Ledare

Ledarskapsutbildning ger nya kunskaper

En utbildad ledare kan lättare motivera sin personal

En ledarskapsutbildning är ett bra sätt att se till att du har de kunskaper du behöver för att klara uppdraget som chef. Att vara chef och ledare är en spännande utmaning. Att med sig själv som verktyg leda andra människor är både utmanande och intressant. Du som arbetar som chef och ledare behöver ständigt utvecklas. Av den anledningen bör du i denna roll vara intresserad av din egen utveckling och regelbundet gå utbildningar för ledare. Därtill bör du vara intresserad av att ifrågasätta dig själv och ditt arbetssätt för att kunna nå nya resultat. Att vara chef innebär att aldrig vara fullärd, men samtidigt att alltid ha en spännande utmaning att sträva mot.

Öva upp din ledarskapsförmåga

Som ledare är det viktigt att ständigt öva upp sin ledarskapsförmåga. Under en utbildning förekommer ofta workshops och övningar, där du får praktisera ledarskap tillsammans med andra utbildningsdeltagare. Den som inte ständigt ifrågasätter och utvärderar sitt ledarskap stagnerar så småningom. Av den anledningen är det en god idé att dagligen ägna sig åt reflektion kring de situationer man varit i. Fundera kring hur du hanterade dem utifrån ditt chefs- och ledarskap.

Ledarskapsutbildning för olika nivåer

Det man kanske allra först tänker på när man funderar på att utvecklas som chef är olika typer av ledarskapsutbildning. Här finns en stor variation inom olika områden, vilket gör att det finns förutsättningar att hitta rätt nivå och rätt inriktning. Den chef eller ledare som vill utveckla sitt ledarskap har många olika möjligheter att göra detta. Oavsett vilken erfarenhetsnivå du har finns det en utbildning i ledarskap som passar. En klok chef avsätter tid för regelbunden  ledarskapsutbildning för ledare. Gör man inte det riskerar agendan att fyllas av andra måsten, och man missar det viktiga mötet med sig själv. Det är det mötet som gör skillnad för hur det långsiktiga ledarskapet utvecklas.

Utbildning för nya ledare

Är du ny som chef och ännu inte arbetat som chef eller ledare finns flertalet olika ledarskapsutbildningar. En utbildning är en bra miljö för dig att prova nya chefsämnen innan du går in i skarp drift som chef. En utbildning innehåller flera olika ämnen för ledare och du får minst grundläggande kunskaper om ledarskap. Med insikter och tips om hur ledarskapet fungerar blir det enklare att pröva sina vingar som chef. En organisationen som inser att utbildning är en del av utvecklingen för ledare når framgång och harmoni på arbetsplatsen.

Lärande för ledaren

För den nyligen påbörjat sin karriär som chef eller ledare finns olika sorters ledarskapsutbildning, som riktar sig till den som är ny i rollen som chef. Genom dessa utbildningar kan man bland annat lära sig grundläggande arbetsrätt och ekonomi för chefer. Därtill får utbildningsdeltagarna även kunskap om vad rollen som chef innebär. Att vara ny som chef innebär ofta ett sökande gällande sina mandat och befogenheter. Det är viktigt att dessa blir klargjorda så att man kan vila tryggt mot dessa när tillvaron stormar och besvärliga beslut ska fattas.

En ledarskapsutbildning tar upp chefens samtal

Under en ledarskapsutbildning brukar ett avsnitt handla om chefens olika samtal. Den som är ny som chef eller ledare bör sikta på att få kunskap om och träning i att hålla goda samtal med personalen. Samtal i olika former utgör en stor del av en chefs arbetsvardag. För att bli en bra chef gör man klokt i att lära sig grunden i och olika tekniker för detta. Exempel på de samtal som är viktiga för en chef är bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal etc. Dessutom finns olika former av korrigerande samtal, förhandlingar, rehabiliteringssamtal med flera.

Få färdigheter i samtalsmetodik

Genom ledarskapsutbildning kan man som chef och ledare lägga en god grund för sina färdigheter i samtalsmetodik. Dels kan man få lära sig grunden till de olika sorternas samtal och vad de syftar till. Dels kan man få lära sig olika tekniker som kan vara värdefulla innan man själv är helt bekväm i de olika samtalssituationerna. Det är viktigt att se sin roll som chef i de olika typerna av samtal. Ofta är det lätt att hamna i situationer där medarbetare berättar känslig information om sig själva. Att kunna finna en balans mellan att vara en god och lyhörd lyssnare och att samtidigt kvarstå i sin roll som chef är viktigt.

Praktiska övningar under utbildningen

Som chef och ledare bör man även lägga en hel del kraft på att praktiskt träna sina färdigheter i att hålla goda samtal. Även detta kan ske genom ledarskapsutbildning. Under utbildningen får du tillsammans med andra chefer öva samtal i olika situationer. Ofta känns det mindre dramatiskt att öva på nya situationer tillsammans med andra utbildningsdeltagare, före man ställs i ett skarpt läge. Därför är det viktigt att i utbildningssammanhang även fokusera på praktisk övning.

