Teamutveckling och att bygga team

Teamutveckling under ledarskapsutbildning

Teamutveckling under ledarskapsutbildningTeamutveckling är ett sätt att skapa välfungerande arbetsgrupper. Syftet med denna utbildning är att fördjupa sina kunskaper om vad man kan göra för att bygga team av en grupp ska utvecklas till ett välfungerande arbetsteam. En arbetsgrupp som fungerar bra ihop kan uträtta storverk i verksamheten. En bra grund är om medarbetarna förstår vad det är som händer när det inte fungerar som det ska. Därför behövs metoder för att förbättra kommunikationen. Teamutveckling handlar om att förebygga, hantera och lösa samarbetssvårigheter samt att tydliggöra teamets uppgift, syfte och mål.

Kurser i teamutveckling och att bygga team

Det finns flera goda skäl till att det är bra att för dig och din arbetsgrupp att gå kurser i teamutveckling eller ledarskapsutbildning. När man går en utbildning för i att bygga team, får medarbetarna lära sig om gruppernas sammansättning och rollfördelning samt personligheter inom gruppen, liksom hur man skapar arbetsglädje och ett positivt klimat i arbetsgruppen. Dessa aspekter är viktiga framgångsfaktorer för att skapa bra och effektiva grupper som bygger upp effektiva team. Mycket av utbildningen påminner om ledarskapsutbildning och i många avseenden är de lika varandra till upplägg och syfte.

Kurs i att bygga team och teamutveckling

Men det finns några få skillnader. På en ledarskapsutbildning går ett fåtal individer en kurs i ledarskapet och dess roll i syfte att kunna leda ett arbetslag eller team. På en ledarskapsutbildning lär man sig hur man får med sig gruppen och hur man förväntas agera som informell ledare. Vissa av ens befogenheter liknar vid en chefsställning utan att man har den titeln. Vid teamutveckling går ett eller flera arbetslag tillsammans för att utvecklas som grupp. Skillnaden mellan att bygga team och bygga ett annat team kan vara stora. Beroende på gruppdynamik och andra faktorer, kan två team med exakt samma förutsättningar prestera väldigt annorlunda.

Teamutveckling handlar om att träna på kommunikation

Utifrån kunskaper om verksamhetens och gruppens syfte, mål och uppdrag och om det egna åtagande och förhållningssätt till uppdrag och mål, kan den individuella medarbetaren förstå vad det är som sker när det fungerar väldigt bra och vad som fungerar dåligt. Medarbetarna får även lära sig om individuella och organisatoriska faktorer som påverkar gruppens prestationsförmåga. Dessutom får de lära sig om problemlösning och beslutsfattande inom gruppen. Utöver detta handlar teamutveckling om att träna på en öppen och tydlig kommunikation där självkännedom och förståelse för varandra är viktiga delar.

Teamutveckling handlar om att bygga team

Teamutveckling handlar om att bygga team och att utveckla teamet och om att hjälpa en arbetsgrupp att bli mer effektiv. Vi på Hjärtum skapar förutsättningar för samtal och dialog för att lära känna varandra på ett personligt plan. Vi arbetar för att medarbetarna ska förstå och respektera varandras olikheter. Ett arbete som syftar till att bygga förtroende och tillit i gruppen. Detta är grundläggande för gruppen för det skall bli ett framgångsrikt team som når sina mål.

Utveckla det goda ledarskapet i teamet

Utifrån en teamutveckling kan gruppen tillsammans med sin ledare formulera gemensamma överenskommelser och arbetskontrakt för gruppens arbete. En ledare som gått en ledarskapsutbildning och en grupp som har gått en kurs i teamutveckling lär sig att bygga team och samarbeta tillsammans. Det bidrar till att stärka och utveckla det goda ledarskapet i teamet. För att en teamutveckling ska bli så gynnsam som möjligt är det viktigt att ha kul. Det är myten om chefen som dödar arbetsglädjen. Därför vill ingen egentligen ha en chef.

Att känna arbetsglädje i teamet

En bra ledare är något teammedlemmar däremot gärna vill ha. Nyckeln till arbetsglädje är att ta död på dessa myter om ledarskapet som gör ledaren till en dålig chef. Arbetsglädje hos dig själv och medarbetarna är den viktigaste faktorn för att nå goda resultat i verksamheten. Att känna arbetsglädje är också för individen en av de främsta faktorerna för livskvalitet. Du som chef eller arbetsledare har makten att skapa arbetsglädje på din arbetsplats och det gör du genom att utöva ett inspirerande ledarskap. Den chef eller ledare som lyckas med sitt ledarskap får betalt i nöjda medarbetare, därför är en bra teamutveckling i att bygga rätt team viktig eftersom den får alla att dra åt samma håll. Genom att arbeta aktivt med teamutveckling, övningar och utbildning av teamledningen maximeras möjligheten till att skapa ett framgångsrikt team.

Teamutveckling stärker samstämmighet, nyfikenhet, empati och lyhördhet

Teamutveckling syftar till att stärka det som kännetecknar samstämmighet, nyfikenhet, empati och lyhördhet. Alla har vi olika kompetenser och förmågor och det är viktigt att dessa värderas likvärdigt. Ingen är bra på allt, men alla är bra på något, olikheterna blir en viktig resurs när teamet ska dra åt samma håll. När vi visar eller berättar vad vi kan, upplever vi att vi blir mer tydliga för varandra. Det blir lättare att förstå, acceptera och se styrkan med våra olikheter i vårt gemensamma uppdrag.

Bra ledare

Därmed behöver förändringar och nya utmaningar inte ses som ett hot utan som möjligheter till utveckling och delaktighet. Med en bra teamutveckling ser teamet till att ta tag i uppgifter så att de tankar vi har kommuniceras med varandra och kommer till praktisk tillämpning inom verksamheten. För att kunna leda ett team eller ett arbetslag, behövs en bra ledare, varför en informell ledare kan behöva gå en kompletterande ledarskapsutbildning i att bygga vinnande team.

Ledarskapsutbildning berör ämnen som konfliktlösning

En ledarskapsutbildning har som syfte att utbilda ledare inom en verksamhet för att höja deras kompetens och förmåga att engagera och motivera sin personalstyrka. Det kan vara chefer, personal- och projektansvariga, gruppledare m.m. En ledarskapsutbildning berör ämnen som problem- och konfliktlösning liksom hur man identifierar och definierar målsättningar. Denna ledarskapsträning är en del ett modernt ledarskap. Under en ledarskapsutbildning lär du dig att bygga team som vinner, vilka ledarstilar som finns och hur ledarskap i praktiken fungerar.

Detta är Teamutveckling

En ledarskapsutbildning hjälper dig som ledare att utveckla ditt arbetslag. Du får lära dig hur ni tillsammans genom övningar skapar, vid sidan av ett effektivare slutresultat, dessutom en trevligare, mer kreativ och roligare arbetsplats. Lust och arbetsglädje är faktorer som främjar hälsa. Genom att förstärka det vi lyckas med istället för att enbart betona och kommentera brister, skapar man arbetsglädje och kreativitet. Detta är Teamutveckling och det är chansen för ditt företag att överkomma negativa mönster och hinder i verksamheten. På andra sidan om de svårigheter du möter på arbetsplatsen idag, väntar befordran, arbetsglädje och inget kan hindra er från att uppnå mål ni inte trodde var möjliga. Så skapa ett bra arbetsklimat och ta ert team till helt nya nivåer, alltså bygg team som vinner.

Lämna en kommentar