Ledarskapsutbildning för ny som chef

Ledarskapsutbildning för ny som chef

Utbildning för nya cheferSatsa på en ledarskapsutbildning för ny som chef. Kraven på en ny chef i dagens arbetsliv är mycket höga, och det finns många orsaker i hela samhället till att chefsrollen förändras snabbare än någonsin. Globaliseringen, strukturomvandlingarna, ökande outsourcing och ständigt nya finanskriser är några faktorer som var och en för sig får en rad konsekvenser, och sammantagna till en helhet innebär en hel rad nya utmaningar för chefer på alla nivåer. Då är det klokt att gå en ledarskapsutbildning för att bli bättre rustad att hantera sin chefsroll både i samtiden och i framtiden.

Det är inte alltid självklart just för en ny chef att man har en lämplig diskussionspartner inom organisationen. Det kan finnas interna problem inom en avdelning som är känsliga på grund av konfidentialitet, och det kan också finnas prestige och konkurrensförhållanden som gör att man spontant inte har lust att vända sig varken till chefer på samma nivå som man själv eller högre upp i hierarkin. Det kan faktiskt ligga närmast till hands att börja med att diskutera situationen med sig själv. En ledarskapsutbildning kan både ge verktyg för att hantera konflikter och ökad självkännedom, vilket är nödvändigt för att interagera med sina anställda på ett rakt och tydligt sätt.

I arbetet med att lära känna sig själv, och hitta de sidor i sin personlighet som man har störst användning för som ny chef, behöver man föra en inre dialog där man bland annat kan ha stor nytta av lära sig att coacha sig själv. När man upptäcker hur utvecklande detta kan vara är det lätt att inse att medarbetarna också har nytta av det, och en ledarskapsutbildning lyfter fram tekniker för detta, förankrade i relevanta forskningsresultat.

Trenden går idag mot att använda evidensbaserade metoder, vilket har gjort den traditionella sortens ledarskap ifrågasatt. Om man arbetar i en organisation där övriga chefer och kanske en stor del av bolagsledningen inledde sin karriär långt innan dagens lyssnande och lyhörda chef var ”uppfunnen”, är det av extra stor betydelse att man hämtar inspiration, kunskap och stöd från en ledarskapsutbildning med framtidsperspektiv.

Chefsrollen

I svensk organisations- och företagskultur har vi en tradition av consensus, samförstånd, till skillnad från i länder som Frankrike och Danmark där det ”bråkas” betydligt mer. Det är inte självklart att den ena vägen är ”bättre” än den andra, utan det handlar snarare om att analysera situationen från fall till fall. Varje gång medarbetarna har olika åsikter, bör man analysera sakfrågan och se om det faktiskt råder en intressemotsättning, och om man i så fall kan hitta en lösning där båda parternas perspektiv tas i beaktande, eller om det är så att det finns en uppenbar ”sanning” som gör att man helt enkelt får hitta bästa möjliga sätt att förklara detta. Ibland kanske det bara är ett missförstånd som ligger bakom konflikten. I båda dessa fall handlar chefsrollen om två saker: Analys av problematiken och tvåvägskommunikation.

En ledarskapsutbildning för ledare handlar i stor utsträckning om att ge verktyg för detta. Att lära sig att bli en lyssnande chef, som uppmuntrar sina medarbetare att komma med förslag och även kritik. Den sortens öppenhet skapar ett klimat i arbetslivet där förslag till förbättringar och innovationer välkomnas, vilket givetvis är till nytta för både organisation och individer.