Ledarskapsutveckling med ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildning

Ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildningAtt ge en tydlig och klar definition på vad ledarskap egentligen innebär är nästintill omöjligt och än mindre ledarskapsutveckling. Detta på grund av att det ställs så många olika krav på ledare beroende på vilken slags ledare det handlar om. Om vi nu ändå ska försöka förklara begreppet ledarskap med en mening. Så skulle det kunna vara förmågan att skapa lojalitet bland underordnade. Ett ledarskap är beroende av att andra individer är villiga att följa. Och detta kan endast ske genom förtroende och tillit till den aktuella ledaren.

Ledarskap

Att som ledare kunna skapa goda relationer till sin omgivning är avgörande för att kunna nå framgång i rollen. Ofta känner omgivningen stor respekt för människor med stark integritet. Och detta är inget undantag vad gäller ledarskap. En ledare med starka moraliska principer och värderingar. Som tillämpar detta i sitt ledarskap kan ha en lång och framgångsrik karriär framför sig.

Ledarskap och ledarskapsutveckling är en färskvara

Ledarskap och ledarskapsutveckling är en färskvara som med en jämn ström måste underhållas och utvecklas. Ledarskapsutveckling kräver daglig träning och övning för att du som ledare ska kunna vara beredd på att möta nya situationer och utmaningar i vardagen. Vår omgivning förändras hela tiden. Det kan handla om en ny medarbetare eller samarbetspartner. Och då gäller det att du som ledare kan hantera samspelet mellan alla parter.

Ledarskapsutveckling bygger på metodik och struktur

Med en ledarskapsutbildning utrustas du med de grundläggande verktygen. Som du med all säkerhet kommer att behöva till att gjuta formen för ditt ledarskap. Ledarskapsutveckling bygger på metodik och struktur. Det kan låta fyrkantigt men när det kommer till ledarskap är prioritering och delegering ett mantra du bör arbeta utefter.

Börja med ledarskapsutveckling redan nu

Du som ledare är ständigt i rampljuset. Mycket vilar på dina axlar och för din kommande karriär. Samt för ditt eget välmående bör du snabbt försöka hitta en arbetsstruktur som fungerar för dig. Ledarskapsutveckling är något du ska börja med redan från dag ett. Om du är helt ny i rollen som ledare kan alla krav och förväntningar kännas överväldigande. En ledarskapsutbildning riktar sig både till dig som är ny men också till dig med tidigare erfarenheter.

Ditt personliga ledarskap

En ledarskapsutbildning syftar till att du som individ ska utveckla ditt personliga ledarskap. Och hitta de bitar som kan komplettera just ditt pussel. Visst är det lätt att ibland fastna i vardagslunken. Men att som ledare slå sig till ro och tro att man har hela bilder klar framför sig kommer inte ge någon framgång. För att kunna bli en bra ledare är ledarskapsutveckling ett måste.

Nya rön styr framtidens ledarskapsutveckling

Sedan några år tillbaka är begreppet ledarskap ett hett diskussionsämne som det forskas mer och mer om. Både i Sverige och utomlands. Ledarskap har alltid funnits i olika former genom alla tider där nya forskningsrön titt som tätt dyker upp. Och styr riktningen för vår framtids ledarskapsutveckling. Om vi bara blickar tillbaka mot början av 1900-talet. Kan vi se en stor förändring som skett angående hur vi ser på ledarskap idag. Från en auktoritet som pekat med hela handen till ett mer situations-anpassat ledarskap där specifika modeller och metoder får staka ut vägen.

Anpassat ledarskap

Det var Paul Hersey, professor i management, som tillsammans med Ken Blanchard, författare till boken ”Enminutschefen”. År 1969 skapade en modell för situations-anpassat ledarskap och skrev om det i boken ”Management of Organizational Behavior”. Modellen bygger på att varje situation kräver sin ledarstil och syftar till att på lång sikt utveckla varje individ så att de kan uppnå sin fulla potential.

Ledarskapsutveckling till den inre kärnan av ledarskap

Dagens ledarskap börjar i större skala kallas coachning där fokus ligger på individ och flexibilitet. En ledares främsta uppgift är att prestera goda resultat men ett bra ledarskap måste grundas på långsiktighet och etik. Det menar Gregg Vanourek som är KTH-forskare i entreprenörskap. Han menar också att det inte ligger någon sanning i den gamla myten att någon föds till att vara ledare. Ledarskapsutveckling för oss närmre och närmre till den inre kärnan av ledarskap vilket ligger inom oss som individer.

