Ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ledarskapsutbildning – om ledarskap som profession

Ledarskapsutbildning i ledarskapLedarskapsutbildning för ledare för bättre ledarskap. Ledarskap är ett begrepp som många har försökt att definiera genom åren. Om du gått en ledarskapsutbildning vet du varför detta område är både svårdefinierat och individuellt. Åsikterna blandas när det kommer till ledarskap just därför att det är så personligt och brett.

Alla har vi olika erfarenheter och därigenom olika uppfattningar om vad begreppet egentligen innebär och står för. Peter Drucker (1909 – 2005), österrikisk ledarskapskonsult, lärare och författare, menade att definitionen av en ledare är någon som har följare. Ordet ledarskap är ett verb. Ett verb är något man gör, hur man agerar. Alltså är ledarskap inte en position utan kan enbart definieras i vad vi gör och inte utifrån den roll vi har.

Ledarskapsrollen tydliggörs under ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för ledare förändras. Vi lever i en annan värld idag än för bara några år sedan. En allt snabbare teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde som sköljer över oss dagligen. Har gjort att behovet av starka ledare är större idag än någonsin tidigare. En utbildning i ledarskap syftar till att hjälpa ledare att kunna hantera det ansvar och de förväntningar som tillkommer en ledarroll. I en tid med många kortsiktiga mål och snabba resultat. Behövs ledare som söker vishet för att kunna leda med integritet och bygga långsiktig framgång. Med en ledarskapsutbildning kommer du att inse att det som är värt att sträva efter tar tid och kräver uthållighet. En god ledare vet vikten av att kunna kombinera förmågan att skapa resultat. Med långsiktig utveckling av både individ och organisation.

Ledare i vår arbetsvardag

Varför är ledare en nödvändighet? Svaret på frågan är ganska enkelt. Det är lättare att lägga besluten hos en person än hos flera. Ledare skapas för att effektivisera vår vardag. Redan under vikingatiden, år 800 – 1000, hölls omröstningar om det mesta där alla män fritt kunde framföra sin åsikt. Men där sedan en ledning hade sista ordet och tog det slutgiltiga beslutet. Under en ledarskapsutbildning kommer du tydligt se att ledarskap är något som uppstår. Vare sig vi är medvetna om det eller inte när två eller flera individer ska göra något tillsammans. En ledare behöver nödvändigtvis inte vara särskilt utmärkande på sättet eller dominant. Utan kan helt enkelt vara någon som omgivningen lyssnar på och är villiga att följa.

Ledarskapsutbildning för yrkesverksamma

Ledarskap finns inom familjen, vänskapskretsen, på arbetsplatsen och överallt omkring oss. En ledarskapsutbildning är inte enbart till för dig som har ledarskap som yrkesprofession. Utan riktar sig även mot dig som har ett intresse inom området och vill utveckla sitt personliga ledarskap.

Genom en ledarskapsutbildning kan du lära känna sidor av dig själv du inte trodde fanns och utforska dessa under din resa till en bättre självkännedom. För att kunna leda andra måste du först och främst kunna leda dig själv. Om du är ny som chef bör ditt fokus vara att ta reda på hur du ser på begreppet ledarskap och vilken innebörd det har för dig. Om du inte kan svara på dessa frågor vet du heller inte i vilken riktning du ska röra dig.

Att kommunicera människors värde och potential

Det finns universella sanningar och principer, tidlösa värderingar som utgör grunden för mänsklig effektivitet och samspel. Dessa principer har genom alla tider hjälpt oss hantera förändring, skapa utveckling och framgång. I och med en ledarskapsutbildning lär du dig anamma dessa principer ytterligare i ditt liv för att få större insikt och bli hel som individ.

En ledarskapsutbildning kan bli en stor bidragande faktor till hur du mår inom ditt ledarskap och dina relationer samt lägga grunden för dina beslut och aktiviteter. Den amerikanska affärsmannen, föreläsaren och författaren Steven Covey (1932 – 2012). Definierade ledarskap som att kommunicera människors värde och potential, på ett så tydligt sätt att de även ser det i dem själva. Hur vi interagerar med vår omgivning säger mycket om vårt eget välmående.

Ledarskapsböcker skrivna av ledarskapsexperter

Det finns en hel uppsjö av ledarskapsböcker skrivna av ledarskapsexperter, ledarskapskonsulter, professorer, lärare, forskare, doktorer, föreläsare och andra med intresse för området. De alla har olika eller, till viss del, lika åsikter om hur ett gott ledarskap ser ut, hur en god ledare bör agera. Och vilka förutsättningar du bör ha för att kunna lyckas.

Påbörja en ledarskapsutbildning

När du är ledare men inte chef kan du påbörja en ledarskapsutbildning med eller utan tidigare erfarenheter utav alla de modeller och tekniker som finns inom området. Under en ledarskapsutbildning får du sedan ta del av de mest kända forsknings- och studieresultaten. Reflektera och analysera dessa och därefter diskutera dina egna åsikter tillsammans med resten av deltagarna.

