Att leda utan att vara chef – Ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning i att leda utan att vara chef

Att vara ledare men inte chef kräver goda kunskaper

Utbilda dig i att leda när du inte är chef och bli en stark ledare

När du är ny i ledarrollen och dessutom inte är chef utan en informell ledare passar utbildningen Att leda utan att vara chef. En ledarskapsutbildning för informella ledare ger dig mycket värdefulla kunskaper om vad det innebär att leda en arbetsgrupp. Dilemmat med att vara i en sits mittemellan chefen och arbetsgruppen ställer speciella krav på ledaren. Ditt ansvar för gruppen är omfattande men dina befogenheter är inte alltid uttalade. Genom att du utbildar dig inom ledarskap skaffar du dig ett kunnande som ger verktyg att hantera både krav och ansvar. Med rätt kunskaper vet du hur du ska agera i olika situationer.

Förbered dig genom en utbildning för informella ledare

Ofta får du utföra arbete som du inte har fått någon ledarskapsutbildning i. Det är lätt att känna frustration när de verktyg du har att tillgå inte räcker till för att leva upp till kraven som ställs på dig. Därför har vi tagit fram utbildningen Att leda utan att vara chef. Utbildningen ger dig en uppsättning redskap att arbeta med som bistår dig på vägen mot ett väldefinierat och tillfredsställande ledarskap. Du får lära dig vad det är som gör att en grupp lyckas och blir framgångsrik, samtidigt som du får kännedom om hur krav och förväntningar från chefen hanteras.

Kunskapsträning för den informella ledaren

Är du ledare men inte chef är du en informell ledare. Under en ledarskapsutbildning blir det tydligt att detta innebär att du inte har chefens befogenheter, men att du har ansvaret för gruppens arbetsuppgifter. Du ska med andra ord se till att din grupps arbete blir utfört på rätt sätt och i rätt tid. Du har alltså stort ansvar men inte så stor beslutsrätt. Ofta agerar du på delegation från din chef, vilket är bra, men se till att innebörden av delegeringen kommer på pränt. Så länge allting flyter på är det sällan några problem, men om det strular är det bra att ha ansvarsfrågan utredd och nedtecknad.

Ledarskapsutbildning som lär dig att leda i din nya position

Det är viktigt att du känner till vilka krav som är rimliga att ställa på dig och genom att gå en ledarskapsutbildning som har fokus på det informella ledarskapet. Att leda utan att vara chef kan vara en utmaning och en utbildning lär dig hur en ledare i din position gör för att både navigera gruppen och sig själv rätt. I utbildningsinnehållet kan vi hitta områden såsom att leda utan att vara i chefsposition, förväntningarna på dig som ledare och om vem som bestämmer; chefen eller du. Du får kännedom om grundpelarna inom ledarskapets område och får tips om hur du gör din grupp till ett vinnande team. Du får även kunskaper om coachning i ett informellt ledarskap och ibland ingår även hur du håller medarbetarsamtal.

Ledaren behöver behärska kommunikationen

Ledarskapsutbildning och kommunikation hör ihop. När det gäller kommunikationen för dig som är ledare men inte chef handlar det om att få dina medarbetare att ta det du säger på allvar och vilja följa dig. Du behöver även redskap för att kunna kommunicera effektivt som ledare och kunna ta hand om konflikter. En utbildning ger svar på frågan vilken din roll är i konflikten och hur du vågar ta dig an de besvärliga och svåra samtalen som kan uppstå.

Ledare men inte chef LedarskapsutbildningÖva upp dina färdigheter under en utbildning

Aldrig förr har det ställts så höga krav på medarbetare och chefer som nu. Orsaken är bland annat minskade personalresurser, bortrationalisering av s k mellanchefer, det blir allt vanligare med projektarbete utan ett formellt chefskap, stora organisationsförändringar, ett allt snabbare arbetstempo och en mer pressad arbetsmiljö. För att klara kraven behöver du öva upp dina färdigheter och talanger i att leda. En ledarskapsutbildning ger dig dessa kunskaper.

Ledarskapsförmågan kan tränas upp

Medarbetare och chefer förväntas ha kunskaper, förmågor, bred erfarenhet och en personlighet som vittnar om god social kompetens. Dessa är egenskaper som kan tränas upp under en ledarskapsutbildning. Krav och förväntningar som många tycker det är mycket svårt att leva upp till, vilket i sin tur leder till känslor av otillräcklighet, sviktande självkänsla, oro, stress och utbrändhet. De som klarar av att leva upp till de här kraven, men inte är chefer, blir då ofta informella ledare och börjar agera som ledare trots att de formellt inte har en chefsposition. Snart känner de också behov av ytterligare kunskaper och därför finns utbildningen Att leda utan att vara chef.

