Teamutveckling och att bygga team

Utbildning lär dig om teamutveckling

Teamutveckling under ledarskapsutbildning

Lär dig forma ett högpresterande team

Syftet med vår ledarskapsutbildning Att leda utan att vara chef är kort och gott att lära dig leda ditt team. Med kunskaper om vad som utvecklar ett team kan du forma ett välfungerande och effektivt arbetsteam. En utbildning i teamutveckling hjälper dig att skapa arbetsgrupper som vet vad som ska göras. En arbetsgrupp som fungerar bra ihop kan uträtta storverk i verksamheten. En bra grund för dig är då att utbilda dig i hur team fungerar.

Lär dig metoder för kommunikation

Det bästa är om medarbetarna förstår vad det är som händer när det inte fungerar som det ska. Därför behöver du lära dig metoder för att förbättra kommunikationen. Utbildning i teamutveckling handlar om att skaffa sig kunskaper i att förebygga, hantera och lösa samarbetssvårigheter. En utbildning ger dig insikter i hur du kan tydliggöra teamets uppgift, syfte och mål. Hur detta går till rent praktiskt får du lära dig genom övningsuppgifter under en ledarskapsutbildning i teamutveckling.

Lär dig att bygga team

Det finns flera skäl till varför en ledarskapsutbildning i teamutveckling är bra för dig som ledare av teamet. När du går en utbildning för att lära dig bygga team, får du kunskaper om gruppers sammansättning och rollfördelning samt personligheter inom gruppen. Du lär dig även hur du skapar arbetsglädje och ett positivt klimat i arbetsgruppen. Dessa aspekter är viktiga framgångsfaktorer för att skapa bra och effektiva grupper som bygger upp effektiva team. Mycket av utbildningen påminner om en traditionell  ledarskapsutbildning och i många avseenden är de lika varandra till upplägg och syfte.

Skillnader mellan olika utbildningar

Men det finns några få skillnader. På en ledarskapsutbildning går ett fåtal individer en kurs i ledarskapet och dess roll i syfte att kunna leda ett arbetslag eller team. På en utbildning i att leda lär man sig hur man får med sig gruppen och hur man förväntas agera som dess ledare. Vissa av ens befogenheter liknar de man har vid en chefsställning, utan att man har den titeln. Vid teamutveckling går ett eller flera arbetslag ofta tillsammans för att utvecklas som grupp. Skillnaden mellan att bygga team och bygga ett annat team kan vara stora. Beroende på gruppdynamik och andra faktorer, kan två team med exakt samma förutsättningar prestera väldigt annorlunda.

En ledarskapsutbildning om att träna på kommunikation

Under en ledarskapsutbildning i teamutveckling får ni kunskaper om verksamhetens och gruppens syfte, mål och uppdrag och om det egna åtagandet och förhållningssättet till uppdrag och mål. På detta sätt kan den individuella medarbetaren förstå vad det är som sker när det fungerar väldigt bra och vad som fungerar dåligt. Medarbetarna får även lära sig om individuella och organisatoriska faktorer som påverkar gruppens prestationsförmåga. Dessutom får de lära sig om problemlösning och beslutsfattande inom gruppen. Utöver detta handlar teamutveckling om att träna på en öppen och tydlig kommunikation där självkännedom och förståelse för varandra är viktiga delar.

Teamutveckling handlar om att bygga team

En ledarskapsutbildning i teamutveckling handlar om att utveckla teamet och om att hjälpa en arbetsgrupp att bli mer effektiv. Våra utbildningsledare skapar förutsättningar för samtal och dialog  under utbildningen, så att ni kan lära av varandra. Du får kunskaper som hjälper dig att förstå och respektera olikheter som finns i ditt team. Ett arbete som syftar till att bygga förtroende och tillit i gruppen. Detta är grundläggande för gruppen för det skall bli ett framgångsrikt team som når sina mål.

Utveckla det goda ledarskapet i teamet

Utifrån lärdomarna från en ledarskapsutbildning kan gruppen tillsammans med sin ledare formulera gemensamma överenskommelser och arbetskontrakt för gruppens arbete. En ledare och en grupp som har gått en utbildning i teamutveckling lär sig att bygga team och samarbeta tillsammans. Det bidrar till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i teamet. För att en teamutveckling ska bli så gynnsam som möjligt är det viktigt att ha kul. Det är myten om chefen som dödar arbetsglädjen. Därför vill ingen egentligen ha en chef.

