Ledare

Att vara ledare och chef är en utmaning

Att vara chef och ledare är en spännande utmaning. Att med sig själv som verktyg leda andra människor är både utmanande och intressant. Den som arbetar som chef och ledare behöver ständigt utvecklas. Av den anledningen bör man i denna roll vara intresserad av sin egen utveckling. Därtill bör man vara intresserad av att ifrågasätta sig själv och sitt arbetssätt för att kunna nå nya resultat. Att vara chef innebär att aldrig vara fullärd. Men samtidigt att alltid ha en spännande utmaning att sträva mot.

Ledarskapsförmåga

Som ledare är det viktigt att ständigt utveckla sin ledarskapsförmåga. Den som inte ständigt ifrågasätter och utvärderar sitt ledarskap stagnerar så småningom. Av den anledningen är det en god idé att dagligen ägna sig åt reflektion kring de situationer man varit i. Och hur man hanterade dem utifrån sitt chefs- och ledarskap. En klok chef avsätter tid för regelbunden reflektion. Gör man inte det riskerar agendan att fyllas av andra måsten. Och man missar det viktiga mötet med sig själv. Det är det mötet som gör skillnad för hur det långsiktiga ledarskapet utvecklas.

Ledarskapsutbildning

Den chef eller ledare som vill utveckla sitt ledarskap har många olika möjligheter att göra detta. Det man kanske allra först tänker på när man funderar på att utvecklas som chef är olika typer av ledarskapsutbildning. Vad gäller ledarskapsutbildning finns en stor variation inom olika områden. Vilket gör att det finns förutsättningar att hitta rätt nivå och rätt inriktning på sin ledarskapsutbildning. Oavsett vilken erfarenhetsnivå man har.

Även för den som ännu inte arbetat som chef eller ledare. Men som överväger att gå i denna riktning finns olika typer av ledarskapsutbildning att prova. För att prova nya chefsämnen innan de går in i skarp drift som chefer. Väljer en hel del organisationer att skapa ledarskapsutbildning för dessa ledarämnen. Genom dessa utbildningar kan personerna ta till sig grundläggande kunskaper om ledarskap. Och pröva sina vingar som chefer. Därtill kan organisationen få en bild av deras lämplighet som chefer.

Ny som chef

För den nyligen påbörjat sin karriär som chef eller ledare finns olika sorters ledarskapsutbildning. Som riktar sig till den som är ny i rollen som chef. Genom dessa utbildningar kan man bland annat lära sig grundläggande arbetsrätt och ekonomi för chefer. Därtill bör man i en liknande ledarskapsutbildning även få kunskap om vad rollen som chef innebär. Att vara ny som chef innebär ofta ett sökande gällande sina mandat och befogenheter. Det är viktigt att dessa blir klargjorda så att man kan vila tryggt mot dessa när tillvaron stormar och besvärliga beslut ska fattas.

Olika former av korrigerande samtal

Den som är ny som chef eller ledare bör även sikta på att få kunskap om och träning i att hålla goda samtal. Samtal i olika former utgör en stor del av en chefs arbetsvardag. Och för att bli en bra chef gör man klokt i att lära sig grunden i och olika tekniker för detta. Exempel på de samtal som är viktiga för en chef är bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal etc. Och olika former av korrigerande samtal, förhandlingar, rehabiliteringssamtal med flera.

Genom ledarskapsutbildning kan man som chef och ledare lägga en god grund för sina färdigheter i samtalsmetodik. Dels kan man få lära sig grunden till de olika sorternas samtal och vad de syftar till. Dels kan man få lära sig olika tekniker som kan vara värdefulla innan man själv är helt bekväm i de olika samtalssituationerna. Det är viktigt att se sin roll som chef i de olika typerna av samtal. Ofta är det lätt att hamna i situationer där medarbetare berättar känslig information om sig själva. Att kunna finna en balans mellan att vara en god och lyhörd lyssnare och att samtidigt kvarstå i sin roll som chef är viktigt.

Fokusera på praktisk övningar

Som chef och ledare bör man även lägga en hel del kraft på att praktiskt träna sina färdigheter i att hålla goda samtal. Även detta kan ske genom ledarskapsutbildning. Genom vilken man tillsammans med andra chefer kan få öva samtal i olika situationer. Ofta känns det mindre dramatiskt att öva på nya situationer tillsammans med andra utbildningsdeltagare innan man ställs i ett skarpt läge. Därför är det viktigt att i utbildningssammanhang även fokusera på praktisk övning.

