Arbetsledarutbildning – Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning i arbetsledning

Gå vår ledarskapsutbildning för nya arbetsledare, den heter Arbetsledarutbildning och  vi på Hjärtum Utbildning har erbjudit denna utbildning i många år. Det är en populär ledarskapsutbildning för alla som är nya som arbetsledare. Den bokas ofta, eftersom det blir allt vanligare att duktiga medarbetare belönas med en roll som arbetsledare för den grupp de varit medlemmar i. En rolig utmaning, men du behöver kunskap om hur du gör för att arbetsleda.

Vår utbildning lär dig hur ledarrollen fungerar och förbereder dig för de krav som väntar. Du får insikter i hur helheten i organisationen hänger ihop och samverkar, och inte minst, kunnande om hur människor reagerar, interagerar och samarbetar. Sådana kunskaper är mycket viktiga, speciellt om du ska börja leda över en grupp som du själv nyss tillhörde. Att leda tidigare kollegor är ett av områdena i ledarskapsutbildningen. Att kunna motivera medarbetare och skapa en väl fungerade grupp är ett annat område som tas upp av våra duktiga utbildningsledare.

Ny som arbetsledare | Kursinnehåll

  • Grunderna inom ledarskap
  • Från gruppmedlem till arbetsledare
  • Motiverande ledarskap
  • Att coacha medarbetare
  • Gruppens utveckling
  • De olika rollerna i teamet
  • Konsten att lyssna och ge feedback
  • Arbetsledarens roll i konflikter

En ledarskapsutbildning som ger dig ett  försprång

När du går en ledarskapsutbildning för arbetsledare får du många relevanta verktyg att börja använda direkt, vilket kan behövas. I och med att du kan komma att bemötas på ett annat, och för dig främmande, sätt än tidigare kan vara svårt att tackla detta nya förhållande till dina forna kollegor. Det är lätt att du står kvar med ena foten i gruppgemenskapen och har andra foten i det nya ledarskapet. I vissa grupper fungerar detta utmärkt och alla lär sig att acceptera din nya roll, men ibland fungerar det sämre. Oftast är detta fallet om fler i gruppen konkurrerat om samma tjänst. Under utbildningen får du verktyg för att hantera olika sorters scenarios och du kommer att känna större säkerhet och trygghet när du inleder din nya yrkesbana.

Ledarskapsutbildning för arbetsledare
Ny som arbetsledare

Ledarskapsutbildning lär dig fatta beslut

En ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledning lär dig vikten av att du som ledare har hög integritet i grunden. Varför då, kanske du undrar? Jo, under en utbildning kan du få lära dig att höga integritetsnivåer ligger till grund för en robust organisationskultur och bestämmer den övergripande riktningen och framgången för alla grupper. Det underlättar ett gott beslutsfattande och bygger en bra teamstruktur.

En ledarskapsutbildning kan visa på flera viktiga aspekter av ledarskap och integritet ur individ-, team- och organisationsperspektiv. Bland annat kan du få insikter om att bland de första gångerna du som arbetsledare kan behöva visa prov på integritet är när du ser att något är fel. Antingen har du själv uppmärksammat felet, eller så blir du varse det genom någon i din grupp. Du inser att åtgärder behöver vidtas, men hur? En utbildning ger dig värdefull kunskap som hjälper dig att parera för kortsiktiga intressen som kan hindra dig att agera. Kanske finns det en överordnad chef som kan bli ett problem, eller rent av är problemet. I det läget är ordentliga kunskaper jätteviktigt och avgörande för framgång.

Integritet och etik för ny som arbetsledare

Många kriser uppstår på grund av att ledare inte lyckas hävda sitt företags underliggande värderingar. Det är alltför vanligt att ledare blandar ihop dessa värderingar med ”äkthet” och sätter bild över substans. Integritet innebär mer än att upprätthålla etik. Du som ledare måste också vara medveten om dina egna fördomar när du strävar efter sanning och rättvisa i beslutsfattandet.

Det finns en speciell ledarskapsutbildning som erbjuder tekniker för att hjälpa ledare att testa sin integritet och lära sig fatta beslut som är rationella, rigorösa och rimliga. En annan utbildning hjälper ledaren att gå från individen till organisationen och erbjuder tips för att bädda in hög integritet i en högpresterande kultur. 

Ledarskapsutbildning hanterar konflikter

Kriser och konflikter inom ett företag tycks ibland bryta ut dramatiskt och utan förvarning. Du som arbetsledare kan bli totalt överrumplad. Men som en ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att se är det mer troligt att katastrofens ursprung ofta var tydlig att se, om du hade vetat var du skulle leta. Det är inte ovanligt att chefer på alla nivåer bara har hoppats att krisen inte skulle explodera medan de var i närheten. Under en utbildning som tar upp konflikthantering får du kunskaper som lär dig att såväl förebygga kriser som hantera dem. Etiska dilemman är inte alltid lätta att hantera under en kris, därför är en utbildning så värdefull. Du kan t ex få insikter om:

Vilka är konsekvenserna av att du fattar ett beslut i konflikten? Försök att förutse både första och andra reaktionen på ett beslut. Tänk ännu längre och fundera över konsekvenserna på medellång sikt.

Vilka är mina kärnförpliktelser? Skulle jag misslyckas med att utföra min plikt om jag inte gör något, eller är det helt enkelt min uppgift att varna någon annan?

Självförtroendet stärks av en ledarskapsutbildning

Finns det tillfällen då jag inte ska lägga mig i konflikten? Detta är en svår fråga som för det mesta besvaras med nej, men det kan finnas situationer som gör det svårt för dig. Det är alltid lätt för utomstående att kritisera en ledare som verkar ha undvikit ett tufft beslut, men om du t ex undergrävs av en chef, ignoreras av ledningen, riskerar att få sparken eller liknande är det kanske inte möjligt för dig att göra något. Det yttersta ansvaret ligger hos företagets ledare, eftersom det är de som slår an den moraliska tonen.

Vad kan jag leva med? Kan jag strunta i att hantera konflikten och fortsätta ha ett gott samvete? Är jag beredd att riskera jobbet för att kunna agera? Vill jag ens vara kvar i en organisation som överhuvudtaget får mig att tveka att våga ta tag i en konflikt. Detta är nog kärnfrågan. Med en bra ledarskapsutbildning som stärker ditt självförtroende som ledare får du hjälp med att reda ut vad du bör göra i en konflikt.

Lämna en kommentar