Arbetsrätt för chefer – Chefsutbildning

Kurs i arbetsrätt för chefer

ledarskapsutbildning i arbetsrättEn kurs i arbetsrätt för chefer går igenom tillämpningen av arbetsrättslagstiftningen och lär dig att omsätta lagarna i praktiken. En ledarskapsutbildning tar ofta upp det mest grundläggande, men för att få en heltäckande bild behöver du en kurs i arbetsrätt. För att du ska kunna hantera personalfrågorna på rätt sätt behöver du därför kunskap om vad som gäller. Du måste veta vad du får säga och göra inom ramarna för de lagar som reglerar arbetslivet i Sverige. Under våren 2022 kommer dessutom nya regler som förändrar LAS.

En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsrätten

Gå en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsrätt. Då att du blir uppdaterad med vad som gäller just nu. Vem får anställa nya medarbetare? Hur får man anställa? Vad gäller vid uppsägningar eller omplaceringar? Som chef har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som är reglerade i den svenska arbetsrätten. Vi erbjuder därför denna utbildning för chefer med fokus på de delar i lagstiftningen som har störst relevans för dig som är chef.

Ur utbildningens innehåll:

Vår ledarskapsutbildning för ledare och chefer är en heltäckande specialistutbildning i arbetsrätt. Den täcker med andra ord in alla väsentliga delar inom arbetsrättens område. Bland annat går utbildaren igenom:

 • Arbetsrättsliga lagar – en genomgång
 • Anställningsavtal och anställningsformer
 • Uppsägning från arbetsgivarens sida
 • Sjukdom och uppsägning
 • Avsked – rättsverkningar
 • Förändra löneförmåner, sänka löner, ta bort anställningsförmåner
 • Turordningsregler – LAS
 • Frågor rörande integritet
 • Övergång av verksamhet
 • Förhandlingsskyldighet, informationsskyldighet
 • Diskriminering
 • Ny lagstiftning, pågående lagstiftningsarbete
 • Arbetsrätten i framtiden

Lär dig arbetsrätt i praktiken för chefer

Du som är chef kommer förr eller senare i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Ledarskapsutbildningen i arbetsrätt är därför till just för dig som behöver känna dig säker på frågor som berör anställningsavtal och förmåner, avsked, varsel och uppsägning, integritet och sjukdom, skyldighet att informera och förhandla med mera. Arbetsrättens område är stort, mycket viktigt och ganska komplicerat, och det berör både företaget och dess anställda. Det är av betydelse att göra rätt redan från början, så att man slipper besvär och rättelser i efterhand.

En ledarskapsutbildning som lär dig tolka lagen

Idag är det inte längre bara personalenheten som måste kunna tolka arbetsrättens lagar, chefer och ledare på flera nivåer kommer ofta i kontakt med området och ställs inför kniviga frågeställningar. Då är det bra att ha denna utbildning i ryggen. Den hjälper dig att förstå lagarnas innebörd och hur du ska tolka dem praktiskt. Det skapar en trygghet för dig som chef och gör att du upplevs som förtroendeingivande och påläst inför dina medarbetare. Ledarskapsutbildningen i arbetsrätt ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning. Detta är en mycket omtyckt kurs i arbetsrätt, eftersom utbildaren förklarar juridiken på ett lättbegripligt sätt.