Att välja ledarskapsutbildning

Ökade kunskaper med en ledarskapsutbildning

öka kunskaperna med ledarskapsutbildning

Hjärtum hjälper dig att välja rätt utbildning

Att välja utbildning i ledarskap medför många parametrar att ta hänsyn till. Du ska täcka in just ditt behov av kunskaper inom ledarskapsområdet. Så vilken är den bästa ledarskapsutbildningen? Utbildningen ska ge bra baskunskaper inom ledarskap, men även ge lärdomar inom kommunikation, medarbetarsamtal, coachning och konflikthantering. Alla dessa delar av utbildningen är viktiga för att du ska få en bra helhetsbild av uppdraget att leda andra. Här ska vi koncentrera oss på medarbetarsamtalet och att välja ledarskapsutbildning för ledare inom detta område. Om du behöver mer stöd i ditt val av utbildning är du välkommen att kontakta oss på Hjärtum Utbildning.

Utbildning i att hålla medarbetarsamtal

Två av dina viktigaste verktyg för att följa upp och leda dina medarbetare är medarbetarsamtalet och lönesamtalet. Se till att du har tillräckliga kunskaper för att kunna hålla effektiva och meningsfulla samtal med din personal. En ledarskapsutbildning i utvecklingssamtalets konst ger dig inte bara lärdomar, utan även tillgång till praktiska mallar. Mallarna, tillsammans med  effektiva samtalsmetoder, kommer att underlätta samtalen. De kommer dessutom att bli mer givande för alla parter.

Innehåll och struktur genom ledarskapsutbildning

Chefens mest kraftfulla verktyg är medarbetarsamtalet. Att välja ledarskapsutbildning med fokus på samtalen med personalen är därför av stor vikt i ditt ledarskap. Samtalet syftar till att årligen göra en djupare avstämning kring medarbetarens arbetssituation och hans eller hennes planer för det kommande året. Under en utbildning lär du dig hur du gör för att medarbetarsamtalet blir en levande dialog mellan chef och medarbetare, och i bästa fall leder till en gemensam bild av hur medarbetaren ska fortsätta att arbeta under det kommande året. 

Få en plattform under utbildningen

Medarbetarsamtalet är också ett forum för medarbetaren att beskriva sin arbetssituation och sin arbetsmiljö, vilket är viktigt för dig som ledare att få kännedom om. Ibland är ett samtal en gång om året inte tillräckligt för att skapa en bra dialog mellan chef och medarbetare. En ledarskapsutbildning inom området medarbetarsamtal visar att samtalet inte kan ersätta all annan god kommunikation. Det finns även andra samtal som måste ske mellan chef och medarbetare. Dock är medarbetarsamtalet i sin bästa form ett samtal enligt en viss struktur, som skapar en plattform för de andra samtal du som ledare kommer att ha.

Lär dig skapa en röd tråd i samtalet

För att skapa en röd tråd mellan verksamhetens mål och individens plan för sin utveckling och sitt arbete bör man knyta medarbetarsamtalet till verksamhetens målbild. Under en ledarskapsutbildning får du verktyg för att göra medarbetarsamtalet till ett effektivt redskap för att leda verksamheten i rätt riktning. Att knyta medarbetarsamtalet till målen gör det enklare att förtydliga hur den enskilda medarbetarens insats bidrar till att uppnå de mål som finns. Det är både motiverande för medarbetaren, och underlättar att undvika otydlighet kring vilka förväntningar som finns på medarbetaren.

Övningar under en ledarskapsutbildning

Medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att diskutera relationen mellan chef och medarbetare. Under en ledarskapsutbildning kan du få öva på hur du gör för att öppna upp samtalet på ett bra sätt. Det är viktigt att som chef våga vara transparent och be om feedback på sitt ledarskap. Därtill behöver man som chef fråga sina medarbetare vad de behöver från sin chef. Människor har olika behov, och utan att fråga sina medarbetare vad de behöver kan man som chef bara gissa. Att göra medarbetarsamtalet till ett öppet och ärligt samtal kan bidra till att öppna upp för raka och ärliga diskussioner under övriga året.