Chefs- och ledarrollen inom näringslivet

Percy Barnevik är den svenska företagsledaren som skrivit boken ”Ledarskap – 200 råd”. Där han ger praktiska tips angående företagande, ledarskap, effektivitet, organisation, affärer och ägande. Barnevik är en av Sveriges tyngsta makthavare genom tiderna med mer än fyrtio års erfarenhet utav chefs- och ledarrollen inom näringslivet. I boken belyser han vikten av att som ledare ha ett starkt självförtroende och att kunna ta kontroll, fatta beslut och ta ansvar både i fram- och motgång. Barnevik sammanfattar sina tankar om detta genom ett av företagsledaren Jack Welchs kända citat ”Control your destiny or someone else will”.

Träna ledarskap under ledarskapsutbildning

Ett annat välkänt namn som gett ut en bok i ämnet är Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs kommun. Tidigare idrottstränare och elitidrottare samt utsedd till årets chef år 2009. Tillsammans med psykologen Sara Henrysson Eidvall skrev de år 2010 boken ”Träna ledarskap”. Som utgår från ideologin att ledarskap går att tränas upp, bland annat genom en ledarskapsutbildning.

Att lyssna på sin inre kompass

Vishet och sunt förnuft kan vara det viktigaste en ledare kan ha. Vishet är inte lika med kunskap, erfarenhet och intelligens utan handlar om hur du använder dessa kvalitéer på ett etiskt och moraliskt riktigt sätt. Det är en insikt om vad som är rätt och fel, sant och falskt, gott och ont. Med en ledarskapsutbildning lär du dig lyssna på din inre kompass. Vare sig du är ny som chef eller mer erfaren måste du våga lita på vad din magkänsla säger dig.

När vi gör det vägleds vi oftast till att handla klokt och fatta goda beslut. En ledarskapsutbildning kan ge dig mycket men i slutet av dagen är det du som måste leva som du lär och göra jobbet. Ett rent samvete ger inte bara en god natts sömn utan också inspiration och självrespekt.

Grund för din personliga utveckling

Under en ledarskapsutbildning får du reflektera över och besvara frågor som kommer att ligga som grund för din personliga utveckling och då även ditt ledarskap. Vilka är dina topp tre viktigaste drivkrafter? Vad motiverar dig? Vilka är dina tre viktigaste värden som ger dig glädje och tillfredsställelse? Hur kan du balansera de inre och yttre värdena så att du upplever ännu mer glädje och tillfredsställelse i ditt liv? Vad är du mest nöjd med i dagsläget inom din fysiska, sociala, mentala och andliga sfär? Vilka tre saker hos dig själv kan och vill du utveckla inom den närmaste framtiden för att skapa förnyelse och balans? När du besvarat dessa frågor, skriv ner dem och spara dem på ett bra ställe så att du kan gå tillbaka och begrunda dessa ytterligare.

Ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ledarskap är alltid ett högst aktuellt forskningsämne. Flertalet högskolor, universitet och andra utbildningscentrum i både Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar med pågående studier inom ledarskapets olika grenar. Gregg Vanourek är KTH-forskare i entreprenörskap och författare till boken ”Triple crown leadership” där han beskriver det goda ledarskapets ledord: utmärkt, långsiktigt och etiskt. Vanourek menar att det är en myt att någon föds som ledare.

Ledarskap är något man kan träna sig till men många väljer tyvärr ofta bort ledarrollen på grund av en tro på gamla osanningar. En stor mängd människor blundar också för sin egen potential. Vilket gör att det finns massor av outnyttjad talang i arbetsgrupper på olika nivåer, säger Varounek. Han sammanfattar sitt synsätt på ett etiskt chefskap med att det alltid är bättre att misslyckas med ära än att lyckas med skam.

Att kunna skilja på rollerna chef och ledare

Det är viktigt att kunna särskilja på begreppen chef och ledare. En ledarskapsutbildning hjälper dig att skilja på rollerna och får dig att förstå de praktiska olikheterna dem emellan. En chef är någon som den formella organisationen utser. Chefskapet innefattar oftast beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, uppföljning, styrning, lönesättning och budgetansvar. Chefen är den som företräder arbetsgivaren gentemot medarbetarna samtidigt som även chefen är arbetstagare och svarar under en arbetsledning.

Chefsrollen inkluderar inte automatiskt ett ledarskap och vise versa. Dock behöver inte det ena heller utesluta det andra. En god chef inser emellertid att dessa går hand i hand och att de båda är på sina vis beroende av varandra. Med en ledarskapsutbildning kommer du att få större klarhet i vad dessa två roller egentligen innebär.

Ledarskap är att skapa positiva relationer

Du behöver nödvändigtvis inte vara formellt utsedd till ledare för att ändå utöva ett ledarskap. Du kan vara en person som med entusiasm och kunskap har ett naturligt ledarsätt. Som får människor i din omgivning att vilja följa dig. Ledarskap är att skapa positiva relationer. Den gamla synen av den typiska ledaren är uppbyggd på specifika egenskaper som man förr trodde att en person var tvungen att besitta om denna skulle passa som ledare.

