Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning ger ledaren kompetensutveckling

Ledarskapsutbildning för moderna ledareEn ledarskapsutbildning ger utveckling för ledare och en möjlighet till att skaffa sig moderna kunskaper. Välkommen till Hjärtum Utbildning och en blogg om ledarskap och utbildning. På våra utbildningar  för ledare och chefer lär du dig om ledarskap och bygger upp dina färdigheter i att leda andra. Du får ta del av olika typer av ledarskap och kan lättare se vilken typ som passar dig. En utbildning i ledarskap hos oss är en bra hjälp på vägen mot ett modigt, starkt och hållbart ledarskap. Du lär dig att hantera såväl svårigheter och hinder som att anställa och coacha medarbetare. Alla dessa uppgifter faller på ledarens lott och med en utbildning är du väl förberedd.

Vilket är ditt utbildningsbehov?

Gör en inventering bland dina färdigheter inom ledarskapets område. Notera de områden du känner att du behärskar och vilka du vill vidareutveckla. Skriv ner vilka kunskaper du saknar och som du behöver utbilda dig inom. På detta sätt tydliggör du ditt personliga utbildningsbehov och kan göra en plan för din utveckling som ledare. Ledarskapet innehåller många olika områden och du är sällan kunnig inom alla, speciellt när du är ny i rollen. Som tur är finns det gott om ledarskapsutbildning som tar upp allt från coachning, gruppdynamik och kommunikation till konflikthantering, medarbetarsamtal och arbetsrätt. De första tre områdena hör till grunderna i ledarskap och de sista tre ger spetskompetens. Som aktuell ledare behöver du vara utbildad inom alla dessa områden.

Lär dig praktiska verktyg för ledare

För att bli en stark ledare behöver du få tillgång till aktuella och praktiskt användbara verktyg som fungerar i det vardagliga ledarskapet. Du behöver också lära dig hur du ska använda dessa redskap. Då kommer din roll som ledare att bli betydligt lättare. Du kan enklare fokusera på kärnan i ledarskapet; nämligen att motivera din personal att följa dig mot uppsatta mål. Dina färdigheter som ledare förstärks under en ledarskapsutbildning och du kan diskutera och öva på olika situationer som kan uppstå. Du får gott om tillfällen till att ställa frågor och ta upp sådant som du har råkat ut för som ledare.

Erfarna utbildningsledare

Vi har erbjudit ledarskapsutbildning i över 25 år, så du kan med trygghet boka din utbildning hos oss. Våra utbildningsledare är erfarna, pedagogiska och dessutom mycket trevliga. Du kan otvunget diskutera dina frågeställningar under utbildningarna. Du har även möjlighet att höra av dig efter utbildningen om något dyker upp som du behöver få svar på. Om du behöver hjälp att välja ledarskapsutbildning bistår vi gärna med vår kunskap. Vill du komma direkt till information om ledarskapsutbildning hos oss, gå till vår hemsida www.hjartum.se.

  • Att leda utan att vara chef
  • Ny som chef
  • Arbetsledarutbildning
  • Certifierad ledare
  • Projektledarutbildning

Fortbildning ger nya perspektiv

Genom fortbildning inom ledarskapsområdet kan ledaren få perspektiv på sitt ledarskap, och hitta medel för att skapa ökad mångfald på arbetsplatsen. Det handlar om bland annat könsfördelning, åldersfördelning och etnicitet. I dagens arbetsliv har synen på ledarskap förändrats på många sätt. Kännedom om hållbarhet och etik är en självklarhet för många företag. Att ledarna är välutbildade och kunniga är också det naturligt för de flesta organisationer. Många företag väljer att ligga steget före sina konkurrenter genom att utveckla utbildningsplaner. De väljer aktivt att ha kunskapsträning som en del av ledarens agenda.

Vad lär du dig under en ledarskapsutbildning?