Även erfaren chef behöver ledarskapsutbildning

Även som mer erfaren chef och ledare bör man fortsätta att genom ledarskapsutbildning utveckla sitt ledarskap och sin kunskap inom olika områden. För en mer erfaren chef handlar ofta utbildningen om mer specifika behov av kunskaper inom vissa områden. Dock kan det vara klokt att emellanåt även fokusera på de grunder man en gång som chef lärt sig. Ofta lever chefer i en stressig vardag, och det är lätt att man under högt tryck tappar kontakt med den inre kärna av kunskap som man som chef bör kunna luta sig mot.

Hitta en mentor under din utbildning i ledarskap

Som erfaren chef och ledare kan det även vara en god idé att vid sidan av klassisk ledarskapsutbildning även skaffa en mentor. En mentor är ofta en person som har längre erfarenhet som chef. Utbildningsledaren kan ofta ställa upp som mentor i din framtida utveckling. En mentor ger bra möjligheter för att komma vidare i sitt tankesätt. Mentorn kan hjälpa chefen att se sig själv ur ett utifrånperspektiv, och han eller hon kan även komma med råd och tips från sin egen ledarskapskarriär.

Utveckla ledarskapet genom lärande

Att vara nyfiken och söka efter kunskaper och lärande för ledare är ett bra sätt att säkerställa en aktiv utveckling i ledarskap. Genom en mentor kan du lära dig mer, men framför allt kan en ledarskapsutbildning ge dig nya kunskaper. En mentor behöver inte alltid vara en mer erfaren person. Vissa ledare har valt att skaffa en mentor som är helt nyutbildad. Genom detta grepp kan man få nya vyer i sitt ledarskap. Ofta ställer de nya cheferna med mindre erfarenhet intressanta frågor, och ser på saker på ett nytt sätt. Detta kan vara mycket utvecklande för det egna ledarskapet, och bör vara någonting för fler att överväga.

Lär dig om ledarskapets kärna

Som ny i rollen är det viktigt att du lär dig om ledarskapets kärna. Här kan en ledarskapsutbildning eller en mentor vara en stöd. En mentor brukar initialt vara en chef inom samma bransch som kan guida den som är chef eller ledare inom just sin sektor. Ju mer erfaren man som chef blir kan det dock vara riktigt intressant att välja en mentor från en annan sektor. På detta sätt kan mentorskapet få större fokus på ledarskapets kärna. Mindre fokus kan läggas på det som är specifikt för den egna organisationen. Det kan vara mycket givande att som chef få jämföra de processer man själv går igenom med hur samma processer kan hanteras i en annan organisation. Risken för att bli hemmablind minskar, och de nya vyerna kan bidra till ökad kreativitet.

Traditionell ledarskapsutbildning och mentorskap

Många chefer och ledare brukar vid sidan av traditionell ledarskapsutbildning och mentorskap även ha nytta av handledning. Under handledning arbetar chefen tillsammans med en handledare kring sitt eget ledarskap. I denna konstellation går man ofta djupare ner i arbetet med chefens personlighet och tittar på erfarenheter som grund att bygga ledarskapet på. Du kan hitta en handledare under en helt vanlig ledarskapsutbildning. Utbildaren blir ofta en utmärkt hjälp  för dig.

Få handledning i ledarskap

Handledning är ett forum för den som är chef eller ledare att på ett öppet sätt hantera sin syn på sitt ledarskap. Här kan såväl rädslor som styrkor ventileras och hanteras. Som chef behöver man en stabil grund att stå på i sin personlighet. Handledningen kan vara ett tryggt och effektivt sätt att hitta detta. Handledaren kan hjälpa chefen att identifiera utvecklingsområden, men även att hitta sina styrkor och att använda dessa på bästa sätt.

Handledning under en ledarskapsutbildning

Genom handledning under en ledarskapsutbildning kan en chef eller ledare diskutera sina styrkor, svagheter och sin utveckling tillsammans med någon som står utanför organisationen. Det kan vara en bra arena för en chef att öppet kunna prata om sina eventuella tillkortakommanden med någon som inte har ansvar att leda henne eller honom. Samtalen kan ske friare vilket ofta leder till att den personliga utvecklingen har möjlighet att bli ännu mer omfattande.

Få guidning i ledarskap genom utbildning

Handledning kan ske enskilt eller i grupp. En del utbildningar i ledarskap innehåller delar där utbildaren går runt och handleder enskilt. Vissa chefer och ledare föredrar att gå i enskild handledning. Denna form kan möjliggöra större frihet att öppna sig, och även större möjlighet att påverka innehållet i samtalet. Därtill får den enskilde chefen större utrymme vid handledningstillfället. Och han eller hon kan få längre tid för att bearbeta sina upplevelser och de situationer som tas upp.

