Ledarskapsutbildning – måste det vara UGL?

Ledarskapsutbildning lär dig leda din grupp

En ledarskapsutbildning lär dig att leda ditt team

Utbildning i ledarskap måste inte vara UGL

En ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annanstans i Sverige lär dig vad ledarens roll innebär. Du kan till exempel gå någon av utbildningarna Ny som chef, Arbetsledarutbildning och Att leda utan att vara chef. Detta är tre olika utbildningar inom ledarskap, var och en på två dagar. Alla lär dig vad ledarskap innebär och hur du gör för att leda din grupp. Du måste med andra ord inte gå en lång UGL-utbildning för att lära dig att leda. Under utbildningsdagarna får du en genomgång av ledarskapets innebörd och om dess krav och förväntningar.

Spetskompetens i ledarskap

UGL är en betydligt längre utbildning, vilket kan vara svårt att få tid till. Då är våra kortare utbildningar i ledarskap ett mycket bra alternativ. Du kan också öka dina kunskaper i andra ledarskapsämnen. Till exempel har vi en kurs i arbetsrätt på en dag, som ger dig som är chef spetskompetens inom arbetsrättsområdet. Komplettera med att lära dig genomföra de samtal du som chef måste hålla med jämna mellanrum, genom att gå utbildningen Chefens samtal. Nytt för i år är utbildningen Tillitsbaserat ledarskap. Under denna utbildning i ledarskap och organisation får du kunskaper om hur du som ledare aktivt kan arbeta för att samverkan, helhetsperspektiv och tillitsfulla relationer i ditt ledarskap.

Utbildning för ledare måste inte vara UGL

Du kan välja en modern ledarskapsutbildning som ligger utanför UGL-området och ändå få en genomarbetad och givande utbildning i ledarskap. Om du ändå är intresserad av UGL berättar vi här lite om den typen av utbildning. Förkortningen UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en typ av som praktiskt och teoretiskt handlar om hur en grupp utvecklas och mognar över tid. Vad som sker under utvecklingens gång och vad som kan främja samt hämma en positiv grupputveckling. Utbildningsformen kommer ursprungligen från Kalifornien, USA. Och i slutet av 1970-talet där det amerikanska förvaret utvecklade ett 16 veckor långt program för interna konsulter.

Syftet med denna utbildning var att dessa konsulter sedan skulle omforma denna ledarutbildning inom hela amerikanska försvaret. Programmet, som hette för LMDC (Leadership and Management Development Course) blev senare obligatorisk för alla med ledarbefattning inom försvaret i USA. Den svenska psykologen Anders Risling, då verksam inom det svenska försvaret, om om programmet, fann det intressant och började bedriva detta även i Sverige.

Hjärtum Utbildning har ledarskapsutbildning

Första LMDC-kursen, som ligger till grund för UGL, gick år 1978 i Sverige. Den blev vidareutvecklad av Risling tillsammans med LMDC:s grundare och fader Dr. Richard E. Zackrison samt några av de konsulter vilka tidigare gått utbildningen. Under årens lopp har denna utbildning kommit att bli än mer utvecklad och uppdaterad ett antal gånger. Försvarshögskolan har nu utvecklat version 2008 som bygger på aktuell forskning av verksamma forskare och psykologer i samarbete med flera universitet och högskolor. Nu när du har läst om UGL en stund kanske du hellre vill gå en ”vanlig” ledarskapsutbildning för ledare hos oss på Hjärtum Utbildning? Våra utbildningar ger mycket bra grundkunskaper och även spetskunskaper inom ledarskap. Besök vår hemsida kompetensutveckling Hjärtum Utbildning för mer information om våra ledarskapsutbildningar.

UGL har kommit att bli ett koncept som idag flitigt används, både inom och utom försvaret. Kursens innehåll utgår till stor del från psykologiforskaren Susan Wheelans IMGD-teori (Integrated Model of Group Development). Som just handlar om grupputveckling och dess mognadsprocess.