Även som mer erfaren chef och ledare bör man fortsätta att genom ledarskapsutbildning utveckla sitt ledarskap och sin kunskap inom olika områden. För en mer erfaren chef handlar ofta ledarskapsutbildning om mer specifika behov av utbildning inom vissa områden. Dock kan det vara klokt att emellanåt även fokusera på de grunder man en gång som chef lärt sig. Ofta lever chefer i en stressig vardag, och det är lätt att man under högt tryck tappar kontakt med den inre kärna av kunskap som man som chef bör kunna luta sig mot.

Erfaren chef och ledare

Som erfaren chef och ledare kan det även vara en god idé att vid sidan av klassisk ledarskapsutbildning även skaffa en mentor. En mentor är ofta en person som har längre erfarenhet som chef. Och som genom spegling vid möten kan hjälpa en som chef att komma vidare i sitt tankesätt. Mentorn kan hjälpa chefen att se sig själv ur ett utifrånperspektiv, och han eller hon kan även komma med råd och tips från sin egen ledarskapskarriär.

En mentor behöver dock inte alltid vara en mer erfaren person. Vissa ledare har valt att skaffa en mentor som är helt nyutbildad. Genom detta grepp kan man få nya vyer i sitt ledarskap. Ofta ställer de nya cheferna med mindre erfarenhet intressanta frågor, och ser på saker på ett nytt sätt. Detta kan vara mycket utvecklande för det egna ledarskapet, och bör vara någonting för fler att överväga.

Mentor

En mentor brukar initialt vara en chef inom samma bransch som kan guida den som är chef eller ledare inom just sin sektor. Ju mer erfaren man som chef blir kan det dock vara riktigt intressant att välja en mentor från en annan sektor. På detta sätt kan mentorskapet få större fokus på ledarskapets kärna. Och mindre fokus på det som är specifikt för den egna organisationen. Det kan vara mycket givande att som chef få jämföra de processer man själv går igenom med hur samma processer kan hanteras i en annan organisation. Risken för att bli hemmablind minskar, och de nya vyerna kan bidra till ökad kreativitet.

Traditionell ledarskapsutbildning och mentorskap

Många chefer och ledare brukar vid sidan av traditionell ledarskapsutbildning och mentorskap även ha nytta av att gå i handledning. I handledning arbetar chefen tillsammans med en handledare kring sitt eget ledarskap. I denna konstellation går man ofta djupare ner i arbetet med chefens personlighet. Och erfarenheter som grund att bygga ledarskapet på.

Handledning är ett forum för den som är chef eller ledare att på ett öppet sätt hantera sin syn på sitt ledarskap. Här kan såväl rädslor som styrkor ventileras och hanteras. Som chef behöver man en stabil grund att stå på i sin personlighet. Och handledningen kan vara ett tryggt och effektivt sätt att hitta detta. Handledaren kan hjälpa chefen att identifiera utvecklingsområden. Men även att hitta sina styrkor och att använda dessa på bästa sätt.

Handledning

Genom handledning kan en chef eller ledare kontinuerligt diskutera sina styrkor, svagheter och sin utveckling tillsammans med någon som står utanför organisationen. Det kan vara en bra arena för en chef att öppet kunna prata om sina tankar. Och eventuella tillkortakommanden med någon som inte har ansvar att leda eller lönesätta henne eller honom. Samtalen kan ske friare vilket ofta leder till att den personliga utvecklingen har möjlighet att bli ännu mer omfattande.

Handledning kan ske enskilt eller i grupp. Vissa chefer och ledare föredrar att gå i enskild handledning. Denna form kan möjliggöra större frihet att öppna sig, och även större möjlighet att påverka innehållet i samtalet. Därtill får den enskilde chefen större utrymme vid handledningstillfället. Och han eller hon kan få längre tid för att bearbeta sina upplevelser och de situationer som tas upp.