Allt ledarskap måste utgå från Dig som person och den Du är. En ledarskapsutbildning hjälper dig på vägen mot dina mål och ger dig en trygghet som det sedan är upp till dig att förvalta. Tveka inte att ta hjälp utifrån med din ledarskapsutveckling genom att gå en ledarskapsutbildning om du känner att du sitter fast i gamla vanor.

Ledarskapsutveckling är bra för hela företaget

Framtiden är oförutsägbar, det vet vi. Därför blir du som ledare aldrig färdigutbildad inom din profession. Ju mer kunskap du har desto större är chansen att du som ledare kan hantera främmande situationer du ställs inför. Ledarskapsutveckling gynnar inte bara dig som ledare och som individ utan hjälper till att skapa en stabilitet inom hela företaget. Ett bra och starkt ledarskap ska inte endast kunna leda i goda tider. Utan det behövs oftast som mest genom perioder av otrygghet och till och med kris. Det är av största vikt att dina medarbetare känner tillit till dig som deras ledare. Och att du finns där för dem i alla väder, inte bara när allt är tipp topp.

Ledarskapsutveckling ger effekter på laganda

Från en tidigare företagskultur som kanske varit mer inriktad på individualism och konkurrens. Måste du som ledare verkligen jobba för att öka känslan av delaktighet och ansvar hos alla dina medarbetare. Ökat inflytande och samarbete leder till ökad effektivitet och produktivitet. Som i sin tur ökar trivseln och därför även minskar sjukfrånvaro. Inom din ledarskapsutveckling kan det alltså ge många positiva effekter om du fokuserar på att skapa teamwork och laganda.

Under en ledarskapsutbildning får du rätt kunskap om hur du bygger team och motiverar dina medarbetare till att arbeta som ett lag. En stor del av en ledares roll kan liknas vid en idrottscoachs uppgift. Denne ska coacha laget mot framgång genom att skapa teamkänsla och samarbete. Inom fotboll är det en anfallare som sparkar bollen i mål men utan försvarare, mittfältare, målvakt, lagkapten och avbytare skulle förutsättningarna varit annorlunda och målet skulle säkerligen inte blivit av.

Det är aldrig för sent för ledarskapsutveckling

Det finns alltid möjligheter till att påbörja nya arbetssätt, metoder och skapa innovativa lösningar. Kompetensutveckling är också något som du som ledare vinner på. Satsa på att utveckla den enorma kompetens som finns inom företaget och svetsa samman ert team ännu tajtare. Det är dessa organisationer, de som ser värdet i den talang som redan finns, som blir mest framgångsrika. Vi människor är unika varelser. Vi har en kraft inom oss som i mångt och mycket kan uträtta egentligen vad som helst. Vi kan uppnå exakt vad vi vill om vi lägger manken till. Det kräver självklart en insats från vår sida, en vilja om att nå ett mål. Hur vi sedan når detta mål kan skilja sig åt beroende på hur vi är som individer. Alla sätt fungerar inte för alla utan måste anpassas efter de förutsättningar vi har att utgå ifrån.

Personlig utveckling

Personlig utveckling och ledarskapsutveckling hänger ihop. Då vårt ledarskap utgår från oss själva, våra personliga egenskaper, våra värderingar och idéer. Så handlar ledarskapsutveckling till stor del om att uppnå en personlig mognad. Genom en ledarskapsutbildning kan du som ledare lära känna dig själv ännu bättre. Ökad självkännedom tar ditt ledarskap till en helt ny nivå där ärlighet och reflektion kan höja hela verksamheten.

Det finns situationer och förändringar vi helt enkelt inte alltid kan råda över. Vi kan inte helt och fullt kontrollera vår omgivning. Det enda vi kan ha kontroll över är oss själva. Vi bär ansvaret för vad vi säger och vad vi gör. Som ledare har du även ansvar för andra i din omgivning och detta är något som kräver kunskap och kompetens. Med en ledarskapsutbildning kommer du att lära dig hur du kan påverka och motivera andra till att vilja ta ansvar.

Begreppet ledarskap och ledarskapsutveckling

Begreppet ledarskap och ledarskapsutveckling har genom tiderna haft olika innebörd och grundat sig i olika teorier. Det diskuteras fortfarande flitigt om i hur stor mån personliga egenskaper spelar in på vem som är bäst lämpad till att vara ledare. Genom flera olika slags personlighetstester försöker forskare identifiera de optimala egenskaperna. Såsom stresstålighet, intelligens, självförtroende, personlig mognad, beslutsfattande och så vidare. Detta var en teori som fram till mitten av 1900-talet hade stor genomslagskraft inom området. Från 1940-talet och cirka trettio år framåt låg fokus mer på stil och beteende än på egenskaper. Detta innebar att man nu istället trodde på att ledarskap var något som kunde utvecklas och läras ut.