Kompetensutveckling på schemat

Behovet av kompetensutveckling för medarbetarna diskuteras med fördel i medarbetarsamtalet. Här spelar du en viktigt roll för din personal när det gäller att välja ledarskapsutbildning. Detta bör också dokumenteras och följas upp, så att den beslutade planen följs. Genom medarbetarsamtalet läggs en konkret utvecklingsplan för året för medarbetaren. För dig som chef blir det enklare att se hur väl medarbetaren väljer att följa planen. Du kan även gå in och coacha och ge stöd och utrymme som underlättar uppfyllelsen av planen.

Få lärdomar om kopplingar till lön och belöning

Under en ledarskapsutbildning får du även lära dig att ett viktigt verktyg som man som chef kan använda för att styra sin verksamhet i rätt riktning är lönesamtal. Genom väl förberedda och genomarbetade lönesamtal kan man som chef ha en viktig draghjälp i att styra sin verksamhet i önskvärd riktning. Att välja en utbildning som ger goda insikter i lönesamtalets regler, rutiner och genomförande är A och O för att kunna hålla ett bra samtal.

Kunskaper om lönesamtalets genomförande

Lönesamtal kan vara en del av en ledarskapsutbildningDet är inte bara att sätta igång och hålla ett lönesamtal, det kräver förberedelser och kunskap. Kunskaperna får du under en ledarskapsutbildning. Du lär dig bland annat att lönesamtal genomförs i regel varje år i samband med en löneöversyn som syftar till att höja medarbetarnas löner. Själva lönesamtalet och den påföljande löneutvecklingen ska spegla den arbetsprestation som medarbetaren gjort under det föregående året. Lönesamtalet delas ofta upp i olika kriterier som värderas utifrån en skala. Chefen gör en bedömning kring hur väl medarbetaren motsvarat dessa kriterier. För att skapa en röd tråd genom verksamheten bör kriterierna i lönesamtalet vara knutna till de mål som verksamheten har.

Ledarskapsutbildning ger dig mallar

Under en ledarskapsutbildning i lönesamtal får du tillgång till mallar. Där kan du som chef kan kryssa i hur väl du upplever att din medarbetare presterar kopplat till de olika målen. Kom ihåg att målen och förväntningarna kan se olika ut från bransch till bransch. Vissa mål kan vara av mjukare karaktär, speciellt om man arbetar i tjänstesektorn. Kanske är ett gott bemötande högt skattat. I så fall behöver du som chef kunna beskriva för medarbetarna hur de ska uppnå detta mål. Vad innebär ett gott bemötande?

Spetskunskap om måluppfyllelse

En utbildad chef har spetskunskaper inom bland annat måluppfyllelse. Lönesättning och diskussion kring måluppfyllelse ska naturligtvis inte ske en gång om året, utan ni ska diskutera detta löpande i det dagliga arbetet. Detta lär du dig under en ledarskapsutbildning. Diskutera med dina medarbetare vilka era lönekriterier är, så att de är väl kända. Öppna även för diskussioner kring hur man ska göra för att uppfylla dessa kriterier. Som chef bör du vara väldigt tydlig med vilken måluppfyllelse som motsvarar vilken målnivå. Gör du detta skapar du tydlighet och trygghet. Det är lättare för dig att hjälpa dina medarbetare att nå denna nivå. Koppla dina medarbetares prestationer under året till verksamhetens mål. Låt deras lönesättning inte bli en överraskning i lönebeskeden.

Hjälp medarbetaren att välja ledarskapsutbildning

För att förstärka de mål som är absolut viktigast i er verksamhet just nu, kan man även vikta vilken måluppfyllelse som ska ge störst utdelning i år. Genom detta verktyg kan du med ytterligare tydlighet visa vägen för dina medarbetare. Kanske ska kompetensutveckling blir premierat i år. Då är det viktigt att ni skriver upp vilken betydelse du som chef lägger vid detta. Gör klart att det är ett mål som du kommer att följa upp. Ta dig även gärna lite tid att hjälpa medarbetaren att välja ledarskapsutbildning. Då blir det en utbildning som stärker individen och bidrar till att ni uppnår gemensamma mål.