Alla vet nog vad ledarskap är, men få kan förklara vad det verkligen betyder. Det kan också betyda olika saker för olika organisationer. Att ni skapar en sammanhållen definition inom er organisation är bra för att utveckla både framtida och nuvarande ledare. Ni kan lättare upprätthålla enighet och ett starkt ledarskapsfokus. Fokuset blir ännu starkare med kontinuerlig ledarskapsutbildning, där ledarna blir uppdaterade om vad som händer inom området. Utbildningar för ledare ger en bra bas att stå på och kan fungera som en språngbräda mot ännu mer ansvar. De ger praktiska färdigheter inom ledarskap och ökar kunskapsnivån inom vitt skilda ledarämnen. Exempel på ämnen är att leda tidigare kollegor, att hålla svåra samtal, att anställa eller att coacha.

Ta fram en utbildningsplan

Många företag pratar om ledarskapsutbildning och hur bra det vore med bättre kunskaper inom området. Det är dock inte alltid som ord övergår i handling, vilket är synd. Kanske kan ett första steg mot en utbildningsplan vara att försöka sätta ord på själva definitionen av ledarskap. Vad innebär en ledare för oss? Det kan vara svårt att hitta rätt definition, men när det jobbet är gjort väntar belöningen. Genom att ni tar er tid att definiera ledarskap och vad som gör en ledare är avgörande för att ni ska kunna bygga en sammanhållen kultur och utveckla framtida ledare.

Lär dig vad ledarskap är

Lär dig om ledarskapOm du frågar 100 ledare om vad de tycker en ledarskapsutbildning ska innehålla får du sannolikt 100 svar. Ledarskap är ett ord vi använder med jämna mellanrum, utan att egentligen definiera. Vi tar själva begreppet ledarskap för givet och utgår från att vi alla vet vad det är. Vi antar också att alla vet vad en bra ledare är och vad en bra utbildning ska innehålla. Vissa ledare definierar en utbildning i ledarskap som att lära sig affärsmannaskap och att sätta en vision eller uppnå mål för ett företag. Andra chefer fokuserade mer på att utveckla och förstärka mänskliga egenskaper som empati, ödmjukhet och mångfald. Svaren kan vara olika men de är alla rätt.

Utveckla ditt personliga ledarskap

Varje ledare har sin egen personliga definition av ledarskap. Detta påverkar hur de leder. Så gör även kulturen i företaget. Ibland är ledarskapskulturen bra och utvecklande, ibland kan den hämma en bra ledare. Varje ledare bör få möjlighet att hitta sin egen personal ledarstil. En utbildning med fokus på ledare ger dem tiden de behöver för att fundera på vad ledarskap är för dem. Genom att hitta sin egen stil sätter de riktningen för sitt ledarskap. Alla ledare tillför sina egna färdigheter och andra kunskaper, vilket påverkar den övergripande kulturen och dess medarbetare. Genom att utbilda ledare och uppmuntra dem till att finna sin egen potential och ledarstil kommer en sund och stabil ledarskapskultur att skapas i organisationen.

Kompetensutveckling genom lärande

Vilken sorts person är ledare hos er? Det har funnits oräkneliga ledare genom historien som ledde människor, men var omänskliga och saknade empati. Ska de ändå räknas som ledare? Finns det ledare hos er som ”leder” genom att bestämma allt, köra över andra och bara tänka på sig själv? Ska de få fortsätta att leda på detta sätt? Skicka dem på en ledarskapsutbildning, som ger dem kunskaper om att leda på ett nytt sätt. Ge dem kompetensutveckling genom att lära dem att människor drivs av motivation, inte att bli härskade över. Ledaren behöver förstå hur han eller hon ska bete sig för att skapa en positiv inverkan på människorna omkring dem. Detta är inte självklart för alla och då kan en ledarutbildning vara en del av lösningen.

En ledarskapsutbildning lär dig om framtidens ledarskap

Få kunskap om att forma framtidens ledarskapGenom kunskaper i vad ledarskap innebär kan ni utveckla en kultur som är sund och hållbar för både era ledare och för medarbetarna. En ledarskapsutbildning innehåller de delar som era ledare behöver för att kunna leda nu och i framtiden. En ledare är någon som kan se hur saker och ting kan förbättras och som samlar människor för att gå mot den bättre visionen. Ledare kan arbeta för att förverkliga sin vision samtidigt som de sätter människor först. Att bara kunna motivera människor räcker inte – ledare måste vara empatiska och få kontakt med människor för att lyckas. Ledare behöver inte komma från samma bakgrund eller följa samma väg. Framtida ledare kommer faktiskt att vara mer mångsidiga, vilket ger en mängd olika perspektiv. Det viktigaste är att organisationer förenas internt med sin definition av ledarskap. 