Termen ledarskapsutbildning

Termen ledarskapsutbildning lanserades och en ledare kunde därmed införskaffa nödvändig kunskap i ämnet. Sedan slutet av 1900-talet har, som tidigare nämnts, det situations-anpassade ledarskapet legat i hetluften. Där beteckningen på ett gott ledarskap varit en ledare som kunnat anpassa sig efter förändrade förutsättningar.

Ledarskapsexperter inom ledarskapsutveckling

Idag har synen på ledarskapet börjat röra sig i takt med den föränderliga värld vi lever i. Det är ett faktum att förändrade förutsättningar kräver nya former av ledar- och medarbetarskap. Ledarskapsexperter inom organisations- och ledarskapsutveckling menar att vi står inför ett skifte i hur vi ser på och förhåller oss till dessa roller. Den tidigare normen där ett ledarskap varit byggt på regler, kontroll och övervakning fungerar inte längre. Då vi lever i en värld där förändringar har kommit att bli vardagsmat. För att kunna hantera den vardag vi står inför behövs ett förhållningssätt. Som grundar sig i gemensamt ansvar där fokus ligger mer på resultat än på att följa reglementen.

Ledare och medarbetare

Rollerna som ledare och medarbetare har därför rörts sig närmre varandra och skapat en öppnare atmosfär mellan de båda parterna. Ledaren är inte längre den som sitter på alla svar och säger åt omgivningen vad och hur något ska göras. Att som ledare dela med sig av makten och ansvaret samt skapa en dialog med sin omgivning ger en mer självgående och effektivare arbetsplats.

Framtidens ledarskap

Det finns många som försöker sia om hur framtidens ledarskap kommer att se ut. Från ett tidigare transaktionellt ledarskap till ett nytt transformativt sådant handlar en ledares uppgift om att motivera snarare än att kontrollera. En av den transformativa ledarens viktigaste utmaningar är att sätta tydliga ramar. Uppdragen ska vara tydligt definierade och ledaren ska se till att medarbetarna har de rätta befogenheterna. Och att resurserna som krävs för att dessa på ett självständigt sätt ska kunna genomföra uppgiften.

Ledarskapsutbildning med riktlinjer

En ledarskapsutbildning ger riktlinjer för hur du som ledare kan jobba med din ledarskapsutveckling även efter utbildningens slut. Under en ledarskapsutveckling får du chansen att tillsammans med de andra deltagarna diskutera kring vad ni tror kommer att ligga i fokus hos framtidens ledare. Vilka förändringar angående dagens ledarskap skulle du vilja se i framtiden? Och hur kan du som ledare påverka dess utveckling?

Det framtida ledarskapet

Anders Indset som är entreprenör, konsult och företagare tror att framtidens ledarskap kommer bygga på mindre ego och mer hjärta. Indset är en framgångsrik entreprenör i Tyskland där han arbetar som konsult mot stora bolag genom det egna företag Indset Partners. Han är även en av grundarna och ledarna bakom det framgångsrika företaget Leaders We Love, med fokus att förändra ledarskapet i stort. Ett lyckat ledarskap handlar både om att hitta ledare som man älskar att jobba med men det är också viktigt att det är ett klokt ledarskap, menar Indset. Han är inte ensam om att tro och hoppas på att det framtida ledarskapet ska vara mer flexibelt och jämlikt.

Att aktivt arbeta med ledarskapsutveckling

Hur kan du då arbeta aktivt med ledarskapsutveckling? I och med en ledarskapsutbildning får du konkreta tips och råd på hur du i ditt dagliga arbeta kan främja din ledarskapsutveckling. Mycket här i livet handlar om attityder och inställningar och ledarskap är inget undantag. Välj att inte fokusera på svårigheter och problem utan på lösningar och möjligheter. Det må vara en klyscha vi hört många gånger förut men detta gör det inte desto mindre sant. Ledarskapsutveckling utgår från det positiva vilket är nyckeln till framgång.

Ledarskapsutbildning inom ledarskapsutveckling

Som Anders Indset nämner angående framtidens ledarskap är hjärta, själ och mening något som vi alla behöver känna inom oss för vårt välmåendes skull. En ledarskapsutbildning inom ledarskapsutveckling kan få dig att öppna dina ögon inför nya möjligheter och nya vägar inom ditt ledarskap. Ledarskapsutveckling är så mycket mer än teoretiska modeller och metoder. Ledarskapsutveckling handlar om dig som person. Genom din personliga ledarskapsutveckling har du som ledare chansen att vara med och förändra vår allas syn på begreppet ledarskap och dess ledare.

Lämna en kommentar