Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för framgångsrikt ledarskap

Framgång som ledare kräver kunskap från en bra ledarskapsutbildning i kombination med goda personliga egenskaper. Framgångsrikt ledarskap bygger på kompetens och en ledarskapsutbildning ger viktiga verktyg för att utveckla och stärka ledarrollen. Det finns en mängd böcker och artiklar om hur framgång blir verklighet inom ledarskapet. Grunden bygger på att alla mår bra i en organisation. Utan glädje och motivation saknas växtkraft.

Utbildning i ledarskap är värdeskapande

En viktig princip för ett framgångsrikt ledarskap är att misslyckanden inom en verksamhet centraliseras till chef och ledning medan medarbetarna hyllas för framgångarna. Det framhäver medarbetarnas betydelse för verksamhetens utveckling och styrka. Deras närvaro och engagemang ska upplevas unikt och värdefullt. Det är en framgångsfaktor i sig att låta deras önskningar och motivation styra verksamhetens riktning. Ledarskapsutbildning tydliggör vikten av samarbete och harmoni som den främsta drivkraften inom organisationen.

Ledarskapsutbildning ger ett framgångsrikt ledarskap

Att låta medarbetarna stå i rampljuset medan cheferna håller sig i kulisserna är ett uttryck för att tydliggöra medarbetarnas betydelse och värde för verksamheten. Ett framgångsrikt ledarskap växer fram genom glädje. Vad som får medarbetarna att känna arbetslust och motivation är viktiga ledstjärnor. Det är viktigt att vara lyhörd för faktorer som hotar arbetsglädjen och i ett sådant fall vara kapabel att ändra riktning. Målet förblir detsamma men vägen dit kan behöva ändras.

Ledarskapsutbildning är en viktig del i processen att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. Jag behöver principer som stöd i mitt ledarutövande. Jag behöver en ledstång att följa som ger mig styrning och vägledning i min yrkesroll. Jag behöver bygga mitt agerande på grundvärderingen att alla ska må bra. Jag behöver också låta varje enskild individ få sitt eget utrymme att påverka och synas. Vi utgör alla en del av en större helhet.

Studier av ledarskap leder framåt

Det är som ledare viktigt att reflektera över sitt ledarskap och hela tiden medvetandegöra möjligheter för utveckling. Att låta sig inspireras och växa är vad ett framgångsrikt ledarskap handlar om i första hand. Att använda insikter och upptäckter som inspiration för omgivningen är avgörande framgångsfaktorer. Många är idag välutbildade och ställer krav på att känna motivation inför sin arbetsuppgift. Detta ställer i sin tur ökade krav på ledarskapet. Genom att studera ledarskap och dess olika dimensioner kan du förbereda dig på kraven.

Ledarskapsutbildning stärker dig som ledare

Genom ledarskapsutbildning stärks förutsättningarna som ledare för att på ett effektivt sätt tillvarata medarbetarnas fulla potential. Ett ledarskap byggt på gamla traditioner och värderingar överlever inte länge idag. Ett framgångsrikt ledarskap med moderna principer bygger på en vilja hos medarbetaren att utföra arbetet. Inte på grund av tvång. Det måste finnas en upplevelse av äkta medkänsla. Att som medarbetare kunna känna att just jag är betydelsefull för min chef och i det arbete jag utför.

Ledarskapsträning krävs

För att uppnå ett framgångsrikt ledarskap krävs träning. Det är viktigt att förstå att företagets resultat är direkt kopplat till hur jag lyckas i mitt ledarutövande. Att vara ledare är något man förtjänar. Det bygger på tillit och förtroende. Faktorer som personlighet och värderingar spelar stor roll i kombination med ledarskapsutbildning för hur väl jag lyckas i min ledarroll. Ledarskapets kärna är jag själv i första hand. Med detta som utgångspunkt kommer framgång och resultat skapas inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt.

Chefsutbildning om framgångsrikt ledarskap

Ledarskapsutbildning

För ledaren som inte är chef

Att leda utan att vara chef kan göra att ditt ledarskap ibland blir komplicerat. Å ena sidan förväntas du ta samma ansvar som en chef gör, å andra sidan har du inte chefens befogenheter och beslutsrätt. En sits som kan bli obekväm om du inte vet hur du ska hantera den.

Anledningen till att du tackat ja till tjänsten som ledare är ju förmodligen att du är intresserad av att leda andra människor och att du gärna vill utveckla både dig själv och dina gruppmedlemmar. Problemet infinner sig i situationer som kräver beslut av andra, där du inte själv får bestämma.

Ett exempel kan vara att få skicka en gruppmedlem på utbildning i ledarskap, eftersom du ser att personen och teamet har behov av det. Som ledare men inte chef måste du då gå till den chef som har personalansvar och ekonomiskt ansvar och motivera varför individen ska få gå en kurs. Då gäller det att ha tillräckligt med kunskaper om hur du lägger fram förslaget, så att det blir så lätt som möjligt för chefen att fatta beslut. Du kan behöva ha kunskaper i argumentationsteknik och presentationsteknik och ha retoriska färdigheter för att ro iland med uppgiften. Något som du inte alltid har.

Utbildning i ledarskap förbereder dig

Se därför till att även du får gå en kurs i ledarskap, helst före du tillträder din tjänst som ledare men inte chef. Då lär du dig dels vad det innebär att leda, dels vilka förväntningar som kommer att ställas på dig. Du får också kännedom om dina rättigheter och skyldigheter som ledare. Inte minst får du bra insikter i kommunikationens område, dvs hur du talar, presenterar och argumenterar för att andra ska lyssna och reflektera över det du säger. Du lär dig också att lyssna på andra på ett aktivt och intresserat sätt, vilket höjer din status som ledare och gör dig till någon som andra kan ha förtroende för.

Be gärna att även få gå en kurs i ledarskap som tar upp ämnet coaching. När du är ledare men inte chef är det sannolikt att upptäcker slumrande potential hos dina gruppmedlemmar och att du ser viljan till förändring. Det är då viktigt att du ger ditt stöd och backar upp individen. Då kan individen kommer att blomma ut och gå framåt i sin utveckling. När du ser detta, passa på att ta chansen att utveckla personen genom coaching. Det blir en spännande resa, där inte bara gruppmedlemmen går framåt utan även du som coach kommer att utvecklas som ledare och människa.

Något av det svåraste när du är ledare men inte chef är att säga ifrån när någon gör något fel. I ditt ledarskap ingår att våga ta tag i även svåra saker, men samtidigt är du inte chef med personalansvar. Se till att det finns en handlingsplan på arbetsplatsen, där det tydligt framgår vilka riktlinjer ni har när konflikter uppstår, osämja upptäcks eller när arbetsuppgifter utförs slarvigt eller felaktigt. Det ska inte vara några tveksamheter om vem som ska ta tag i problemet och vem det är som har ansvaret. Det är alltid din chef som har personalansvaret, men det kan delegeras till dig inom vissa gränser, t ex när det gäller utförandet av arbetsuppgifter.