Syftet och målet med UGL som ledarskapsutbildning

Syftet och målet med UGL är att gruppen och dess deltagare ska bli mer effektiva. Både som medlemmar och som ledare, genom att få erfarenhet av olika gruppsituationer och en ökad förståelse inför sin egen roll i en grupp. Förutom detta kommer du som deltagare på en ledarskapsutbildning få en större självinsikt och ett ökat självförtroende, lära dig mer om anpassat ledarskap. Och det skiftande behovet hos en grupp i de olika faserna under utvecklingens gång samt kunna urskilja dessa faser. Du lär dig att ge och ta emot feedback, hur du kommunicerar på ett direkt och tydligt sätt. Hur du ökar din medvetenhet angående dina egna värderingar och andras samt hur du som ledare upptäcker och hanterar konflikter.

UGL är en utbildning som ofta leds av två handledare

UGL vänder sig till ledare och medarbetare som vill utveckla sig själva och sin förmåga att verka i grupp. Oavsett om du är verksam inom näringsliv, offentlig förvaltning, kommun, landsting eller intresseorganisation är detta en ledarskapsutbildning för dig. UGL är en krävande utbildningsform och därför är det viktigt att du är i psykiskt balans med både dig själv och din omgivning innan processen påbörjas.

Inlärningssättet utgår från de fördelar som olikheter och mångfald ger. Och utefter detta tankesätt sätts grupper samman med deltagare inom så skilda kategorier, åldrar och bakgrunder som möjligt. Ett krav är att ingen av deltagarna inom samma grupp ska känna varandra sedan tidigare utan endast bestå av främmande människor. En grupp består av cirka åtta till tolv deltagare och följs av två handledare under kursveckan.

UGL bygger på en upplevelsebaserad inlärning

Till skillnad från en mer traditionell utbildningsform, som i de flesta fall lär ut teori. Är UGL en ledarskapsutbildning som bygger på upplevelsebaserad inlärning. Handledarna är gruppens tränare likt de som ska coacha ett lag. För att ni som deltagare ska få ut så mycket som möjligt av den tid som ges bör aktiviteten vara hög med så stor inlevelseförmåga och öppenhet som kan skapas inom gruppen. Kursen utgår från de gemensamma upplevelser som sker under veckan och teorierna kring dessa.

UGL kräver vissa regler för att bli så effektiv som det bara går. Deltagarna kan inte komma och gå som de vill under utbildningens gång och inga andra kvällsaktiviteter kan planeras in under de aktiva dagarna. Det är endast de anmälda gruppdeltagarna som får delta och ingen utifrån får delvis följa kursens gång vid sidan av.

En kurs i UGL kan utveckla nya sidor hos dig själv

Flera studier har kunnat påvisa det demokratiska ledarskapets olika fördelar. Det benämns lite som det mer moderna och ungdomliga ledarskapet som många unga ledare. Med mycket ledarskap framför sig, utövar. Som med allt annat finns det självklart både för- och nackdelar med denna ledarstil. Men ett väl utvecklat ledarskap blir sällan låst till en enda ledarstil utan kan anpassa sig efter situation.

En demokratisk ledarstil kräver dock mycket god självkännedom vilket du som ledare kan få genom en ledarskapsutbildning. Mycket handlar om att skapa en trygghet i dig själv som du som ledare kan stötta dig mot i svåra situationer då dina kunskaper sätts på prov. Under en kurs i UGL kommer du upptäcka sidor hos dig själv som du innan kanske inte var medveten om att du hade.

UGL är ledarskapsutveckling om personlig utveckling

Som ledare är ledarskapsutveckling något du alltid ska sträva mot. Detta kan du göra genom att gå en chefsutbildning eller en ledarskapskurs där du praktiskt ställs inför utmaningar i en trygg atmosfär. Just för att du ska kunna lära känna dig själv och dina reaktioner när du ställs inför främmande situationer. Genom kandidatuppsatsen ”Är den auktoritära ledaren mindre omtyckt än den demokratiska”. Som är en experimentell studie om ledarstilar från år 2007 vid högskolan i Borås, påvisar Erica Öster och Karoline Karttunen att en demokratisk ledarstil är mest omtyckt av medarbetare. Och skapar en positiv attityd gentemot arbetsplatsen.

