Hållbart ledarskap – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning om hållbart ledarskap

En ledarskapsutbildning lär dig om hållbart ledarskap En ledarskapsutbildning syftar till att ge dig kunskaper så att du kan utöva ett hållbart ledarskap. Hållbar har synonymer som varaktig, slitstark, beständig, stark och oöm. Hållbart ledarskap innebär också dessa ord och är en viktig komponent för att organisationen ska fungera så bra som möjligt. När man är ny som chef måste man vara oöm, stark och varaktig. Genom ledarskapsutbildning så lär man sig hur man bör arbeta för att nå en hållbar utveckling som ledare.

Utbildning för nya ledare

Det är otroligt viktigt att den nya ledaren så snabbt som möjligt finner sin roll i organisationen. Utbildning är en snabb väg till bred kunskap. Personalen behöver känna att den chef som blev rekryterad håller i längden. Man vill känna en samhörighet och veta att den nya chefen ser personalen. När företag gör sina rekryteringar söker de ofta efter en speciell ledarstil. Inom företagets egen ledarskapsutbildning börjar man att fastställa vilka olika personligheter som cheferna har. Där kan ledningen också säga vilka profiler man saknar och se till att de via en bra rekrytering får in rätt person som chef. En chef är en otroligt viktig resurs för företaget och man är villig att satsa stort på olika former av ledarskapsutbildning för ledare. När man gör sina rekryteringar så brukar det ingå personlighetstester och olika övningar för att fastställa ens egenskaper. Allt för att personen ska stämma in på vad företaget behöver.

Ledarskapskompetens i coachning

Ett coachande ledarskap är att föredra när man talar om det nya framtida ledarskapet, vilket en ledarskapsutbildning lär ut.. Det bidrar till att medarbetarna utvecklas genom att själva vara delaktiga i processerna. Genom coachning ser chefen till att ställa det rätta frågorna och personalen bidrar till att lösa problemet. Man behöver utbildning i coachning för att ta till sig denna ledarskapskompetens. När man väl lär sig att arbeta på detta sätt så bidrar det till ett bättre ledarskap och håller över tid. Det är otroligt viktigt att man hittar nyckeln till ett bra ledarskap som passar ens personlighet. Coachning är ett väl beprövat och framgångsrikt koncept.

Förtroende i ett hållbart ledarskap

Det är mycket press på dagens chefer. Dagens ledare ska vara lite av tusenkonstnärer och hålla många bollar i luften samtidigt. Man ska hinna gå på ledarskapsutbildning, träffa försäkringskassan i ett rehabiliteringsärende, tacka av en gammal medarbetare, leda tre projekt samtidigt, hålla i utbildningar, betala fakturor, kolla upp personalens arbetstider och en miljon saker till. Och för att inte tala om alla dessa möten. För att klara av detta och inte gå in i den berömda väggen så är det viktigt med kunskap om hur man kan leda sig själv. För om du inte kan leda dig själv, hur ska du då kunna leda andra?

Tryggt och hållbart ledarskap kommer från lärande

Du måste inte vara en ledarskapskonsult för att förstå att du måste leva som du lär när du är chef. Din personal ser hur du arbetar och agerar. De inser snabbt vilka dina kunskaper inom ledarskap är och om du har gått utbildning och lärt dig att leda. Det du gör påverkar deras uppfattning och om de tror på det du säger eller inte. Man måste börja med att sopa framför sin egen dörr först. Om du inte tror på vad företaget har för vision så blir det svårt att arbeta som chef där. Det spelar heller ingen roll att gå på ledarskapsutbildningar om hållbart ledarskap om du inte tror på det själv. Att vara hållbar som ledare ska kännas tryggt i alla väder.

Hållbart ledarskap är att känna sig själv

Om man känner att man inte kan föra fram budskapet på rätt sätt så är det viktigt att man tar tag i det på en gång. Man kanske behöver gå ledarskapsutbildning eller annan utbildning. Det allra viktigaste är kanske att ta reda på hur man vill arbeta som chef. Vad vill du själv åstadkomma som ledare? Vad vill du att människor ska säga om dig när de pratar om hur du är som chef? Det är viktigt att utveckla sig och sitt ledarskap. Ett hållbart ledarskap handlar också om att känna sig själv. Hur man fungerar i olika situationer.

