Ledarskap och kommunikation – Ledarskapsutbildning

Begrepp som ledarskap och kommunikation eller kommunikativt ledarskap kan för vissa tyckas vara en finare omsägning av vad ledarskap egentligen handlar om. För vad är ledarskap om inte just kommunikation? Chefens tidigare mer formella roll inom en organisation eller ett företag har numera utökats då även ledarskapet har blivit en nödvändighet.

I en värld som ständigt förändras får chefer och ledare en alltmer större roll för att skapa en gemensam riktning och mening. Människan är ett flockdjur där mänsklig kontakt är livsnödvändig. Även om vi lever i en tekniskt utvecklad tid med olika kommunikativa hjälpmedel är vi fortfarande beroende av att prata. Känna och se på varandra.

Management by walking around

Uttrycket ”Management by walking around” kan vara något slitet, dock inte desto mindre sant. Att chefen och ledaren är synlig för medarbetarna visar på tillgänglighet. Och skapar dessutom en annan kontakt som oftast är till fördel för relationen dem emellan.

Kommunikativt ledarskap kan utövas på olika sätt. Att som chef eller ledare överanvända e-post kan vara förståeligt i vissa situationer. Men att överskölja medarbetarna med information och tro att de ska kunna ta till sig denna är bara dumt. Ledarskapet handlar inte om en envägskommunikation utan samspelet mellan ledaren och medarbetaren.

Kommunikation – att göra tillsammans

Ordet kommunikation kommer ursprungligen från latinets communicare som betyder ”att göra tillsammans”. Vår kommunikation inkluderar inte bara det vi säger och de handlingar vi utför utan även vårt kroppsspråk. De signaler och budskap vi sänder ut både medveten och omedvetet. Kommunikativt ledarskap handlar om att som ledare skapa en tydlighet. Ett klart språk som gör att du blir förstådd och att dina medarbetare kan känna ett förtroende för dig. Missförstånd sker hela tiden och det mycket på grund av att många har svårt att anpassa sig. Och känna förståelse inför andra situation och personlighet. Detta grundar sig oftast i en egen outvecklad självkännedom och osäkerhet.

Ledarskapsutbildning om kommunikationsstil

Att som ledare få en ökad insikt om sitt eget beteende och kommunikationsstil under en ledarskapsutbildning ger en ökad förståelse för hur du kommunicerar med andra. Detta leder också till en ökad nyfikenhet på hur andra runtomkring dig fungerar och hur de tänker. Utan en vilja och ett engagemang blir det svårt att nå och förstå en annan människa. Ledarskap och kommunikation handlar i grund och botten om att på bästa sätt överföra information från en person till en annan. Detta kräver insikt om vad som sägs, hur det sägs, vilket kroppsspråk som används och vilka signaler som sänds ut.

Ledarskap och kommunikation utgår ifrån respekt

Som ledare bör du vara medveten om dina förutfattade meningar, dina styrkor och svagheter, ditt kroppsspråk, vilka tidigare erfarenheter som präglat dig samt dina fördomar. Du talar till dina egna förutfattade meningar, inte till en annan person. Detta är ett faktum men med en ökad medvetenhet kan du utveckla ditt sätt att kommunicera som är till fördel både för dig själv och mottagaren. Ledarskap och kommunikation utgår ifrån respekt. Ansvaret för att information går fram korrekt ligger hos dig som avsändare och därför krävs en dialog med motparten för att kunna säkerställa detta. Utifrån en positiv attityd och en vilja att förstå från båda parter uppstår god kommunikation.

Ledarskap och kommunikation ledarskapsutbildning

Lämna en kommentar