Numera har forskning kunnat påvisa att myten om att någon skulle födas som ledare inte stämmer utan att det är flera andra faktorer som spelar roll. I och med en ledarskapsutbildning kan du med intresse och passion för området. Få grundförutsättningarna till att kunna utveckla din fulla potential. Den stereotypa bilden av en militärinspirerad ledare som pekar med hela handen och ger order är tack och lov på väg bort.

Ledarskapsteorier och ledarstilar

Om du är ny som chef kan det vara svårt att veta vart du ska börja när det kommer till ditt ledarskap. Med en ledarskapsutbildning får du en inblick i de valmöjligheter du har till att forma ditt personliga ledarskap. Både äldre och mer moderna ledarstilar kan ge dig mycket uppslag och olika arbetssätt som du kan välja att anamma.

Under en ledarskapsutbildning får du veta mer om de mest välkända ledarskapsstilarna och dess skapare. På 1930-talet utvecklade Kurt Lewin (1890 – 1947), psykolog, tillsammans med Ronald Lippitt (1914 – 1986), forskare inom socialpsykologi, och Ralph White (1907 – 2007). Även han psykolog, en av de mest omtalade ledarskapsteorierna i vår tid. De skiljde där mellan två stilar: den auktoritära och den demokratiska ledaren. De nämner också en så kallad låt-gå-ledare som står för en frånvaro av ledarskap.

Olika typer av ledardimensioner

Med tiden har forskare inom området ledarskap gått från att publicera forskning kring ledarstilar och profiler till att istället beskriva olika typer av ledardimensioner. Under 1950-talet började man på detta sätt använda skalor vilka mätte person-, uppgifts- och förändringsinriktning hos en ledare. Lär dig mer ingående om dessa på en ledarskapsutbildning. Ett exempel på denna metod är J.K. Hemphills och A.E. Coons studier vid Ohiouniversitetet. Vilket visade att ledarskap kan delas upp i två, för varandra oberoende, delar: strukturering samt hänsynstagande och omtanke. Även en modern ledarskapsutbildning tar upp hårda och mjuka värden som karakteriserar dessa två olika sidor. I slutet av 1900-talet kom flera teorier som grundade sig på liknande tankesätt som Hemphills och Coons.

Ledarskapsutbildning i Stockholm

Det var först senare på 1900-talet som en annan grupp teoretiker såsom Paul Hersey, Ken Blanchard och Fred Fiedler med flera utvecklade det så kallade situations-anpassade ledarskapet. Denna teori, som går ut på att ingen ledarstil är generellt överlägsen någon annan utan att mycket är beroende av situation. Vilket är i mångt och mycket fortfarande aktuell även idag. En ledarskapsutbildning drar paralleller mellan äldre synsätt på ledarskap och det mer moderna förhållningssättet i vår nutid.

Det en ledarskapsutbildning kan ge dig, förutom ny kunskap och ökad kompetens, är nya tankesätt genom reflektion och analys. Vårt lands huvudstad Stockholm har ett stort utbud av både ledarskapsutbildningar och mer inriktade kurser i ledarskap du kan välja mellan.

Ledare har kunskap om den mänskliga naturen

I och med ett ledarskap tillkommer makt. För många är detta ett laddat ord som ofta förknippas med härskardominans och en hänsynslös maktutövning. Makt är, och har alltid varit, enormt eftertraktat men också avskytt. Med makt kommer också ett stort ansvar. Under en ledarskapsutbildning får du som ledare bland annat fundera över vad makt betyder för dig.

Filosofen Thomas Hobbes (1588 – 1679) hävdade att en viss maktutövning var nödvändig. För att kunna stävja människans naturliga tillstånd då det präglas av egoism och egenintresse. Hobbes menade att en människa med fria tyglar styrs av girighet och barbari. Nu kan detta låta som väldiga ytterligheter för den moderna människan. Men faktum är att denna teori till stor del ständigt bevisas genom krig och genom andra typer av kriser även i vår nutid. Det är viktigt att du som ledare har kunskap om den mänskliga naturen, vilket du kan skaffa genom en ledarskapsutbildning.

Mental skapelse

En vision är en inre bild av hur vi vill att vår framtid ska te sig. En framtid som är bättre, mer framgångsrik och mer önskvärd än vår nutid. Att som ledare ha en tydlig vision innebär att kunna se möjligheter och potential, både inom oss själv och i andra. Under en ledarskapsutbildning tränar du dig i att frammana klara bilder i din tanke utav det du vill uppnå i ditt liv, vare sig det är inom familjen, organisationen eller inom andra relationer. Denna mentala skapelse är ett viktigt steg till att vi på ett konkret sätt ska kunna göra det som krävs av oss för att nå dit vi vill. Genom en ledarskapsutbildning kan du skaffa dig liknelser. Som underlättar ditt skapande av en vision, det kan till exempel liknas vid att göra en detaljerad ritning innan ett husbygge.

