Ledare men inte chef – Ledarskapsutbildning

Ledare men inte chef ledarskapsutbildningLedare men inte chef

Är du ledare men inte chef kan du behöva gå utbildningen Att leda utan att vara chef. Denna ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning ger dig mycket värdefulla kunskaper om vad det innebär att leda en arbetsgrupp. Dilemmat med att vara i en sits mittemellan chefen och arbetsgruppen ställer krav på kunnande om hur du gör för att hantera detta. Ditt ansvar för gruppen är omfattande men dina befogenheter är inte alltid uttalade. Ofta får du utföra arbete som du inte har fått någon utbildning i. Det är lätt att känna frustration när de verktyg du har att tillgå inte räcker till för att leva upp till kraven som ställs på dig. Därför har vi tagit fram utbildningen Ledare men inte chef.

Den ger dig en uppsättning redskap att arbeta med som bistår dig på vägen mot ett väldefinierat och tillfredsställande ledarskap. Du får lära dig vad det är som gör att en grupp lyckas och blir framgångsrik, samtidigt som du får kännedom om hur krav och förväntningar från chefen hanteras.

Du som informell ledare

Är du ledare men inte chef är du en informell ledare. Det innebär att du inte har chefens befogenheter men att du har ansvaret för gruppens arbetsuppgifter, dvs du ska se till att din grupps arbete blir utfört på rätt sätt och i rätt tid. Du har alltså stort ansvar men inte så stor beslutsrätt. Ofta agerar du på delegation från din chef, vilket är bra, men se till att innebörden av delegeringen kommer på pränt. Så länge allting flyter på är det sällan några problem, men om det strular är det bra att ha ansvarsfrågan utredd och nedtecknad. Det är viktigt att du känner till vilka krav som är rimliga att ställa på dig och genom att gå ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef får du lära dig hur en ledare i din position gör för att både navigera gruppen och sig själv rätt.

Ledare men inte chef | Kursinnehåll

Leda utan att vara i chefsposition
Förväntningarna på dig som ledare
Vem bestämmer – chefen eller du?
Grundpelarna inom ledarskapets område
Gör din grupp till ett vinnande team!
Kommunikation för dig som är ledare men inte chef
Effektiv som ledare
Konflikter – vilken är din roll?
Besvärliga och svåra samtal
Att coacha i ett informellt ledarskap
Så håller du medarbetarsamtal

Ledare men inte chef LedarskapsutbildningLedare men inte chef

Aldrig förr har det ställts så höga krav på medarbetare och chefer som nu. Orsaken är bland annat minskade personalresurser, bortrationalisering av s k mellanchefer, det blir allt vanligare med projektarbete utan ett formellt chefskap, stora organisationsförändringar, ett allt snabbare arbetstempo och en mer pressad arbetsmiljö.

Medarbetare och chefer förväntas ha kunskaper, förmågor, bred erfarenhet och en personlighet som vittnar om god social kompetens. Krav och förväntningar som många tycker det är mycket svårt att leva upp till, vilket i sin tur leder till känslor av otillräcklighet, sviktande självkänsla, oro, stress och utbrändhet.

De som klarar av att leva upp till de här kraven, men inte är chefer, blir då ofta informella ledare och börjar agera som ledare trots att de formellt inte har en chefsposition. Snart känner de också behov av ytterligare kunskaper och därför finns ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef.

Varför ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef?

Ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef vänder sig till dig som i praktiken är ledare utan att ha en formell chefstitel och till dig som till vardags leder grupper, projekt, avdelningar eller andra sammansättningar på någons uppdrag. Eller som kanske av andra ses som den verkliga ledaren.

Utbildningen är dock minst lika användbar för dig som har ambitionen och målet att bli ledare och chef och behöver lära dig mer om grunderna i ledarskap och kommunikation. Det är projektledare, arbetsledare, teamledare, ansvariga för avdelningar eller administrativa enheter, förvaltningsansvariga och liknande funktioner.

Iakttagelser på chefen och ledaren

Det är chefen som driver sina medarbetare, ledaren inspirerar dem. Chefens ställning beror på auktoritet, ledarens på goodwill. När chefen säger ”jag”, säger ledaren ”vi”. Det är chefen visar vem som har fel, ledaren visar vem som är fel. Chefen säger att så här ska man göra, ledaren visar hur man gör. Då chefen kräver respekt, inger ledarens ord respekt.

Ledaregenskaper

1. En ledare ska ha en vision. Vision är den främsta och viktigaste egenskapen för en ledare att besitta. Det är vad som leder och motiverar honom eller henne till framgång.

2. En ledare bör vara villiga att ta ansvar. Att vara ledare kräver stor ansvarskänsla, den andra kvaliteten en framgångsrik ledare bör uppnå.

3. En ledare ska ha styrka i sin karaktär. Karaktär är vad som vägleder åtgärder och producerar de ord du talar. Karaktär är din unika identitet, din personlighet, den totala summan av dina individuella egenskaper.

4. En ledare bör ha en effektiv kommunikation. Ingenting i livet är viktigare än förmågan att kommunicera effektivt.

5. En ledare bör ha en positiv attityd. En positiv attityd är en av de mest värdefulla tillgångarna en person kan ha i livet. Det kan hjälpa dig att uppnå saker som kan tyckas omöjligt att hända.

6. En ledare ska vara inflytelserik. Arbetet som en sann ledare är att leda sitt folk mot en visst mål. Han eller hon kan helt enkelt inte göra detta om ledaren inte har något inflytande över dem.

Ledare ska vara

7. En ledare ska vara disciplinerad. Som ledare förväntar att sina medarbetare skall vara disciplinerade, bör du som ledare vara den förste att inneha egenskap.

8. En ledare bör veta hur man utveckla förtroendet. Förtroende är en av de viktigaste, om inte den viktigaste. Utan förtroende är en relation stillastående och instabil. Det kommer inte att leda till någonting bra.

9. En ledare bör vara villiga att göra ändringar. En stor ledare vet hur man ska bryta mot reglerna när det behövs. En bra ledare ser vad som är bra och vad som är dåligt för hans eller hennes lag.

10. En ledare ska veta hur och vad att prioritera. Med ledarskap kommer en hel del ansvar. Du måste veta när något behöver göras först och hur det behöver göras.

11. En ledare bör veta vad som ska göras härnäst. Som ledare bör veta hur man ska lägga upp strategier.

12. En ledare ska kunna utveckla andra ledare.

Ledarskapsutbildning Ledare men inte chef

Att vara en vinnande ledare är tufft. Mycket arbete, mycket ansvar, massor av förväntningar. Att ha eller utveckla ovanstående 12 ledaregenskaper hjälper dig på vägen till att bli en sann ledare. Börja med att anmäla dig till ledarskapsutbildningen Ledare men inte chef.

Lämna en kommentar