Studera ledarskap genom en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning av typen Att leda utan att vara chef vänder sig till dig som är ledare utan att ha en formell chefstitel. För att klara uppgifter att leda grupper, projekt, avdelningar eller andra sammansättningar behöver du studera ledarskap. När andra ser dig den verkliga ledaren utan att du är chef blir du en informell ledare. Att klara uppgiften kräver kunskaper. Utbildningen är dock minst lika användbar för dig som har ambitionen och målet att bli ledare och chef och behöver lära dig mer om grunderna i ledarskap och kommunikation. Det är projektledare, arbetsledare, teamledare, ansvariga för avdelningar eller administrativa enheter, förvaltningsansvariga och liknande funktioner.

Övningsuppgifter för ledaren

Under en ledarskapsutbildning för dig som leder utan att vara chef får du ta del av flera olika övningsuppgifter. Bland annat får du öva på vad din roll innebär, i relation till chefens roll. Det är chefen som driver sina medarbetare, ledaren inspirerar dem. Chefens ställning beror på auktoritet, ledarens på goodwill. När chefen säger ”jag”, säger ledaren ”vi”. Det är chefen visar vem som har fel, ledaren visar vem som är fel. Chefen säger att så här ska man göra, ledaren visar hur man gör. Då chefen kräver respekt, inger ledarens ord respekt.

Träna upp dina ledaregenskaper

Du kan träna upp dina egenskaper som ledare under en ledarskapsutbildning. Bland annat får du öva på att hitta din vision. En ledare behöver ha en vision. Det är en viktig pusselbit för en ledare. Visionen är vad som leder och motiverar honom eller henne till framgång. Som ledare bör du vara villiga att ta ansvar. Att vara ledare kräver stor ansvarskänsla. Detta är ännu en kvalitet en framgångsrik ledare bör uppnå. Båda dessa egenskaper kan du träna upp genom en utbildning.

Ledarskapsprogram tar fram styrkan i ledaren

Genom att ta del av ett ledarskapsprogram får du tid att hitta vad som är din styrka som ledare. En ledare bör ha styrka i sin karaktär. Karaktär är vad som vägleder åtgärder och producerar de ord du talar. Karaktär är din unika identitet, din personlighet, den totala summan av dina individuella egenskaper. En ledare bör även ha en effektiv kommunikation. Ingenting i livet är viktigare än förmågan att kommunicera effektivt, vilket en utbildning lär dig.

Attityder tas upp under en ledarskapsutbildning

En ledare bör ha en positiv attityd. En positiv attityd är en av de mest värdefulla tillgångarna en person kan ha i livet. Det kan hjälpa dig att uppnå saker som kan tyckas omöjligt att hända. Det är viktigt att du funderar igenom vilken din attityd till ledarskapet är. Under en ledarskapsutbildning skapas utrymmet att tänka igenom detta. En ledare bör även vara inflytelserik. Arbetet som en sann ledare är att leda sitt folk mot en visst mål. Han eller hon kan helt enkelt inte göra detta om ledaren inte har något inflytande över dem. Inflytande får du genom förtroende. Förtroende får du när du visar att du har rätt kunskaper. Kunskaper får du genom en utbildning.

Höj kompetensnivån genom en ledarskapsutbildning

Genom en ledarskapsutbildning höjer du din kompetensnivå inom området ledarskap. Det skapar rätt disciplin i ditt ledarskap. Som ledare förväntar du dig att dina medarbetare skall vara disciplinerade, då bör du som ledare vara den förste att inneha denna egenskap. En ledare bör veta hur man utveckla förtroendet. Förtroende är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, förutsättningarna för att leda. Utan förtroende är en relation stillastående och instabil. Det kommer inte att leda till någonting bra.

Lär dig förändringsledning

En ledare bör vara villiga att göra ändringar. En bra ledare ser vad som är bra och vad som är dåligt för hans eller hennes lag. Genom en utbildning får du redskap för att lättare parera när dåliga förändringar är på gång.  Som ledare behöver du också lära dig om vad du ska prioritera. Med ledarskap kommer en hel del ansvar. Du måste veta när något behöver göras först och hur det behöver göras. Ledare bör veta vad som ska göras härnäst. Som ledare bör veta hur man ska lägga upp strategier och det gäller även för din egen kompetensutveckling. Genom utbildning kan du utvecklas och även utveckla dina medarbetare.

Utbildningen Att leda utan att vara chef

Att vara en vinnande ledare är tufft. Mycket arbete, mycket ansvar, massor av förväntningar. Att ha eller utveckla ovanstående 12 ledaregenskaper hjälper dig på vägen till att bli en sann ledare. Börja med att anmäla dig till en ledarskapsutbildning som kallas Att leda utan att vara chef. Det kommer att ge dig en snabbstart in i ledarskapet för den informella ledaren. Din trygghet kommer att öka och förtroende för dig som ledare kommer att öka.