SMART-modellen under ledarskapsutbildning

På vägen mot din vision är det viktigt att det finns vissa anhalter eller trappsteg som du kan känna glädje över att ha nått. Dessa steg kallas för mål eller delmål och har stor del i när vi väl lyckas uppnå vår vision. Goda ledare vet hur de ska få sina medarbetare att fokusera på de anhalter som finns på vägen mot den aktuella visionen.

En ledarskapsutbildning lär dig hur du utvecklar och formulerar meningsfulla mål så att de frigör kraft och energi hos de anställda. De ska vara utmanande men realistiska, enkla och tydliga så att alla förstår dem, tidsbestämda, mätbara samt fåtaliga. Ett effektivt hjälpmedel för att skapa en tydlig målformulering är den så kallade SMART-modellen som står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.

Ledarskapsutbildning får du tipsen och råden

Om du är ny som chef är det lätt att gå in i rollen och vara aningen överhettad av tanken på allt du vill utföra och förändra. Självklart är det bra med entusiasm och att du visar passionen du känner för dina medarbetare. Men risken med denna inställning är att du istället blir stressad. Och sedan besviken när du märker att alla dina planer antagligen inte går att genomföra så som du önskat.

Tålamod är nyckeln till en stor del av att hitta en balans i tillvaron, vare sig det gäller på ett privat plan eller om det är jobb relaterat. På en ledarskapsutbildning får du tipsen och råden till hur du skyndar långsamt och undviker den onödiga stress som annars kommer ske på din hälsas bekostnad.

Fokusera på möjligheter och lösningar

Att tänka positivt hjälper oss faktiskt i alla lägen. Det kan låta klyschigt men är inte desto mindre sant för det. Om du har svårt att ta till dig denna kliché-besudlade inställning, vänd istället på formuleringen och fråga dig själv vad du tjänar på att vara negativ. En ledarskapsutbildning kan vara till stor hjälp för dig och utvecklingen av din inställning mot en mer optimistisk attityd. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att fokusera på möjligheter och lösningar när andra pratar om svårigheter och problem. Det är våra tankar som styr våra handlingar och detta gäller även vårt humör. Vissa säger att vi blir vad vi tänker på varje dag. Genom att skapa oss ett medvetande om hur vi tänker kan vi också styra våra tankar mot en positiv framtid.

Se misslyckanden som en möjlighet till att skaffa mer kunskap

Någon sa en gång att den som vägrar erkänna sina misstag aldrig kan bli framgångsrik, men att om man istället erkänner och överger dem får man en ny chans. Misstag har vi alla gjort, det är något vi kan fastslå. Hur vi sedan agerar efter dessa misstag visar vilka vi är som individer. Du som ledare kommer efter en avslutad ledarskapsutbildning veta säkert att framgång ligger på andra sidan av ett upplevt misslyckande. Solskenshistorier vi hör om där händelser går som på räls utan missöden berättar oftast inte hela sanningen.

Det är den individ som reser sig upp efter ett fall, borstar bort dammet från knäna. Och börjar gå igen som i slutändan lär sig mest och även ofta lyckas uppnå det de strävar efter. Genom en ledarskapsutbildning kommer du att se misslyckanden som en möjlighet till att skaffa erfarenhet och mer kunskap.

Ledarskap är en relation

Vi har redan nämnt att ledarskap är en relation. Om du som ledare går en ledarskapsutbildning kommer du aldrig mer glömma att fokusera på vad som är bra med de människor du arbetar med. Om du aktivt styr dina tankars riktning mot deras positiva sidor kommer du inte enbart att få deras förtroende. Utan också motivera din omgivning och även lyfta energin och självkänslan hos de i din närhet. Att bli uppmärksammad och bekräftad ligger i djupet av vår mänskliga natur. Om du som ledare kan hantera detta på ett positivt sätt finns inte mycket som står i vägen för att dina medarbetare ska vilja följa dig.

Börja din inre resa

Känner du dig själv? Redan de gamla grekerna hade uppfattningen om att självkännedom var så pass viktigt att de hade orden ”känn dig själv” inristade över tempelingångarna. Genom att lära känna oss själva, våra starka och svaga sidor. Veta vad vi vill och varför vi vill det kan vi göra mer begrundade val som med större sannolikhet leder till framgång.

Börja din inre resa genom att påbörja en ledarskapsutbildning. En chef, ledare, projektledare eller du som jobbar med arbetsledning, din förmåga att samspela med din omgivning grundar sig i din vilja att lära känna alla sidor av dig själv. En ökad självkännedom kräver eftertanke och det är inget som kommer av sig självt i vår tids höga tempo.

Våga leda andra

Som ledare och chef blir du hela tiden synad i sömmarna. Detta är något som ingår i jobbet och som du måste lära dig hantera om du ska bli långvarig i rollen. En rädsla inför att andra människor ska upptäcka. Och se dina svagheter och brister leder ofta till att vi försöker, på ett medvetet eller omedvetet plan, dölja dessa. Under en ledarskapsutbildning får du arbeta med att våga se även din baksida. De sidor hos dig själv som du inte anser vara smickrande för din person, och därigenom få en ökad trygghet inom dig själv. Trygghet ger energi som gör att vi kan röra oss framåt. Genom en ledarskapsutbildning där du ökar din självkännedom får du också kunskap om hur du kan hjälpa andra att göra samma resa.

