Teambuilding – Ledarskapsutbildning

Teambuilding är ett effektivt verktyg för ledare

Lär dig om teambuilding under en ledarskapsutbildning

Utveckla ditt team när du leder utan att vara chef

Teambuilding är ett effektivt verktyg, som kan ha stor betydelse för att svetsa samman en grupp. Du lär dig hur du arbetar med att bygga upp ditt team under en utbildning i att leda utan att vara chef. För den som är ledare kan teambuilding vara en oumbärlig hjälp för att skapa en god arbetsmiljö och nå goda resultat. Att arbeta med ett väl sammansvetsat team underlättar ledarens arbete. Det gör även arbetet för arbetsgruppens medlemmar lättare. Ett väl utvecklat och moget team är kännetecknat av en god kommunikation och ett hälsosamt arbetsklimat. Detta leder i sin tur till både ökad produktivitet och ökad trivsel.

Under teambuilding lär teamet känna varandra

Teambuilding syftar till att låta medlemmarna i ett team lära känna varandra och lära sig mer om hur de kan fungera tillsammans. Teambuilding kan vara effektivt att applicera såväl i arbetsgrupper som i idrottslag eller andra konstellationer där människor ska arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Inom många branscher i arbetslivet är teambuilding ett naturligt inslag i all slags utvecklingsarbete. Dock kan nyttan av teambuilding vara outforskad inom vissa organisationer.

Teambuilding är en del i ledarskapsutbildning

För den som är chef är teambuilding ett kraftfullt verktyg för att sammanfoga sina grupper i resan mot bättre resultat. För den chef som ännu inte är van vid att själv teambuilda sina grupper finns det olika andra alternativ för att nå samma resultat. Bland annat kan en ledarskapskonsult vara till hjälp och guida den ännu ovane chefen till teambuilding med goda resultat. Därtill är teambuilding och grupprocesser ofta en del av olika sorters ledarskapsutbildning för ledare. Genom en sådan utbildning kan den som är chef få en större förståelse kring vikten av teambuilding. Han eller hon kan också få med sig verktyg för att kunna hantera den egna gruppens utvecklingsprocesser på ett bättre sätt.

Olika ledarskapsutbildningar

Den chef som inte känner sig kunnig nog inom området teambuilding kan ha stor nytta av en ledarskapsutbildning med inriktning mot just detta. Det finns en mängd olika ledarskapsutbildningar på marknaden. Vissa är av med generell karaktär, och andra kan vara inriktade på just teambuilding och gruppdynamik. Genom en sådan ledarskapsutbildning kan chefen lära sig mer om vilka fördelar teambuilding har. Därtill kan han eller hon få god kunskap och verktyg för att själv genomföra teambuilding med sin arbetsgrupp.

Upplevelsebaserad ledarskapsutbildning

Att gå en ledarskapsutbildning inriktad mot teambuilding kan vara mycket spännande och intressant. Ofta kan detta vara olika typer av upplevelsebaserad ledarskapsutbildning, vilket ger den som går utbildningen chansen att själv förstå och uppleva vad som händer vid i olika grupprocesser. En sådan ledarskapsutbildning kan ibland ha karaktären av problemlösning i grupp, för att gruppmedlemmarna ska samarbeta kring ett gemensamt problem. Därefter går man igenom vad som hände i övningen och vilka processer som blev aktiverade. Genom denna process lär man sig såväl om grupputveckling som om sina egna reaktioner.

Ledarskapskonsult stöd i teambuildingprocess

För den chef som inte har gått en ledarskapsutbildning kring teambuilding, utan hellre överlåter detta till någon annan finns det olika vägar att gå. Bland annat kan en ledarskapskonsult komma in i gruppen och hjälpa till att utveckla såväl teamet som chefen. Det kan ibland finnas en vinst i att en extern person kommer in och hjälper gruppen genom en teambuildingprocess. På detta sätt kan chefen vara en del av gruppen, och därmed en del av deras process. Exempelvis kan gruppen och chefen starta denna process genom att åka iväg på internat tillsammans med ledarskapskonsulten.

Teammedlemmar under individuellt prov

Teambuilding kan gå till på många olika sätt. Ofta brukar det ske i en balans mellan lek och allvar. Ibland manar man gruppen att överkomma svårigheter tillsammans, till exempel genom att genomföra en trapetsövning tillsammans. I liknande övningar sätts gruppens medlemmar, både som team och individuellt på prov. Man tvingas att identifiera och använda varandras olikheter och styrkor. Det kan ha stora vinster att vistas någon annanstans än i den miljö där man vanligtvis arbetar tillsammans. I en annan miljö kan gruppens medlemmar våga släppa fram andra sidor hos sig själva, och det kan upplevas som mer avslappnat att släppa vardagens korridorer tillsammans för en stund.

Gå en ledarskapsutbildning innan teambuilding

Som chef för en ny grupp är det viktigt att i ett tidigt skede satsa på teambuilding för gruppen. Det är viktigt att gruppens medlemmar får finna sina roller och sitt sätt att samarbeta på ett sunt och balanserat sätt, och att den som är chef kan vara med på denna resa. Ett sätt att genomföra detta är att åka på ett internat tillsammans, och spendera tid tillsammans.

Chef som är intresserad

Den chef som är intresserad av att i samband med detta genomföra olika övningar bör ha en ledarskapsutbildning i ryggen för att kunna hantera de känslor som uppstår i samband med detta. Man bör vara medveten om att människor kan reagera kraftigt på de känslor som väcks i en övning, och man bör som chef kunna hantera detta och vara beredd på det. Att gå en ledarskapsutbildning som ger god kunskap om detta är att rekommendera innan man tar sig an liknande uppdrag.

Teambuilding är viktig del i utvecklingen av arbetsgrupp

Teambuilding är en viktig del i utvecklingen för en grupp som nyligen bildats. Varje grupp som sätts samman går igenom en process, i vilken medlemmarna finner sina roller. Efter detta kan gruppen börja fungera optimalt. Gruppen går i denna utveckling igenom många processer. Gruppens medlemmar kan därför behöva stöd med att förstå varför man reagerar som man gör i dessa olika faser. Genom ledarskapsutbildning kan den som är chef lära sig mer om dessa processer. Det kan vara klokt att som chef satsa på att gå en ledarskapsutbildning som ger kunskap om detta, så att man själv kan stötta gruppen i denna process.

Teambuilding kräver rätt verktyg

För den som är chef är teambuilding som synes ett viktigt och intressant verktyg. Den chef som vill lära sig mer om gruppdynamik och kunna anpassa sin ledarstil efter de behov som gruppen har i sina olika utvecklingsfaser finns en rad olika sorters ledarskapsutbildning att tillgå. En hel del ledarskapsutbildning är ofta förlagd till Stockholm, men många finns även att tillgå i andra delar av landet. En ledarskapsutbildning som ger chefen rätt verktyg för att teambuilda sin grupp och att leda den genom olika faser i dess utveckling är en god investering. Denna investering kan på sikt leda till såväl friskare medarbetare som bättre resultat.