Coachande ledare

Coachande ledare på ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för Coachande ledareJag kan som coachande ledare inte coacha andra om jag inte ser mig själv och mitt eget agerande. På en ledarskapsutbildning får vi lära oss att coachning i första hand handlar om medvetenhet. En medvetenhet hos oss själva men även hos vår omgivning. Det är denna potential som föder mod och handling och som driver oss framåt. Jag måste veta vad jag vill, vad jag gör idag och vad som behövs för att komma dit jag vill. Medvetenheten är ledstjärnan.

Utbildning för ledare

Coachning handlar om att skapa medvetenhet om gapet mellan det faktiska nuläget och det uppsatta önskeläget. Gapet utgörs av problem som i sig startar en inneboende process att vilja lösa. En drivkraft framåt och en källa till utveckling. En ledarskapsutbildning för ledare betonar vikten av att som coachande ledare ta ansvar för att reducera störningar som kommer längs med vägen. Ju mindre problem vi omgärdas av desto högre inneboende potential frigörs.

Ledarskapsutbildning och inlärning

Coachens grundläggande ansvar är inte att ge svaren utan att istället stötta den coachade i att finna svaren själv. En ledarskapsutbildning tydliggör vikten av egen inlärning. Om jag som coach kan inspirera och uppmuntra till egen problemlösning är inte bara ett problem löst utan även dem som kommer därefter. Svaret ligger i medvetenheten om sin egen förmåga.

När medarbetare utvecklas kommer de automatiskt bli mer självständiga vilket leder till att jag som chef får mer tid över till mitt egentliga uppdrag att tänka strategiskt. Den gamla chefsrollen att peka med hela handen och styra med kontroll och direktiv gäller inte längre. Dagens ledarskapsutbildning är anpassad för dig som vill skapa självständiga kollegor.

Ledarskapsutbildning ger dig verktygen

En coachande ledare stöttar sina medarbetare till ökad självständighet med ett ökat ansvar. En ledarskapsutbildning ger dig verktygen för att på bästa sätt coacha personalen att finna sina egna svar. Med en coachande ledarstil kan du lättare motivera din personal och öka arbetsglädjen. Att ha roligt på arbetet i kombination med ökad självkänsla och mod är alla ett resultat av bra coachning.

Motivation är ett annat ledord som blir tydligt på en ledarskapsutbildning. Utan motivation stannar utvecklingen upp och lusten och drivkraften sinar. Det finns många belägg för att en medarbetare som saknar coachning i sitt arbete presterar sämre. Utvecklingen planar då ut och en förändring är den enda möjligheten för att åter finna motivationens inneboende energi.

Ledarskapsutbildning med fokus på coachning

Ledarskapsutbildning synliggör kraften i coachning. Genom att förstå människans grundläggande behov att vilja lära sig blir coachande ledarskap en självklarhet. Min roll som coachande ledare är att agera bollplank. Jag ger inte råd men ställer frågor som föder hjälp till självhjälp. På så sätt stöttar jag mina medarbetare att hitta egna lösningar.

Jag som chef sitter inte inne med svaren. Många lever idag tyvärr kvar med denna föreställning. En ledarskapsutbildning lär mig inte allt men den lär mig hur jag på bästa sätt kan frigöra potentialen hos mina medarbetare. Jag vill som chef få andra att agera självständigt. Som coachande ledare blir mitt uppdrag att agera kusk åt mina medarbetare och tryggt föra dem till den plats de önskar komma.