Praktiska ledarskapsverktyg

Att prioritera är inte alltid helt enkelt men nödvändigt. Om du som ledare känner att detta är något du inte riktigt behärskar till fullo kan du gå en ledarskapsutbildning. Där får du konkreta hjälpmedel och praktiska verktyg som gör att du kan strukturera och prioritera din tid på ett mer effektivt sätt. Du som ledare måste inse att det mer eller mindre alltid kommer att finnas saker du inte kommer kunna utföra som du först planerat. Därav ännu större anledning till att handskas med det som ligger högst på din att-göra-lista. Detta handlar också mycket om att sätta saker i perspektiv. Genom att du som individ hittar en fungerande och hälsosam balans mellan arbete, kreationer samt familj och relationer kommer det också göra dig till en bättre ledare.

Det coachande ledarskapet

Vill du som ledare se dina medarbetare utvecklas samtidigt som du får tid att tänka mer strategiskt? Det coachande ledarskapet har blivit allt vanligare på våra arbetsplatser och visat stor framgång. Med ett coachande förhållningssätt får du med tiden mer självgående medarbetare som finner egna svar och även kan ta större ansvar. Med en ledarskapsutbildning får du veta mer om alla fördelar som finns med denna ledarstil. Faktum är att ju äldre vi blir och ju längre på samma arbetsplats vi är verksamma får vi svårare och svårare att hitta motivation i vårt dagliga arbete. Det är din uppgift som ledare att hålla motivationen vid liv genom att hitta sätt att inspirera din omgivning och hålla den alert. Risken är annars att dessa individer på sikt blir lågpresterande.

Coachande ledarskap

Elisabeth Henriksson från psykologiska intuitionen vid universitetet i Stockholm skriver i sin uppsats ”Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?” om just coachning-processen i livs- och karriärplanering. Dessa tre frågeställningar ligger som grund för de undersökningar Henriksson gjort genom intervjuer med fem coacher samt fem klienter angående deras upplevelser av processen och vad som driver denna framåt. Hon beskriver det coachande ledarskapet som en informell ledarfilosofi där utgångspunkten är individens och medarbetarens egen vilja till att lära och utvecklas. Uppsatsen påvisar också att denna stil i många fall leder till ökat självförtroende, självtillit och personlig mognad. Under en ledarskapsutbildning kan du likt Henriksson upptäcka det coachande ledarskapets alla vinningar.

Ledarstil i chefskapet

Synen på chefskapet har helt klart förändrats. I och med den nya generationens ifrågasättande attityd litar man inte längre blint på allt chefen säger, man vill ha belägg, stöd och förklaringar till varför det är som det är. Detta ifrågasättande öppnar upp för flera perspektiv och att kunna hitta den mest optimala lösningen på problem. Men det har också gjort chefskapet mer komplicerat. Du kommer att få ta del av det coachande ledarskapets arbetssätt under en ledarskapsutbildning där du också kommer att inse att denna ledarstil ger många positiva fördelar i längden. Detta är något som alla vinner på, företaget, dina medarbetare och du själv då ni kommer att få en bredare plattform med kunskap. Fler hjärnor är oftast mer effektiva än en ensam.

Mentorskap, coachande ledarskap och individuell coachning

Många undrar vad som är skillnaden mellan mentorskap, coachande ledarskap och individuell coachning. En ledarskapsutbildning lär dig hålla isär begreppen. Ett mentorskap är när en senior person inom samma yrkes-ram som du själv ger dig tips och råd för hur du kan agera och tänka. Denna person kan med sin erfarenhet och kompetens guida dig i hur du kan förhålla dig till vissa situationer.

Det coachande ledarskapet är som tidigare nämnt en ledarstil där chefen och ledaren stöttar sin medarbetare. Till att hitta egna lösningar på problem och fungerar lite som ett bollplank. En individuell coach är mer till för en enda person som exempelvis vill utvecklas inom sin yrkesroll eller få hjälp att nå specifika mål. Även om synen på chefskapet förändrats finns ändå en viss mentalitet kvar som säger att chefen sitter på alla svar. Men chefens och ledarens uppgift är inte att kunna allt utan att få fram det bästa ur sin omgivning.

Kvinnligt ledarskap

Debatten angående manligt och kvinnligt ledarskap är mer aktuellt nu än någonsin tidigare. Detta mycket på grund av att flera röster kan göra sig hörda, och speciellt då kvinnornas, i ett samhälle med socialt utvecklade plattformar och diskussionsforum. Kvinnors rättigheter har gentemot mannens blivit mer jämlik med åren. Men undersökningar och studier visar fortfarande stora glapp och skillnader mellan båda könens prestationer kontra erkännanden inom vissa områden.