En ledarskapsutbildning i Stockholm som UGL har du nytta av oavsett vilken roll du har inom en organisation. Som ledare innebär kursen värdefull ledarskapsutveckling samt personlig utveckling. Som garanterat tar dig till en helt ny nivå, både inom ditt ledarskap och i ditt privatliv.

Ledarskapsutbildning UGL lär ut om gruppdynamik

Det finns mycket vi kan lära oss om gruppdynamik och samarbete bara genom att titta oss omkring på vår miljö och dess levande ting. ”Lessons from geese” skrevs från början ner efter ett tal av Angeles Arrien, kulturell antropolog, författare, lärare och konsult, vid konferensen ”Organizational Development Network” år 1991. Och är baserat på författarens Milton Olsons arbete. ”Lessons from geese” eller ”Gässens lärdomar” består av fem fakta om gäss och deras gruppsammanhållning samt fem lärdomar vi som människor kan dra av dessa fakta.

Gäss är kända för att flyga i en så kallad V-formation just på grund av att varje gås skapar ett upplyft för de som följer. Och därför skapar en mycket större räckvidd för hela flockens flygning än om varje gås skulle flyga var och en för sig. Under en ledarskapsutbildning och under en kurs i UGL kommer du som deltagare lära dig att med en gemensam riktning och en känsla av gemenskap. Tar vi människor oss både snabbare och enklare till vårt mål då vi färdas med hjälp av varandras drivkrafter.

UGL som koncept ägs Försvarshögskolan Stockholm

UGL som koncept ägs, förvaltas och utvecklas av forskare och handledare inom Försvarshögskolan Stockholm. Den är från början en grundkurs för blivande officerare. Men är numera en populär kurs inom både näringsliv och offentlig förvaltning. Den typen av ledarskapsutbildning är en alldeles utmärkt utbildningsform för dig som ledare. Men även för dig som vill få en ökad förståelse inför hur du skapar en optimal gruppdynamik. Likt en ledarskapskurs och en chefsutbildning diskuteras även här ledarskapets utmaningar. Och svårigheter samt möjligheter vad gäller en grupps mognadsprocess.

Försvarshögskolan Stockholm har ledarskapsutveckling

Försvarshögskolan Stockholm bedriver aktiv forskning om ledarskap och chefers ledarskapsutveckling genom bland annat UGL samt UL, utvecklande ledarskap. Dessa båda former av en ledarskapsutbildning har båda blivit starka varumärken. Och bygger på ett förhållningssätt som främjar medarbetares ansvarstagande och delaktighet i utvecklingen av verksamheten och den egna kompetensen. Uppföljning och utvärdering är två viktiga delar inom UGL. Mer kunskap behövs angående de båda kursernas effekt och inverkan på deltagarnas ledarskap och deras dagliga arbete. År 2013 påbörjade Försvarshögskolan Stockholm en studie om just detta samt i vilken grad medarbetarna upplever förändringar i ledarskapet efter avslutad kurs.

Försvarshögskolan Stockholm är störst på UGL

Tre gånger per år erbjuder Försvarshögskolan Stockholm grundkursen UGL. Som ledarskapsutveckling för intressenter utanför skolans väggar. Det finns annars flertalet olika arrangörer av kurser i UGL eller annan typ av ledarskapsutbildning i Stockholm. Även Försvarsmakten genomför kurser i ämnet inom officersprogrammet. Som även ibland är öppna för deltagare från andra organisationer. Utbildningen utgår från de pedagogiska tankegångar som formulerats av Lennart Fredriksson och Kurt Gestrelius, båda författare. Att det endast är den enskilda människan själv som kan vara aktiv på ett sätt så att det sker ett lärande. De menar att en utbildning endast kan skapa de mest optimala yttre förutsättningarna för lärande samt att stimulera individens aktiviteter.