Utbildade ledare utvecklar organisationen

Med så många olika åsikter om ledarskap är, måste varje organisation ha en tydlig definition av vad ledarskap är hos dem. Det ska vara lätt att se vad det innebär att vara ledare inom sitt företag. Gör gärna en långsiktig utbildningsplan, där era ledare får möjlighet att planera in flera utbildningar inom ledarskapsområdet. Utbildade ledare, som känner till både forskningen och teorierna bakom att leda, kommer att vara de som utvecklar er organisation. Ta gärna hjälp av oss på Hjärtum Utbildning och våra utbildningsledare. Vi kan lära er hur ni kan jobba med dessa frågor.

Utbildningsprogram för nya chefer

En överenskommen ledarskapsdefinition kan hålla alla på samma sida. Det kan hjälpa till när ni väljer utbildningsprogram för nya chefer, till exempel. Om de nya ledarna är rätt förberedda, kommer de att passa in i ert företag som handen i handsken. Sannolikheten blir större att rätt personer hamnar i ledande positioner. En utbildningsarrangör kan hjälpa er att arbeta fram en plan för era utbildningsinsatser. Ni får stöd i vilka innehållspunkter som bör finnas med och på vilken nivå kunskaperna bör ligga.

Få kunskaper om olika sorters ledarskap

Om er gemensamma ledarskapsdefinition fokuserar på att ha ödmjuka ledare som agerar som coacher, hjälper det er att säkerställa att ledare som passar dessa egenskaper utvecklas och premieras. På samma sätt kan ni istället välja att fokusera på ett ledarskap som är affärsinriktat. Då är det ekonomiska mål som är drivkraften, vilket innebär att endast ledare som prioriterar dessa saker skulle främjas i företaget. Välj den utbildningar som passar för er inriktning av ledarskapet.

En ledarskapsutbildning lär ut tekniker

Det finns ledarskapsutbildning som lär ut tekniker för hur ni tar fram program för era ledare. Ni kan få stöd med att skapa ett ledarskapsprogram som är utformat för att attrahera, utveckla och främja de bästa kandidaterna till ledarroller hos er. Kunskaper erhålls om vilka tekniker som finns för att identifiera de färdigheter och tankesätt som krävs av just era ledare. Ni lär er att hitta potentiella kandidater för dessa egenskaper och hur ni kan hitta dem redan i rekryteringsfasen. På så sätt kan ledare som passar er profil identifieras och anställas.

Moderna undervisningsmetoder

Ta del av utbildningsmetoder som är modernaVåra ledarskapsutbildningar bygger på moderna och tidsenliga undervisningsmetoder. Våra utbildare kan bland annat hjälpa er att säkerställa att ni har en konsekvent definition av ledarskap. Detta medför att ni lär er att se och hitta de människor som bäst representerar kulturen och värderingarna hos er. Genom rätt kunskaper kan ni se till att rätt medarbetare befordras till ledande positioner. Ni undviker på detta sätt att anställda en ledare som har fel fokus för er. På en annan arbetsplats skulle ledaren passa utmärkt, men inte hos er. 

Ledarskapsutbildning ger ledare rätt kunskaper

Utbildningar för ledare kan vara en stor hjälp när det kommer till att främja att rätt personer hamnar på rätt plats. Ni får insikter om vad ni måste göra för att att upprätthålla en sammanhållen arbetsmiljö, som passar för just era ledare. Vi har ledarskapsutbildning som ger ledare kunskap om chefsrollen och hur man använder rätt ledarskapsverktyg. Den som är ny som ledare lär sig allt från grunder till färsk forskning. Han eller hon får genomföra praktiska övningar i till exempel ledarskapsrollen och kommunikativt ledarskap. Våra utbildningar ger verklig ledarskapsutveckling och ledarskapsträning som går att applicera i egen verksamhet direkt.