Myten om det ”kvinnliga” och ”manliga” ledarskapet är förhoppningsvis på väg att dö ut. Där kvinnorna i sammanhanget anses vara för ”mjuka” och ha ett annat förhållningssätt gentemot den aktuella ledningen. Detta har dock visat sig inte stämma då undersökningar kunnat påvisa att män och kvinnor i ledarpositioner agerar väldigt lika. Få en större inblick i det kvinnliga könets frammarsch mot ett jämlikt samhälle genom en ledarskapsutbildning.

Framgång som chef

Eva Hamilton, Sveriges Televisions VD och tidigare journalist, blev utsedd till årets ledare år 2009. Denna utmärkelse är Sveriges mest prestigefyllda inom management och ledarskap och har delats ut sedan år 1984. Hamilton har under sin tid som VD åstadkommit förbluffande förändringar i tv-huset sedan år 2006 då hon tillträdde posten. Hennes framgång som chef vilar på fem stöttepelare: kommunikation, att aldrig underskatta medarbetarna och inte säga som det är. Att skapa ett öppet klimat där känslor måste få uttryckas fritt. Flytta på personer inom organisationen, så ett tanke-frö men låt dem själva komma med beslutet. Var synlig och tillgänglig samt respektera och ha förtroende för de fackliga organisationerna. Under en ledarskapsutbildning får du chansen att själv reflektera över vilka dina stöttepelare är.

Idrottens ledarskap

Idrott främjar bra ledarskap. Många paralleller och liknelser kan dras mellan en idrottscoach och hur en ledare, på en annan typ av arbetsplats, agerar. Det enklaste och tydligaste exemplet att förstå är fotbollslaget. Ett fotbollslag består av en målvakt som har uppgiften att förhindra att motståndarlaget gör mål. Försvarare eller backar vilka vars uppgift är att förhindra motståndarna från att skapa målchanser och göra mål. Mittfältare som styr spelet från mitten av fotbollsplanen och ser till att hålla ihop lagets förvars- och anfallsspel.

Anfallare

Anfallare som ska skapa målchanser och göra mål. Avbytare vilka startar vid sidan av planen men som kan bytas in under matchens gång om laguppställningen bör förändras. Och sist men inte minst har vi tränaren eller coachen vars jobb är att få alla dessa spelare att samarbeta. En ledarskapsutbildning har samma utgångspunkt. Samarbete ger fler möjligheter och skapar, i de flesta fall, även bättre resultat.

Han har mött både stora framgångar men även tunga motgångar. Sven-Göran ”Svennis” Eriksson är mannen som lett storlag till segrar och fått utstå omvärldens hårda granskningar och åsikter. Lär känna ”Svennis” som ledare genom en ledarskapsutbildning och ta del av hans storhet i rollen.

Situations-anpassat ledarskap

Ledarskap i skolan är ett hett diskussionsämne. En allt stökigare och oroligare skolmiljö börjar ta ut sin rätt på elevernas hälsa, välmående och resultat. Ett situations-anpassat ledarskap är absolut nödvändigt om den svenska skolan ska bli bättre menar John Steinberg, fil.dr. i pedagogik med inriktning inom skola och inlärning, och Arne Maltén, tidigare verksam högskolelektor som idag arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete inom bland annat skolan. Som ledare får du genom en ledarskapsutbildning kunskap du har nytta av inom vilket område du nu än är verksam. En ledarskapsutbildning har som syfte att hjälpa dig bygga en stadig grund att stå på inför framtida utmaningar.

Det pedagogiska ledarskapet

Det finns många intressanta vinklar av ett ledarskaps betydelse och dess uppgift. Dessa delade åsikter kan alla ha fragment av sanningar i sig men det är en blandning av dem som kan leda till stordåd. Den tidigare nämnda Arne Maltén, verksam inom förändrings- och utvecklingsarbete för bland annat skolan, tar i sin bok ”Det pedagogiska ledarskapet” upp ledarskapets historiskt ordagranna betydelse utifrån engelskans leader som betyder ”att leda människor på en resa”. John Steinberg, fil.dr. i pedagogik, har utvecklat denna innebörd ytterligare och definierar begreppet som att ”leda människor till platser de inte hade tänkt gå till på egen hand”. Med en ledarskapsutbildning kan du skapa dig en egen uppfattning av begreppet. En ledarskapsutbildning ger dig som ledare det du behöver.

Ledarskapsmodell om olika människosyner

Ett ledarskap är enligt vissa starkt grundat i en människosyn. Under en ledarskapsutbildning diskuterar ni tillsammans kring ämnet. Edgar Schein, tidigare professor vid MIT Sloan School of Management i Massachusetts USA, skapade en ledarskapsmodell vilken presentera fyra antaganden om människan, olika människosyner: Den rationella-ekonomiska som enbart motiveras av vinstmotiv. Den sociala motiveras av sociala behov där samspelet med andra människor är i fokus. Den självförverkligande har behovet att få uttrycka och förverkliga sig själv och uppnå sin fulla potential samt den komplicerade som visar en mer komplex bild av människan och dennes behov. Öka din kompetens inom ledarskap genom en ledarskapsutbildning.