UGL ett ”upplevelsebaserat lärande”

Utbildningsmetoden som UGL är baserad på är benämnd som ett ”upplevelsebaserat lärande”. Och bygger på David Kolbs, pedagogisk teoretiker och psykolog, teorier om lärandet. Kolbs teori, eller Kolbs lärcirkel som den även har blivit kallad. Den kom till av den amerikanska psykologen i slutet av 1970-talet och utgår från fyra steg angående lärande vilka bildar en cirkel. Enligt Kolb börjar lärande bäst med aktivt experimenterande. Som ger konkreta upplevelser av vad som sker när man handlar utifrån de befintliga kunskaper och erfarenheter man har vilket i sin tur leder till reflekterande observationer.

Dessa observationer övergår sedan i abstraktion vilka sammanfattas i enskilda iakttagelser. Och därigenom skapar allmänna begrepp och regler. Begreppen och reglerna kan sedan tillämpas på praktiska uppgifter. Genom en ledarskapsutbildning kommer du få en klar bild av vad denna teori innebär.

UGL – ledarskapsutbildning som ger ledarskapsverktyg

Kolbs modell belyser fyra inlärningsstilar som kan kombineras av en och samma individ. Dessa fyra stilar representerar olika sätt på hur lärande kan hanteras. Och förklaras genom fyra olika typer av människor vilka föredrar var sin lärostil. Typ ett behöver en personlig och känslomässig koppling till den kunskap de ska lära sig och vill veta varför de just ska lära sig detta. Typ två vill istället ha fakta och teori, de lyssnar på experter, tänker noga igenom idéer och fokuserar på det som är viktigast inom området.

Den tredje typen utgår ifrån sunt förnuft och vill kunna ha nytta av den nya kunskapen i praktiken på ett användbart sätt. Typ fyra ser möjligheterna som skapas utifrån den införskaffade kunskapen och frågar sig vad som händer om de handlar på det ena eller andra sättet. UGL är den typ av ledarskapsutbildning som ger dig praktiska verktyg för att kunna lyckas i vardagen.

Ledarskapsutbildning lär ut om olika UGL-modeller

En modell som även används inom UGL är det så kallade Joharifönstret som karakteriserar olika sätt att kommunicera. Det var psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham som på 1950-talet utvecklade den psykologiska modellen vid University of California, USA. Joharifönstret beskriver hur öppenheten i vår kommunikation mellan oss människor är beroende av tydlighet och lyhördhet. Och hur denna ökar och minskar i förhållande till dessa faktorer.

Modellen är avbildad som ett fönster med fyra olika fält; det öppna fältet, även kallad arenan, bildas av det jag och andra runtomkring vet om mig själv. Detta fält kan öka i storlek beroende på vilken öppenhet, såsom min exponering, tydlighet och lyhördhet, jag har gentemot min omgivning. Det blinda fältet står för vad andra vet om mig men vad jag inte vet om mig själv. Fasaden är det jag vet om mig själv men vad andra inte vet samt det okända fältet. Som består av vad jag och andra inte vet om mig själv. Lär dig mer om detta under en ledarskapsutbildning.

Joharifönstret anger vilken kommunikationsstil du har

Det fält som är störst i Joharifönstret anger vilken kommunikationsstil varje individ har. Den öppna har ett stort öppet fält och är kännetecknad av att öppet kunna uttrycka sina åsikter, visa sin personlighet och samtidigt vara en god lyssnare. Tyckaren har istället ett stort blint fält. Denna typ av person delar gärna med sig av sina åsikter och känslor men är inte så intresserad av att lyssna på och ta hänsyn till andras uppfattningar och känslor. Hos Frågaren är fasadfältet störst där de frågar andra om deras åsikter, är nyfiken på omgivningen men inte gärna delar med sig av sina egna uppfattningar. Musslan har ett stort okänt fält.

