människan styrs av instinkter och primitiva inre drivkrafter. Eller så ser man motivationen som något styrande. Men där handlandet dras mot mål i omvärlden som man eftersträvar.

Primär motivation

Man kan också som Nationalencyklopedin gör skilja mellan primär och sekundär motivation. Primär motivation är biologiskt betingad och styrs av grundläggande neurobiologiska processer. Det handlar till exempel om grundläggande behov som vi behöver tillfredsställa för att människan som art ska överleva. Till exempel ha sex. Undvika smärta eller äta när vi är hungriga. Bland dessa grundläggande behov räknar man även in sådant som nyfikenhet (det vill säga att man vill undersöka sin omgivning) och sociala bindningar till andra människor.

Sekundär motivation

Sekundär motivation formas av en social och kulturell inlärningshistoria. Man tror att den sekundära motivationen har sin grund i de primära motivationsprocesserna. Men att de modifieras genom socialisation. När man studerar sekundär motivation fokuserar man oftast på målobjekt i omvärlden istället för på de inre drivkrafterna och behoven. Sekundär motivation kan inbegripa sådant som altruism, självupptagenhet och moralism.

Öka motivationen genom metoder

Man kan öka motivationen genom metoder som påverkar direkt, som till exempel att belöna eller bestraffa beteenden. Eller så kan man arbeta indirekt genom att ändra arbetsmiljön, metodiken eller öka variationen i arbetet. Målsättningar kan även användas för att ge mer motivation. Många tycker också att de får mer motivation när de känner att de har kunskap om vad de håller på med. Ju mer man kan, desto roligare är det att fortsätta att lära sig mer.

Fysisk träning

För att upprätthålla regelbunden fysisk träning är motivation viktigt och det är därför ett forskningsområde. Vars slutsatser man kan översätta även till andra områden. Motivationsforskaren Magnus Lindwall, fil. dr., säger till Marathon.se att den stora utmaningen är att bygga upp en hållbar motivation. Han använder sig av en motivationsteori som kallas SDT, Self-determinationen theory. Där man inte i första hand ser på hur starkt motiverad man är utan vilken kvalitet motivationen har. Man ser det som att man går från kontrollerande till självbestämmande. Där den självbestämmande är den goda och hållbara motivationen. När man nått dit tränar man för att man själv vill och det känns bra. Inte för att någon annan tycker att man ska göra det eller för att det ska leda till något särskilt. För att nå dit behöver man locka fram sina dolda inre resurser.

Tre viktiga grundläggande behov

Tre viktiga grundläggande behov som man alltid måste komma ihåg när man jobbar med SDT är: kompetens (att man känner att man klarar av det man gör), självständighet (att man känner att man väljer själv) samt samhörighet (att man är en del i en större helhet). Och det är nog minst lika viktiga behov att tänka på när man ska motivera sina medarbetare som när man tränar inför ett maraton.

Motivation som drivkraft i ledarskapet

Motivation är den drivande kraft som får saker att sättas i rörelse, den faktor som får en organisation eller ett företag att prestera och utvecklas. Som ledare ansvarar man för att medarbetarna motiveras så att de känner sig inspirerade att utföra ett bra arbete. För att lyckas med detta måste man förstås som ledare själv drivas av motivation. Genom att gå en ledarskapsutbildning kan man som ledare få förnyad inspiration och inhämta kunskaper som stärker den egna motivationen. Utbildning i ledarskap kan få dig som ledare att lära dig viktiga ledarskapstekniker. Som ger dig utökade kompetenser till att stärka motivationen i gruppen och på arbetsplatsen.

Ledarskapsutbildning

Motivation brukar beskrivas som det psykologiska kännetecknet som väcker en organism till handling mot ett önskat mål. Det är det som lockar fram och kontrollerar målinriktade handlingar. Det finns många sätt att närma sig och sprida motivation på. Ledarskapsutbildning för ledare som inriktar sig på motivation hjälper dig att hitta just de faktorer som din motivation grundar sig i. Och kan hjälpa dig att hitta rätt ledarskapsstil som passar för din specifika ledarskapssituation. Att känna sin grupp och ge dem rätt typ av ledarskap är en förutsättning för att hitta effektiva sätt att motivera dem på.

Ledarskapsutbildning ger dig en ledarskapskompetens

Som ledare fungerar man som en drivande kraft på arbetsplatsen där motivation är det främsta verktyget för att driva arbetet i mål. Ledarskapsutbildning ger dig en ledarskapskompetens som gör att du kan bygga hållbara team som arbetar utifrån positiv motivation. En ledarskapsutbildning kan också hjälpa dig att hitta ledarskapets kärna så att du kan finna dina egna drivkrafter bakom ditt ledarskap. Om du som ledare har hittat din motivation kommer det vara lättare för dig att motivera andra. Det kommer smitta av sig och inspirera andra i gruppen.

Starkt ledarskap som lyckas motivera sina medarbetare

En lyckad verksamhet byggs av inspirerade individer som drivs av glädje och gemenskap i arbetet. Grunden till en sådan organisation är ett starkt ledarskap som lyckas motivera sina medarbetare till att nå nya mål och bättre resultat. Genom att gå en professionell ledarskapsutbildning kan du som ledare lära dig metoder som ökar motivationen i din arbetsmiljö. För att veta hur du på bästa sätt ska utvinna motivation behöver du som ledare ha god självkännedom och veta vad du vill. Att gå en ledarskapsutbildning kan hjälpa dig med att ställa upp en tydlig målbild som är motiverande både för dig och för dina kollegor. Ledarskapsutbildning är motiverande i sig genom att det ger dig större kompetenser och därmed ett större självförtroende som ledare.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapet kan ibland vara krävande och det är inte alltid helt lätt att ständigt hålla motivationen på topp. Som ledare har du ett stort ansvar och i det ingår att man ibland måste göra människor besvikna och ta beslut som inte faller alla i smaken. Det är då särskilt viktigt att arbeta för att behålla motivation så att medarbetarna inte tappar arbetslusten. För att klara detta behöver du som ledare själv fylla på med energi, uppdatera ledarskapet och se framåt. En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att behålla fokus och finna nya infallsvinklar och problemlösningar. Ledarskapsutveckling ger dig som ledare ny motivation att fortsätta vara en inspirerande ledare.