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja om man är ny som chef. Det är just därför du ska gå en ledarskapsutbildning som hjälper dig trassla upp nystanet av tankar och känslor inför din kanske största utmaning hittills under ditt yrkesliv.

Att gå en ledarskapsutbildning betyder inte att du är inkompetent och ett oskrivet blad. Du har mängder av erfarenheter i ryggen som du kan ha stor nytta av i ditt personliga ledarskap. Att få stöttning och vägledning i ditt arbete mot personlig utveckling är enbart positivt och kan öppna upp dina ögon inför nya insikter och möjligheter.

Arbetsmiljö och trivsel

Vi människor behöver vissa grundförutsättningar till att kunna prestera. Detta gäller inom både vårt yrkes- och privatliv. Under en ledarskapsutbildning pratar ni tillsammans om stress och hur du som chef och ledare bör agera för att undvika att skapa en stressad arbetsmiljö.

Den danska stressexperten Thomas Milsted har skrivit boken ”Arbejdsglad – sådan skaber du bedre resultat med glade medarbejdere” som just handlar om arbetsmiljö och trivsel. Milsted anser att alltför många chefer idag har svårt att förhålla sig, rent strategiskt, till den delen av sitt arbete. Med en ledarskapsutbildning lär du dig skapa en hälsosam och avslappnad atmosfär på jobbet.

Ledarskapsutbildning med Mahatma Ghandi i fokus

Det finns endast ett fåtal riktigt stora ledare i vår världshistoria som verkligen gjort avtryck och skillnad inom mänskligheten. Ett gott ledarskap har inget att göra med fysik eller utseende. En ledare med ett bristfälligt inre, vare sig det handlar om hjärna eller hjärta, blir alltid genomskådad till slut. En ledarskapsutbildning riktar rampljuset mot de största ledarna i vår tid. En av dessa är Mahatma Ghandi vars ledarskap belyser sanning, frihet och en princip mot icke-våld. Vi kan i dagens samhälle fortfarande lära utav hans klokhet och den kämpaglöd han stod för. Genom en ledarskapsutbildning kommer Ghandis ledarskap att leva vidare.

Det personliga ledarskapet

Du får frågan om du är en bra ledare. Du svarar snabbt eller mer eftertänksamt ja. Faktum är att vi själva kan tycka att vi är bra ledare, men om de vi leder inte håller med betyder det helt enkelt att vi inte är det. Att som ledare söka feedback och konstruktiv kritik är en stor del av att kunna utveckla ditt personliga ledarskap. I och med en ledarskapsutbildning får du lära dig de bästa sätten att ta reda på vad dina medarbetare egentligen har för uppfattning om dig och ditt ledarskap. En ledarskapsutbildning som Leda utan att vara chef är till för att hjälpa dig i din ledarroll.

Ledarskapets utveckling

Nutidens ledare måste klä in sitt ledarskap i fyra olika förmågor för att kunna nå framgång: Visionären – att kunna leda sina anställda in i framtiden. Coachen – att kunna identifiera och använda medarbetarnas individuella egenskaper på bästa sätt. Relationsskapare – att kunna skapa positiva relationer och även sedan vårda dessa. Demokraten – att lyssna på andras åsikter och våga lita på att omgivningen gör sitt jobb. Under en ledarskapsutbildning får du följa med på en resa genom ledarskapets utveckling från förr till nu. En ledarskapsutbildning tar dig även med in i framtiden.

Trovärdighet i ditt ledarskap

Du är en ledare. Du är en förebild och någon som många runtomkring dig ser upp till och beundrar. Att vara en ledarförebild kräver i mångt och mycket samma sak utav dig vare sig det handlar om ett chefskap, ledarskap, att vara lärare, förälder eller annan typ av ledarroll. De som ser upp till dig kommer att göra som du gör och inte alla gånger som du säger.

På en ledarskapsutbildning får du lära dig mer om att bygga förtroende och att leva som man lär. Detta handlar om att du som ledare måste agera på ett sådant sätt som överensstämmer med de visioner och värderingar du står för. Du är ledare. Du ska föregå med gott exempel och uppträda på ett sätt som lyder enligt det du lär ut, även när ingen iakttar dig. Utan trovärdighet i ditt ledarskap kommer ingen i din omgivning heller att följa dig.

Studera och reflektera över sitt ledarskap

Som chef och ledare är det oerhört viktigt att kunna studera och reflektera över sitt ledarskap ur ett globalt perspektiv. Många undersökningar har gjorts på senare tid om huruvida ett och samma ledarskap uppfattas av olika kulturer. Dessa undersökningar har tydligt visat att uppfattningen angående ett slags ledarskap har kunnat skilja sig helt och hållet åt, allt beroende på kulturernas olika värderingar och attityder samt förväntningar och behov.

Om du som ledare går en ledarskapsutbildning kommer du att bli medveten om dessa skillnader och på så sätt även kunna ta detta i beaktande inom ditt personliga ledarskap. I en global värld måste vi kunna anpassa oss och kompromissa om samarbeten ska vara möjliga. En ledarskapsutbildning kan öka din förståelse inför andra människors synsätt och beteende.

