Ledarskapsprofil

Använda sin personlighet och sina styrkor

Ledarskapsprofil ledarskapsutbildningLedarskapsprofil är något att verkligen fundera igenom. Den chef som vill driva sin verksamhet mot nya mål och skapa vinnande team behöver ha en god förståelse för sitt eget ledarskap. Han eller hon behöver vara trygg i sin roll och kunna använda sin personlighet och sina styrkor för att leda sina medarbetare.

En chef som har god kunskap om sina egna förmågor och reaktioner i olika situationer har större förutsättningar för att nå långt i sitt ledarskap. Genom att därtill kunna optimera sina styrkor och anpassa dem till sammanhanget kan man som chef nå ännu större framgångar.

Ledarskapsprofil visar dina särdrag

Den som är chef har sig själv som sitt främsta verktyg. Varje dag använder chefen sin personlighet och sina färdigheter för att leda sin verksamhet och sina medarbetare. Att arbeta med sina förmågor och sitt sätt att leda är därför centralt. Det är viktigt att som chef känna till sig själv, sina egenskaper och sitt sätt att leda. Den chef som inte är bekant med sina egna reaktioner i olika situationer kan ha svårt att leda andra på ett stabilt sätt. En väg att bekanta sig med sina särdrag och olika sidor är genom en ledarskapsprofil.

Ledarskapsprofil är ett verktyg

En ledarskapsprofil är ett verktyg genom vilket man som chef blir hjälpt att få bättre kunskap om sin person och sina sidor. Det är enkelt uttryckt ett verktyg för chefen för att skatta sin beteendeprofil som ledare. Genom en ledarskapsprofil kan chefen uppskatta sin förmåga som ledare. En ledarskapsprofil görs i strukturerad form, ofta utifrån ett visst sorts formulär. Detta kan ske genom beställning via till exempel ett ledarskapsföretag, men kan också vara en del av en ledarskapsutbildning.

Att jämföra sin ledarskapsprofil med andra

En ledarskapsprofil genomförs av chefen med medverkan av chefens medarbetare. Chefen skattar sig själv, och medarbetarna skattar också sin chef. Därefter jämförs de olika skattningarna för att se hur väl dessa överensstämmer med varandra. Genom denna process får medarbetarna en naturlig möjlighet att framföra sina åsikter och uppfattningar om chefen. Detta skapar en naturlig arena för en fortsatt dialog mellan chef och medarbetare. Som chef kan man även använda sin ledarskapsprofil tillsammans med sina kollegor. Olika chefer kan jämföra sin ledarskapsprofil och genom detta kunna coacha och inspirera varandra, och hjälpa varandra att utvecklas i rätt riktning.

Karaktärsdrag som är starkast för chefen

Den chef som bestämmer sig för att göra en ledarskapsprofil har något spännande framför sig. Han eller hon kommer att få utforska en lång rad av sina egenskaper på närmare håll. Bland annat kommer han eller hon att få gestaltat huruvida hans eller hennes bild av sig själv stämmer överens med omgivningens. Därtill utforskas vika karaktärsdrag som är starkast för chefen som ledare. Han eller hon får även en bild av hur han eller hon fattar beslut, och vilka motivationsfaktorer som är starkast för henne eller honom. Det är inte ovanligt att man som chef blir medveten om helt nya sidor av sig själv genom denna process.

Olika gruppkonstellationer

Även kring chefens förmåga att kommunicera kan en ledarskapsprofil skapa större klarhet. Den kan tydliggöra hur chefen bäst kommunicerar med andra och vilken typ av kommunikation som fungerar bäst gentemot chefen. Det är även ett utmärkt verktyg för att åskådliggöra hur chefen fungerar i team, och vilken roll som chefen ofta åtar sig i olika gruppkonstellationer. Detta är viktig kunskap för chefen. I rollen som chef ingår man in en rad olika team – i sin chefsgrupp, med sina medarbetare, i en ledningsgrupp. Att vara medveten om vilken roll man söker i dessa olika konstellationer kan ge chefen möjlighet att förändra eller utveckla detta.

Att anpassa sitt ledarskap

En ledarskapsprofil kan hjälpa en chef att anpassa sitt ledarskap. Det kan även hjälpa honom eller henne att förstå hur det egna ledarskapet passar in i det organisationsklimat som råder. Genom en ledarskapsutbildning kan man lära sig med om olika sorters ledarskap. Dels är vi alla olika som individer, och olika chefer står för olika sorters ledarskap. Dels kan en och samma chef beroende på vilken utvecklingsfas arbetsgruppen består av, anpassa sitt ledarskap.

Ledarskapsutbildning med grupputveckling

En ledarskapsprofil kan ge chefen god insikt i hur han eller hon fungerar och reagerar i olika faser av gruppens utveckling. En ledarskapsutbildning med inriktning mot grupprocesser kan ge chefen ytterligare verktyg att förstå hur grupputveckling fungerar och hur han eller hon kan optimera sitt ledarskap anpassat till detta. Genom denna kunskap kan chefen sedan använda de olika faser som gruppen genomgår, för att arbeta för en sund gruppdynamik. Genom detta sätt att arbeta kan chefen hjälpa sina medarbetare att i varje fas kunna leverera ett maximalt resultat.

Ledarskapsutbildning med ledarskapskonsult

Som ovan nämnt kan en ledarskapsprofil göras i samband med en ledarskapsutbildning. Fördelarna med detta är många. I en ledarskapsutbildning finns ofta utrymme att ge chefen en bred bakgrund till det material som tas fram. Detta kan bidra till en större förståelse för varför man gör en ledarskapsprofil. Vidare är man ofta fler chefer i en ledarskapsutbildning. Detta gör att man som chef kan ta stöd av andra i samma situation. Genom diskussioner och jämförelser med andra chefer kan man ytterligare skapa förståelse för sitt resultat och hur man kan hantera detta. Om detta sker i en ledarskapsutbildning finns även ledarskapskonsult tillgänglig som kan assistera på denna utvecklingsresa.

Ledarskapsprofil under en ledarskapsutbildning

Den chef som gör en ledarskapsprofil bör få guidning för att kunna använda sitt resultat på ett konstruktivt sätt. Om en ledarskapsprofil exempelvis görs i samband med en ledarskapsutbildning kan man i denna ledarskapsutbildning sedan arbeta med de sidor som chefen behöver utveckla. En ledarskapsutbildning är även en trygg och lärande miljö, där det kan upplevas som mindre hotfullt att blotta sina sidor.

Mod krävs inför en ledarskapsprofil

Det krävs mod av en chef att göra en ledarskapsprofil, då denna process kan avslöja sidor hos chefen som han eller hon finner mindre angenäma. Därtill exponeras man inför sina medarbetare, och ger utrymme för dem att komma till tals kring ens egna förmågor. Samtidigt är detta en ovärderlig spegel för den chef som vill utvecklas och komma vidare i sitt ledarskap. Att själv skatta sig och sina förmågor, och därtill få förmånen att få till sig sina medarbetares uppfattning om desamma skapar en god gemensam plattform för chefen och arbetsgruppen att komma vidare till nya framgångar.

Lämna en kommentar