Grupphandledning under en utbildning

En ledarskapsutbildning kan sägas vara en slags grupphandledning. Utbildningsgruppen får handledning av utbildaren och av de andra deltagarnas erfarenheter. Att vara chef kan ofta upplevas som en ensam roll. Det kan ha en stärkande effekt att upptäcka att andra chefer upplever liknande situationer som man själv. Därtill kan man utbyta idéer och tankar kring hur man kan hantera olika situationer, och därmed lära sig av varandra. Ett annat sätt, vid sidan av ledarskapsutbildning och handledning, att utveckla sin roll som chef eller ledare är genom kollegiecoachning. Denna sorts coachning innebär att kollegor i olika konstellationer speglar varandra i syfte att hjälpa varandra att se och utveckla sitt eget ledarskap. Kollegiecoachning kan ske med eller utan en extern handledare som guidar och som leder samtalet.

Få färdigheter i att coacha

Som chef eller ledare behöver man även ofta lära sig att coacha sina medarbetare. Beroende av gruppens utvecklingsfas behöver ledarskapet vara mer eller mindre inriktat på coachning. För att lära sig mer om hur man som chef blir en god coach finns olika sorters ledarskapsutbildning att tillgå. Som chef bör man genom lärande få en känsla för och uppfattning om vad ett coachande ledarskap innebär. Att utveckla ett coachande ledarskap innebär att förstå balansen mellan när teamet ska coachas och när chefen måste träda fram och vara chef. Att backa från besvärliga beslut genom att gömma sig bakom en coachande fasad leder endast till förvirring. På samma sätt kan ett ledarskap som enbart är styrande och aldrig coachande upplevas som kvävande.

Lär dig hantera verktygen för coachning

Därtill bör du som chef eller ledare genom en ledarskapsutbildning få med dig verktyg för att kunna coacha dina medarbetare. Utöver detta är det viktigt att i en testmiljö få prova olika tekniker så att man i ett skarpt läge känner sig bekväm med att använda dem. Att få prova olika typer av coachning är ett bra sätt att lära sig vilken variant man känner sig bekväm med. Det bidrar också till att man som chef kan känna sig mer och mer bekväm i en coachande roll. Att coacha innebär till stor del att kunna släppa kontrollen och att släppa över ansvar till sina medarbetare. Detta kan kännas ovant, och kräver för vissa chefer en hel del träning.

Ledarskapsutbildning ger ledarskapets grundverktyg

Att gå olika sorters ledarskapsutbildning fyller olika funktioner för den som är chef eller ledare. Det handlar både om att tillskansa sig rent konkret kunskap som är viktig att ha i sitt yrkesliv. Hit hör de grundverktyg som man som chef behöver ha kunskap om för att kunna sköta sitt arbete. Därtill kan olika sorters utbildning hjälpa till att utveckla sidor hos chefen som snarare handlar om de egna färdigheterna att hantera olika situationer. Ofta handlar detta om mjukare värden. Som chefens egen förmåga att möta olika situationer, eller hans eller hennes känsla för sin egen värdegrund.

Externa utbildningar

Som chef och ledare är det även viktigt att få regelbunden inspiration i sitt yrke. Att träffa andra chefer och dela erfarenheter med dem är en viktig del av utvecklingen. Olika sorters ledarskapsutbildning är ett utmärkt forum för denna typ av nätverkande. Mest utvecklande kan det vara att delta i externa utbildningar där deltagarna kommer från olika sektorer. Även utbildningar med deltagare från samma sektor men med en blandning av deltagare från olika arbetsplatser kan ha en stor positiv effekt.

Undervisning i dynamiskt ledarskap

Som chef eller ledare är det viktigt att kunna bevaka sin omvärld och omsätta goda exempel från denna till sin egen verksamhet. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i den egna branschen och hur man kan använda andras goda idéer är en del av att vara chef. Därför är det klokt att som chef få undervisning i dynamiskt ledarskap. Utöver utbildning kan du även besöka olika mässor och seminarier, och också delta i andra sorters utbildningar inom ledarskap. Ofta är dessa sammankomster fulla av möjligheter att få information om hur andra arbetar, och också för att knyta nya kontakter.

Ledarskapsutbildning för långsiktig utveckling

Som chef och ledare är det av stor vikt att hålla sin glöd och sin nyfikenhet på sin utveckling levande. Genom regelbunden ledarskapsutbildning och återkommande ledarskapsträning kan man arbeta för att aldrig bli för bekväm, utan att hela tiden sträva efter att utvecklas. Utvecklingen mot ett bättre, stabilare och mer dynamiskt ledarskap är också en av de roligaste och mest fascinerande sakerna med att vara chef.