Detta visar en person som inte vet så mycket om hur andra uppfattar denna. Och som andra inte vet särskilt mycket om. Joharifönstret används inom UGL samt inom annan typ av ledarskapsutbildning, chefsutbildning och ledarskapskurs. Just för att genom ökad självinsikt optimera samarbetet och effektiviteten i grupper.

Ledarskapsutbildning, chefsutbildning eller UGL?

Ledarskapsutveckling är nödvändig, både för den nya och mer erfarna chefen och ledaren. Att gå en ledarskapsutbildning, chefsutbildning, ledarskapskurs eller en kurs i UGL gynnar hela din personliga utveckling samtidigt som du växer som ledare. Det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar du kan välja mellan. För att du ska få ut det mesta möjliga av tiden och pengarna du lägger ner är det viktigt att du utgår ifrån dina egna behov och förutsättningar. Detta kan vara den bästa investeringen du någonsin gör i dig själv och din karriär så välj med omsorg.

UGL – ledarskapsutbildning under ständig utveckling

UGL är en ledarskapsutbildning under ständig utveckling. Då Försvarshögskolan Stockholm äger detta koncept är det deras ansvar att förvalta, utveckla och genomföra övrig kvalitetssäkring utav denna ledarskapskurs. Målet är att kontinuerligt förbättra och utveckla kursens innehåll. Så att det styr våra ledare in i framtiden. De uppdaterade versionerna utav konceptet namnges efter respektive tillkomstår där den senaste är från 2012.

Nya forskningsrön

Inom ett levande område där nya forskningsrön kommer i en stadig ström. Är det viktigt att allt kursmaterial, i exempelvis en ledarskapsutbildning som UGL, är aktuell och uppdaterad. Revidering utav kursmaterial görs genom olika tester. Och utförs av en arbetsgrupp bestående av psykologer och forskare verksamma inom området. Även en referensgrupp av erfarna handledare berikar och prövar konceptet löpande.

UL – Utvecklande Ledarskap är en ledarskapsutbildning

Likt UGL är UL, Utvecklande Ledarskap, en ledarskapsutbildning och modell vilken är tillämpad inom Försvarsmakten. Men också inom statlig och kommunal sektor sedan år 2004. Syftet med denna modell är att ledare ska uppträda som ett föredöme och belysa frågor om moral och etik samt agera utifrån en väl förankrad värdegrund. En utvecklande ledare är kännetecknad genom att inspirera och motivera sin omgivning. För att skapa delaktighet och öka kreativiteten samt genom personlig omtanke. Både som stöd men också genom konfrontation i syfte att utveckla individen och organisationen.

Konflikthantering och kommunikativ förmåga

En grundkurs i UGL ger dig som ledare verktyg att reflektera över gruppdynamiska situationer. Och ge en ökad förståelse för din egen roll i gruppen. Genom denna erfarenhet kan du hitta ett arbetssätt. Så att du efter avslutad ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan utveckla dina egna grupper. Till att bli mer produktiva genom bättre samarbete, konflikthantering etcetera.

Under kursens gång får du lära dig hantera och förstå konflikter, öka och förtydliga din kommunikativa förmåga, ta och ge feedback, lära dig urskilja en grupps olika utvecklingsstadier och vilket förhållningssätt som är mest effektivt till dessa, få en ökad förståelse inför sambandet mellan individens känslor och gruppens dynamik samt lära dig mer om hur värderingar påverkar relationer och ledarskap med mera.

FUGL – Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare

Om du som ledare efter genomförd kurs i UGL vill ta dig ytterligare en nivå kan du gå fördjupningskursen FUGL, Fördjupning Utveckling av Grupp och Ledare, vilken är en fristående kurs med hög tillämpbarhet i yrkeslivet. Ett krav är dock att du måste ha gått grundkursen Utveckling av Grupp och Ledare för att få delta på denna.