Grupphandledning

Dock finns det fördelar med grupphandledning. I en grupp kan en chef eller ledare ta lärdom av andra chefer och deras erfarenheter. Att vara chef kan ofta upplevas som en ensam roll. Och det kan ha en stärkande effekt att upptäcka att andra chefer upplever liknande situationer som man själv. Därtill kan man utbyta idéer och tankar kring hur man kan hantera olika situationer, och därmed lära sig av varandra.

Ett annat sätt, vid sidan av ledarskapsutbildning och handledning, att utveckla sin roll som chef eller ledare är genom kollegiecoachning. Denna sorts coachning innebär att kollegor i olika konstellationer speglar varandra i syfte att hjälpa varandra att se och utveckla sitt eget ledarskap. Kollegiecoachning kan ske med eller utan en extern handledare som guidar och som leder samtalet.

Att coacha sina medarbetare

Som chef eller ledare behöver man även ofta lära sig att coacha sina medarbetare. Beroende av gruppens utvecklingsfas behöver ledarskapet vara mer eller mindre inriktat på coachning. För att lära sig mer om hur man som chef blir en god coach finns olika sorters ledarskapsutbildning att tillgå. Som chef bör man genom ledarskapsutbildning få en känsla för och uppfattning om vad ett coachande ledarskap innebär. Att utveckla ett coachande ledarskap innebär att förstå balansen mellan när teamet ska coachas och när chefen måste träda fram och vara chef. Att backa från besvärliga beslut genom att gömma sig bakom en coachande fasad leder endast till förvirring. På samma sätt kan ett ledarskap som enbart är styrande och aldrig coachande upplevas som kvävande.

Därtill bör du som chef eller ledare genom en ledarskapsutbildning få med sig verktyg för att kunna coacha sina medarbetare. Utöver detta är det viktigt att i en testmiljö få prova olika tekniker så att man i ett skarpt läge känner sig bekväm med att använda dem. Att få prova olika typer av coachning är ett bra sätt att lära sig vilken variant man känner sig bekväm med. Det bidrar också till att man som chef kan känna sig mer och mer bekväm i en coachande roll. Att coacha innebär till stor del att kunna släppa kontrollen och att släppa över ansvar till sina medarbetare. Detta kan kännas ovant, och kräver för vissa chefer en hel del träning.

Ledarskapsutbildning ledarskapets grundverktyg

Att gå olika sorters ledarskapsutbildning fyller olika funktioner för den som är chef eller ledare. Det handlar både om att tillskansa sig rent konkret kunskap som är viktig att ha i sitt yrkesliv. Hit hör de grundverktyg som man som chef behöver ha kunskap om för att kunna sköta sitt arbete. Därtill kan olika sorters utbildning hjälpa till att utveckla sidor hos chefen som snarare handlar om de egna färdigheterna att hantera olika situationer. Ofta handlar detta om mjukare värden. Som chefens egen förmåga att möta olika situationer, eller hans eller hennes känsla för sin egen värdegrund.

Som chef och ledare är det även viktigt att få regelbunden inspiration i sitt yrke. Att träffa andra chefer och dela erfarenheter med dem är en viktig del av utvecklingen. Olika sorters ledarskapsutbildning är ett utmärkt forum för denna typ av nätverkande. Mest utvecklande kan det vara att delta i externa utbildningar där deltagarna kommer från olika sektorer. Även utbildningar med deltagare från samma sektor men med en blandning av deltagare från olika arbetsplatser kan ha en stor positiv effekt.

Dynamiskt ledarskap

Som chef eller ledare är det viktigt att kunna bevaka sin omvärld och omsätta goda exempel från denna till sin egen verksamhet. Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i den egna branschen och hur man kan använda andras goda idéer är en del av att vara chef. Därför är det klokt att som chef besöka olika mässor och seminarier, och också delta i olika sorters utbildningar inom ledarskap. Ofta är dessa sammankomster fulla av möjligheter att få information om hur andra arbetar, och också för att knyta nya kontakter.

Som chef och ledare är det av stor vikt att hålla sin glöd och sin nyfikenhet på sin utveckling levande. Genom regelbunden ledarskapsutbildning och annan yrkesmässig näring kan man arbeta för att aldrig bli för bekväm, utan att hela tiden sträva efter att utvecklas. Utvecklingen mot ett bättre, stabilare och mer dynamiskt ledarskap är också en av de roligaste och mest fascinerande sakerna med att vara chef.

Ledare med ledarskapsutbildning

Lämna en kommentar