Ledarskapsutbildning för chefer

Att vara chef innebär att man har ansvar för inte bara verksamheten och personalen, utan även dig själv som ledare. Man kanske går någon form av ledarskapsutbildning men man måste själv lära sig hur man ska handskas med allt som händer. Företaget har anställt en chef som ska leda verksamheten framåt oavsett vad som händer. Då måste man veta vad man ska göra i olika situationer. Det värsta som finns är om man står där med en situation som är helt utom kontroll. Genom ett hållbart ledarskap så minimerar man riskerna för att hamna i sådana situationer.

Tydlighet i ledarskapet

Det första man bör göra när man är ny som chef är att gå en ledarskapsutbildning som innehåller någon form av ledarskapsträning, där man t ex får öva sig på svåra samtal. En ledare måste vara beredd på att vad som helst kan hända i verksamheten. En ledare måste också vara medveten om hur man uppfattas av andra och hur man påverkar sina anställda. Ska man lyckas med ett hållbart ledarskap så måste man arbeta med sig själv. Det är viktigt att personalen alltid vet vad de har att vänta sig av dig som chef. Att vara rak och tydlig hjälper dig i ledarskapet.

Ledarskapsutbildning ger trygghet i ledarskapet

Det är naturligtvis inte bara du som chef som ensam kan arbeta med ett hållbart ledarskap. Hela företaget måste ha som vision att arbeta för detta. Cheferna behöver då och då gå en  ledarskapsutbildning. Vad är tillåtet, vad ligger inom specifikt ansvarsområde? Det är viktigt att man har stöd i sin verksamhet, inte bara genom olika utbildningar, uan även stöd vid till exempel personalfrågor och ekonomi. Man vill känna en viss trygghet som chef, att man har stöd från ledningen. Desto modigare vågar man vara. Mod är en egenskap som ständigt måste utvecklas hos en ledare, för man kan verkligen bättra på det.

Mod måste utvecklas hos ledare

För att du ska kunna hålla fast vid ett hållbart ledarskap så måste du vara modig. Man måste våga stå på sig och visa vägen när andra tvivlar. En ledarskapsutbildning kan ge dig det mod du behöver och ger dig en trygghet som gör att du vågar. Förhoppningsvis så finns det en utarbetad strategi för vart företaget vill. Utan den blir det svårt att leda personalen åt rätt håll. Man måste veta vad ens kunder önskar vad det gäller produkten och service. Om det finns aktieägare har de krav på att företaget är framgångsrikt i alla led.

Hållbart ledarskap ämne för ledaren

De största företagen brukar hålla sina bolagsstämmor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där samlas aktieägarna för att ta del av företagets resultat men även visioner och framtid. Som aktieägare vill man veta att företaget kommer att leva kvar och leverera. Om man då har ett hållbart ledarskap i företaget så kan man visa att visionen lever i hela organisationen. Att all personal är intresserad av att företaget går bra. Utveckling är en naturlig del av vardagen och man arbetar med ständiga förbättringar och ledarskapsutbildning. Allt för att leva kvar på marknaden och att kunna konkurrera i en hård värld.

Lär dig om ledarskapsteori och ledarskapsfilosofi

På en bolagsstämma kan det även bli aktuellt att visa upp vilken ledarskapsteori man arbetar efter. Ofta har företaget arbetat fram en hel ledarskapsfilosofi som man kan presentera för bolagsstämman. Förutom att man har värderingar som alla ska leva efter kan man koppla dessa till värderingar speciellt framtagna för ledare. Man brukar se till att alla chefer får ta del av dessa genom ledarskapsutbildning. Meningen är att det ska bli ett enat ledarskap i företaget. Finns det dessutom ett bonussystem så brukar bolagsstämman vara intresserad av det också. Desto viktigare att man kan motivera varför man satsar på företagets ledare.

Kunskap om hållbart ledarskap ger förtroende som ledord

På en ledarskapsutbildning så brukar man ofta informera om hur grupper fungera enligt FIRO. Det är en modell att arbeta med för att förstå hur ett team kan fungera i olika faser. Om man lyssnar på ledarskapsproffs så menar de att ledarskap i praktiken innebär att man måste anpassa ledarskapet efter situationen. Genom att använda olika ledarstilar så kan man nå fram till personalen med olika resultat. För att ha ett hållbart ledarskap så får det dock inte komma några överraskningar från ledaren så att det blir en osäkerhet i gruppen. Man måste tänka på att man ska skapa förtroende i sin personalgrupp.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation

FIRO, som ofta återfinns i en ledarskapsutbildning, står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Den visar att en grupp kan bete sig olika beroende på vilken fas den är. De olika faserna är Tillhörande fasen, Kontrollfasen och Öppenhetsfasen. Ett klassiskt och enkelt exempel på hur det kan fungera är hur programmet Robinson utspelar sig. I tillhörandefasen bildas en grupp med samma förutsättningar men de är helt okända för varandra. I början är alla jättetrevliga mot varandra. Samtliga deltagare har stort behov av att få höra till. Efter ett tag vill man finna sin roll i gruppen och det uppstår konflikter. Detta är kontrollfasen.