Lär dig om arbetsglädje under en ledarskapsutbildning

Lär dig hur du skapar arbetsglädje

Glada teammedlemmar presterar på topp

Genom att arbeta aktivt med ledarskapsutbildning, teamutveckling, övningar och workshops maximeras möjligheten till att skapa ett framgångsrikt team. En bra ledare är en utbildad ledare, som kan det här med utveckling av team. Nyckeln till arbetsglädje är att förstå vad det är som motiverar och engagerar teamet i grunden.  Arbetsglädje hos dig själv och medarbetarna är den viktigaste faktorn för att nå goda resultat i verksamheten. Att känna arbetsglädje är också för individen en av de främsta faktorerna för livskvalitet. Du som chef eller arbetsledare har makten att skapa arbetsglädje på din arbetsplats och det gör du genom att utöva ett inspirerande ledarskap. Den chef eller ledare som lyckas med sitt ledarskap får betalt i nöjda medarbetare. Därför är ledarskapsutbildning i teamutveckling viktig, eftersom den får alla att dra åt samma håll.

Teamutveckling stärker samstämmighet, nyfikenhet, empati och lyhördhet

Teamutveckling syftar till att stärka det som kännetecknar samstämmighet, nyfikenhet, empati och lyhördhet. Att få dessa byggstenar på plats är en del av en ledarskapsutbildning i att utveckla team. Alla har vi olika kompetenser och förmågor och det är viktigt att dessa värderas likvärdigt. Ingen är bra på allt, men alla är bra på något. Olikheterna blir en viktig resurs när teamet ska dra åt samma håll, vilket du lär dig under en utbildning. När vi visar eller berättar vad vi kan, upplever vi att vi blir mer tydliga för varandra. Det blir lättare att förstå, acceptera och se styrkan med våra olikheter i vårt gemensamma uppdrag.

Utbildning leder till utveckling av ledare

Därmed kan utbildningar och nya utmaningar ses som möjligheter till utveckling och delaktighet. Med en bra ledarskapsutbildning inom teamutveckling ser teamet till att ta tag i uppgifter. De tankar vi har kommuniceras med varandra och kommer till praktisk tillämpning inom verksamheten. För att kunna leda ett team eller ett arbetslag, behövs en bra ledare, varför en informell ledare kan behöva gå en kompletterande ledarskapsutbildning i att bygga vinnande team.

Ledarskapsutbildning berör ämnen som konfliktlösning

En ledarskapsutbildning har som syfte att utbilda ledare inom en verksamhet för att höja deras kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka. Det kan vara chefer, personal- och projektansvariga, gruppledare m.m. En utbildning för ledare berör ämnen som problem- och konfliktlösning liksom hur man identifierar och definierar målsättningar. Denna ledarskapsträning är en del ett modernt ledarskap. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att bygga team som vinner, vilka ledarstilar som finns och hur ledarskap i praktiken fungerar.

Uppdaterade kunskaper om teamutveckling

En ledarskapsutbildning hjälper dig som ledare att utveckla ditt arbetslag och få uppdaterade kunskaper om teamutveckling. Du får lära dig hur ni tillsammans genom övningar skapar, vid sidan av ett effektivare slutresultat, en trevligare, mer kreativ och roligare arbetsplats. Lust och arbetsglädje är faktorer som främjar hälsa. Genom att förstärka det ni lyckas med istället för att enbart betona och kommentera brister, skapar ni  arbetsglädje och kreativitet.

Utbildade ledare förstår teamutveckling

En utbildad ledare, som till exempel gått en ledarskapsutbildning i teamutveckling, förstår vilka faktorer som ligger bakom framgångsrika team. Kunskaper hjälper dig som ledare att överkomma negativa mönster och hinder i teamet och i verksamheten. På andra sidan om de svårigheter du möter på arbetsplatsen idag, väntar befordran och arbetsglädje. Kunskaper gör att inget kan hindra er från att uppnå mål ni inte trodde var möjliga. Så skapa ett bra arbetsklimat och ta ert team till helt nya nivåer, genom att ha väl utbildade ledare.