Nya generationens chefer och ledare

En ny generation är på väg att inta arbetsmarknaden. Den äldre generationen med andra värderingar och förhållningssätt är inte länge till med i bilden. I och med moderna ledarskapsutbildningar kommer vi att kunna utbilda den nya generationens chefer och ledare där gott omdöme, god etisk grundsyn och humanism är ledstjärnor. Dagens snabba utveckling och spridning av information har skapat pålästa och medvetna medarbetare som inte längre drar sig för att ifrågasätta auktoriteter. Den yngre generationen ställer också helt andra slags krav på en chef och ledare idag än för bara några år sedan. Ta chansen att som ledare lära dig bemöta två olika tankesätt genom en ledarskapsutbildning och hur du kan få dessa två världar att mötas.

Stor nytta utav en ledarskapsutbildning

Livet är inte rättvist utifrån ett matematiskt betraktelsesätt. Vi drabbas ibland av hemskheter och tragedier som vi inte kan kontrollera och som är tunga att bära. Men även i de mörkaste stunder kan vi göra ett val. Vi kan välja vår frihet. Friheten i att fortsätta färdas mot våra mål, hur vi i framtiden reagerar på kommande situationer och hur vi bemöter vår omgivning på vägen.

Varje ledare har möjligheten att välja sin reaktion och sitt förhållningssätt. Du kommer att ha enormt stor nytta utav en ledarskapsutbildning även om du nu arbetat som ledare under många år. Området är föränderligt och levande vilket gör att du som ledare hela tiden måste vara på tå och anpassa dig efter omvärlden. En ledarskapsutbildning är ämnad för din skull.

Ledarskapsutbildning visar vägen mot en arbetsmarknad

I och med en ledarskapsutbildning kan du som ledare påverka framtidens ledarskap och dess riktning. Tiderna förändras och likaså måste vi och våra arbetssätt. En ledarskapsutbildning visar vägen mot en arbetsmarknad med moderna syn- och förhållningssätt inom ledarskap som är anpassat efter människor och inte formalia. Framtidens ledare kommer att behöva fokusera mer på flexibilitet och att skapa livskvalité åt sina medarbetare och sig själv.

Chefens roll

Under en ledarskapsutbildning får du kunskap om olika ledarskap genom tiderna. Dess utveckling från då och nu är på många vis enorm samtidigt som ett gammalt förhållningssätt fortfarande lever kvar ute på dagens arbetsmarknad. Chefens roll var från början till för att styra, organisera, planera och ge order etcetera. Numera krävs riktningsgivande chefer som förstår den mänskliga naturen, har en god kommunikativ förmåga och som kan nå fram till sina underställda genom att skapa positiva relationer.

Dagens chef ska vara en ”allt-i-allo” med personliga egenskaper som tillmötesgående, känslig och inspirerande. Listan kan bli lång med önskvärda kvalitéer hos en chef och ledare men faktum kvarstår att en och samma individ helt omöjligt kan inneha alla dessa egenskaper. Slutsatsen vi kan dra av detta är då att ledarskap är något som kan och måste komma från de personliga förutsättningar vi har.

Ledarskapsutbildning och chefsutbildning

Ledarskap är relationer och dessa kan inte byggas utan förtroende och ärlighet. Oavsett vad vi människor än väljer att följa, om det nu är företaget, politiken eller skolan, så måste vi känna förtroende och tillit. Både en ledarskapsutbildning och en chefsutbildning är grundade i ärlighet, rättvisa, människans lika värde och strävan efter utveckling. Om du som chef, ledare, projektledare eller du som jobbar inom annan typ av arbetsledning utgår ifrån dessa värdeord och principer skapar du förutsättningen till att nå långvarig framgång och tillfredsställelse.

Din ledarskapsutveckling är personlig

Som ledare är din uppgift att trampa upp stigen för dina medarbetare, inte att ge dem skjuts ända fram till målet. Efter att du gått en ledarskapsutbildning kommer det inte finnas några som helst oklarheter kring vad ledarskap handlar om. Allting börjar inom dig och letar sig sedan ut för att påverka, visa och stötta andra.

Din ledarskapsutveckling är detsamma som din personliga utveckling och just därför är en ledarskapsutbildning ett steg i rätt riktning, vilken väg du nu än må välja. Att utvecklas är en process som måste få ta sin tid. Ledarskap är inget undantag men det kräver också att du är aktiv med ditt arbete inom dig själv. Det skulle vara mycket enklare om det fanns ett program vi kunde följa för att bli bra ledare. Verkligheten ser dock annorlunda ut men det är också det som gör området så spännande och oändligt.

En ledarskapsutbildning ger dig nya tankesätt och insikter

Området ledarskap är komplext. Det finns ingen standardmall för hur du blir en bra ledare. Det en ledarskapsutbildning kan ge dig är nya tankesätt och insikter om vem du är som person och hur du vill utöva ett ledarskap. Se en ledarskapsutbildning som en möjlighet och en chans till att verkligen lära känna dig själv. För det är just det allting handlar om.