Se och lär om olika faser i ledarskapet

En utbildning i ledarskap ger kunskaper om att kontrollfasen har ingenting med hållbart ledarskap att göra. Det är oklart vem som är gruppens ledare och vilken roll alla deltagare har. Alla är rollsökare och man drabbas av ständiga konflikter. När man väl lyckats ta sig genom denna fas hamnar man sedan i öppenhetsfasen där alla vet sina roller och känner trygghet. I programmet Robinson, när detta händer kastar man in en helt ny deltagare och allt börjar om från början. Så här är det även i verkliga livet på arbetsplatser. Där finns också olika grupperingar som förändras i faser. Man kan lära sig mer om detta under en  ledarskapsutbildning.

Lär dig ledarskapsteknik

Frågan är vilken ledarskapsteknik man ska använda för att bygga team? Det är inte helt enkelt att svara på. Det viktiga är att medarbetarna känner trygghet för dig som chef. Att man har förtroende. Det är en av de viktigaste hörnstenarna i ett hållbart ledarskap. Om man ska kunna utveckla och genomföra förändringar i verksamheten så är det en stor fördel om personalen redan har ett förtroende för ledaren. Det här är också något man brukar trycka på under en ledarskapsutbildning. Vikten av att ha förtroende för chefen. Då blir det lättare att arbeta med ett team.

Utbildningen Att leda utan att vara chef

Många av dagens ledare har klättrat inom organisationen. Det visade sig tidigt att man hade förmåga att leda utan att vara chef. Genom en grundläggande ledarskapsutbildning får dessa förmågor möjlighet att utvecklas och frodas i rollen som ledaren. Någon av cheferna såg potentialen och gav personen mer och mer ansvar. Det är också en av de svåra saker man kan göra som chef, det är att bli chef för sina gamla kollegor. Då är det oerhört viktigt att man känner sig trygg i sin roll som chef. Förhoppningsvis har man gått en ledarskapsutbildning, men man måste redan nu börja arbeta efter att ha ett hållbart ledarskap. Man vill ju trots allt fortsätta med detta resten av sitt yrkesliv.

Hållbart ledarskap är att leda sig själv

Ett hållbart ledarskap handlar om att kunna leda sig själv, leda företaget genom utveckling och ha med sig medarbetarna på banan. Man måste ha en långsiktig plan för vart man vill nå, både personligen, för personalen och företaget. Om man går ledarskapsutbildning så pratar man ofta om hållbart ledarskap. Det viktiga är att man arbetar långsiktigt med sitt ledarskap och att det håller över tid. Det är som sagt en investering för företaget att anställa en chef och då vill man ha avkastning i många år. Man vill att ledarskapet ska vara tydligt och att det bygger på bra relationer.

Ledarskapsutbildning ger utveckling

En ledarskapsutbildning kan vara lika andra utbildningar men företag är unika med sin speciella kultur och människor. Personalen behöver utvecklas på lång sikt och då är det bra om chefen är med på den resan. Det är också bra att bygga sitt ledarskap på goda relationer med personalen och kollegor. Det tar ett tag att hitta sin roll i en ny organisation, därför kan det vara mindre klokt att röra på sig alltför ofta. Eftersom det tar ett tag så känns det skönt sen när man lärt känna sin personal, kulturen i företaget och allmänt hur det fungerar.

Få kunskaper om förändringsarbete

På en ledarskapsutbildning lär man sig mycket i teorin, men det kan vara svårt att få svar på hur man ska vara med personalen. Då är dina egenskaper som ledare otroligt viktiga och avgörande för hur bra det ska gå för företaget. Personalen är dessutom de viktigaste resurserna, då vill man att de ska hålla länge! Vad det gäller utveckling så är det ett enormt stöd för personalen att chefen vet vad de har gått igenom när det gäller förändringar. Det är det som hållbart ledarskap handlar om, våga ta beslut och finnas för personalen genom förändringsarbetet.