Chefsutbildning ger ökad kunskapsnivå

Utbildning i ledarskap och chefsutbildning ger kunskap i ledarskap och ledarskapskultur för både chefer och ledare. Det gäller ny chef såväl som erfaren ledare. Ledarskapsutbildning för nya chefer lägger grunden för en framgångsrik ledarskapskarriär och borgar för bra ledarskap och chefskompetens i chefsrollen. I ett ledarskapsutvecklingsprogram kan t ex ledarskapsprofil, ledarskapspsykologi, coachning med coachande samtal och teamutveckling ingå. Dessutom lär du dig teambuilding och att utveckla team med ett modigt ledarskap och god kommunikation. Du får även insikter om olika ledarstilar.

Ämnesområden i en utbildning för ledare

En ledarskapsutbildning innehåller alla de delar som en ledare behöver för att utvecklas i rollen att leda andra. Utbildningen innehåller bland annat avsnitt om ledarskapets kärna och om att bygga upp sin ledarskapsförmåga. Andra viktiga delar handlar om att bygga team och hur motivation påverkar prestationerna. Området att ge och ta feedback ingår också, vilket är en viktig pusselbit för att få kommunikationen att fungera friktionsfritt. Du lär dig om framtidens ledarskap, om ledarutveckling, ledarskapsstilar och professionen ledarskap. Dessutom brukar ett avsnitt om konflikthantering ingå.

Ny som chef utbildar sig

Ny chef utbildar sigLedarutbildning som Att leda andra, Leda utan att vara chef och Ny som chef samt Coachande ledarskap är populära utbildningar i ledarskap. Som tar upp ledarskapscoachning i ledarskapet samt hur du utvecklar och vidmakthåller ett hållbart ledarskap. Andra ledarskapsutbildningar som Svåra personalfrågor, Agilt ledarskap och Vidareutveckla ditt ledarskap kan de ni beställa bara för er. Alla våra utbildningar genomförs av ledarskapsexperter, riktiga ledarskapsproffs. De kan titulera sig ledarskapsutbildare, ledarskapscoach, ledarskapsmentor eller ledarskapsutvecklare. Det mesta går även att genomföra som företagsanpassad ledarskapsutbildning.

Få behörighet som ledare efter en utbildning

En utbildning i ledarskap kan sägas ge dig behörighet i att leda. En utbildad ledare vet hur ledarskapet fungerar och vad det betyder att vara en förebild för andra. Efter ledarskapsutbildningen har du tagit en examen i att leda medarbetare och har kunskaper som gör dig redo att ta på dig ledarskapskostymen. Du behöver inte ha några förkunskaper, om du bokar in dig till en utbildning som vänder sig till nya ledare. Om du har arbetat som chef en period är det bra om du noterar några frågeställningar som du har. Under din tid som chef har du säkert stött på situationer där du undrat hur du borde agera. Ta med dig händelsen till utbildningen och få hjälp att analysera den. 

En utbildningsserie i ledarskap

När du utbildar dig inom ledarskapsområdet kan du välja att anmäla dig till en enstaka utbildning eller till en hel utbildningsserie. Denna kan vara både längre och kortare. En serie av utbildningar har fördelen att du får en mycket omfattande kunskapsträning i att vara ledare. Du får ta del av flera olika ledarskapsområden och dina kunskaper blir gedigna och heltäckande. En utbildningsserie skulle kunna bestå av följande ledarskapsutbildningar: Ny som chef, Arbetsrätt, Chefens samtal och Tillitsbaserat ledarskap. Med kunskaper från alla dessa områden blir du en välutbildad ledare.

Ledarskapsutbildning och forskningen

Utbildning för ledare ger senaste forskningenLedarskapsforskning driver dagens ledarskapsteknik för ett framgångsrikt ledarskap. Under en utbildning får du ta del av senaste rönen. Det kan till exempel handla om distansledarskap, att leda i förändring, att coacha och så vidare. Låt din ledarskapsresa ta vägen förbi en ledarskapsutbildning. Då får du fakta, tips och övning som leder dig till ett gott och aktivt ledarskap. Väl mött och boka in dig på chefsutbildning eller ledarskapsutbildning hos oss. Genom chefsutveckling på hög nivå stärker du ditt ledarskap!