Kurs i ekonomi för chefer

Kurs i ekonomi för chefer

Kurs i ekonomi för cheferEn kurs i ekonomi för chefer är viktigt, så att du som beslutsfattare har rätt kunskaper inför ekonomiska beslut. Du behöver känna till vad olika termer står för och vilka lagar som ni har att rätta er efter. Som chef behöver du ha kännedom om grunderna i bokföring och vad en årsredovisning innehåller. Med dessa baskunskaper kan du enklare tyda och utläsa informationen som står i olika ekonomiska rapporter. Det blir också lättare att diskutera ekonomi med både ekonomer, ledning och din personal.

Alla behöver en ekonomikurs

Även den som inte är chef behöver åtminstone grundkunskaper i företagsekonomi. Om medarbetarna inte förstår skillnaden mellan resultat och omsättning får du som chef mycket svårare att berätta om enhetens ekonomiska ställning. Men om de har baskunskaper om begrepp och termer ökar deras intresse för enhetens ekonomi. Dessutom ökar chanserna för att de kan komma med bra förbättringsförslag, till exempel hur kostnaderna kan minska. En kurs som passar alla medarbetare är ekonomikursen Ekonomi för icke ekonomer.

Exempel på innehåll i en kurs i ekonomi för chefer

Som chef har du det övergripande ekonomiska ansvaret för din enhet. Förutom att en ekonomikurs ger en allmän förståelse för terminologi innehåller den även planering och budgetering. Detta är viktiga kunskaper för chefen att ha. Genom att ha lärt sig metoder för planering och uppföljning av ekonomin ökar förutsättningarna för en god kontroll över intäkter och kostnader, inbetalningar och utbetalningar. Denna kontroll är nödvändig för dig som chef att ha. Du måste till exempel kunna tolka förändringar i nyckeltal och andra parametrar så att du hinner parera och sätta in lämpliga åtgärder.

Lär dig att anpassa den ekonomiska kostymen

Som ansvarig chef så kan en av de viktigaste arbetsuppgifterna vara att anpassa budgeten till de förutsättningar ni har. På så sätt kan ni maximera förutsättningarna för att skapa ett positivt kassaflöde. Detta är något chefen bör ha kunskap om och vad ett kassaflöde är vet du om du läst grundläggande ekonomi för chefer. Som vi nämnt tidigare är det i många fall av betydelse att även personer på arbetsplatsen som normalt inte behandlar det finansiella arbetet också har kunskap inom området. Om de har läst någon kurs som rör ekonomi för icke ekonomer så förstår de hur hela arbetsstyrkan och alla inom bolaget på olika sätt i slutändan är med och påverkar företagets pengaflöde.

En ekonomikurs skapar förståelse

Alla medarbetare och alla parter inom en verksamhet måste samverka och fungera tillsammans för att skapa ett positivt resultat. En ekonomikurs som ger grundläggande kunskaper i ekonomi kan ge den viktiga förståelsen för hur allt hänger samman. Alla i, eller i varje fall en stor del av, personalen behöver förstå hur var och en av dem bidrar till enhetens och företagets intäkter, kostnader och resultat. En verksamhet som har ekonomiskt kunniga chefer och medarbetare har mycket större chans att klara sig i svårare tider. Med kunskaper kommer förståelse för hur alla delar har betydelse. Detta skapar i sin tur goda förutsättningar för att genomföra förändringar i verksamheten, om det blir nödvändigt.