FUGL utgår ifrån samma principer som grundkursen men med målet att här utveckla din förmåga som ledare ytterligare en nivå. Dess övergripande syfte är att du som deltar ska få en ökad förståelse. Och utveckla din förmåga att hantera situationer av gruppdynamisk och mellanmänsklig karaktär i vardags- och yrkesliv. Genom denna fördjupande ledarskapsutbildning kommer du se sambandet mellan den enskilda individen och gruppens utvecklingsprocess.

HUGL är en fördjupad handledarutbildning

Målen inom fördjupningskursen FUGL omfattar tre olika nivåer. Den första, kunskap och förståelse, innebär att förstå på teoretisk grund. Den andra, färdighet och förmåga, betyder att kunna tillämpa detta i praktiken samt den tredje nivån, värderingsförmåga och förhållningssätt. Där du som deltagare ska kunna reflektera över handlingar, tankar och känslor samt dess betydelse i samspelet med andra människor i din omgivning.

Om du genomfört kurserna UGL och FUGL finns även ytterligare en ledarskapsutbildning, HUGL. Som är en fördjupad handledarutbildning där du som ledare får förmågan att planera, genomföra och utvärdera grundkursen Utveckling av Grupp och Ledare. Detta sker då i enighet med kursinnehåll, metodik och de estetiska riktlinjerna som finns för grundkursen.

Tveksamheter finns om UGL som ledarskapsutbildning

UGL är en av våra mest populära utbildningsformer för ledare idag. Dock råder det olika meningar om i hur stor utsträckning denna typ av ledarskapsutbildning har någon verklig effekt för just ett chefskap i långa loppet. Den tidigare nämnda psykologen Anders Risling. Som från allra första början förde in konceptet i Sverige från USA. Tycker kursen är givande men skulle själv inte skicka sina underställda på denna chefsutbildning om han var chef. Detta beroende på att det inte finns några vetenskapliga studier på om man blir en bättre chef efter genomförd kurs.

Risling poängterar emellertid att detta inte enbart gäller denna utbildningsform utan även andra typer av ledarutbildningar. Det som genom vetenskapen bevisar man att chefer blir bättre ledare genom kontinuerlig feedback. Och det är just bland annat det som utbildningar och kurser inom området kan ge.

UGL är en ledarskapsutbildning för personlig utveckling

Genom en kurs i UGL får du som ledare feedback från främlingar, inte medarbetare eller överordnade, vilket ger dig information och kunskap om hur du är i en grupp, inte som chef. Anledningen till att denna ledarskapsutbildning är så omåttligt populär är med stor sannolikhet att du lär känna dig själv som individ och får tillgång till saker inom dig på ett plan som är svårt att hitta på annat sätt. Du spenderar en vecka tillsammans med människor du inte känner och som, liksom dig, har en drivkraft och en vilja att uppnå något. Detta scenario bäddar för personlig utveckling vilket gör det svårt för konceptet att misslyckas. En sådan typ av ledarskapsutveckling kan vara en start till att ta många steg i livet, inte minst som ledare.

After Action Review är framtidens ledarskapsutbildning

USA:s försvarsmakt bestämde sig för att lägga ner UGL som ledarskapsutbildning år 1982 och börja med en annan typ av utbildningsform, den så kallade After Action Review, som de fortfarande utövar med stor framgång. After Action Review blir genomfört efter en eventuell insats i strid eller fredsoperation där de inblandade sätter sig ner och går igenom vad som skett och varför på ett rakt och ärligt sätt. Syftet är att försöka lära sig så mycket som möjligt av den uppkomna situationen där metoden har visat sig väldigt effektiv.

Användning av denna typ av uppföljning blir allt vanligare även hos oss här i Sverige men kan dock komma till användning i ännu större skala. Vi svenskar är bra på att planera men mindre bra på att följa upp det vi genomför. Istället för att genom reflektion lära av våra eventuella misstag börjar vi direkt att planera nästa steg, menar psykologen Anders Risling.