Bygga team – Ledarskapsutbildning

Att bygga team som är framgångsrika

Bygga team Framtidens ledareskap Bygga team (Klicka här) ingår i ledarskapsutbildning Ledare men inte chef. En utbildning för dig som ansvarar för utvecklingen och framgången för en grupp människor.

Att bygga team som är optimerade och välfungerande kräver kunskap om både vad som utgör gruppens styrka. Och hur de enskilda individerna i den kan utvecklas och samverka som en enhet.

Du som gruppledare behöver insikt om vilka delar som är särskilt viktiga att få på plats. T ex att alla vet vilket som är gruppens mål och syfte och att rollerna är väldefinierade och klara. Utan dessa grundläggande saker är det nästan omöjligt att få till ett effektivt och optimalt team.

Målet är steg 1. Du som gruppens ledare måste ha målet klart för dig och medlemmarna i gruppen får inte känna minsta tvekan om vart gruppen ska nå. Steg 2 handlar om att fördela de olika rollerna mellan medarbetarna. Det räcker inte med att den enskilda gruppmedlemmen känner till sin roll. Alla de andra i gruppen måste veta vad övriga har för ansvar.

Ledarskapsutbildning i att bygga team

Som ledare för en grupp har du många delar att ta hand om. Du behöver ha kunskap om själva uppgiften som gruppen ska utföra och kunna kommunicera information både till och från teamet. Du står i ständig kontakt med gruppens intressenter, såsom chefer, ledningsgrupp, beställare, leverantörer osv, och behöver kunna uttrycka dig både konkret och tydligt. Du behöver ha modet att leda, särskilt i tider av förändring och när svåra beslut ska fattas. Allt detta och mer därtill får du insikt om under utbildningen Bygga team – en bra start på en framgångsrik grupp.

Att arbeta som ett team

Att sätta ihop en grupp är enkelt, men att få gruppen att arbeta som ett team är svårare. Att bygga ett team innebär att få alla att bli målmedvetna och samspelta. Och att alla teammedlemmars kompetens och erfarenhet tas till vara.

Framgångsrik teamledare kan bygga team

Vill du bli en framgångsrik teamledare behöver du veta hur du ska göra för att bygga team med dina medarbetare, så att de tillsammans blir något mer än bara en grupp. Inom lagsporter har man länge arbetat med att bygga team av lagen. Där alla tillsammans strävar mot målet att vinna. Man tar tillvara på teammedlemmarnas olika förutsättningar och ser till att alla får utlopp för sin kompetens. Olikheter är inget hinder utan en tillgång när man ser till att ge alla de uppgifter de klarar bäst.

Teamets struktur

För att bygga team krävs det att du som teamledare funderar igenom teamets struktur. Hur stor är uppgiften ni ska utföra? Hur många medlemmar bör teamet ha för att gruppen inte ska bli för stor eller arbetsbelastningen för hög? Vilka kompetenser behövs i teamet?

bygga team ledarskapskursStrategier för att bygga team

Genom att lära dig strategier för att bygga team kan du få alla i gruppen att veta vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara klart. Ofta är det först när det inte går som det var tänkt som man börjar analysera hur gruppen fungerar. Men om du ska bygga team gör du klokt i att analysera när det istället går som allra bäst. Vad är det som gör att det går så bra just den här gången? Har vi gjort något annorlunda jämfört med förra gången då det gick mindre bra?

En del i framgångsanalysen är att analysera era interna styrkor. Genom att tydliggöra roller och ansvarsfördelning känner sig alla säkra på vad de ska göra. När alla vet vem som ska göra vad och varför just den personen ska göra det minskar också risken för konflikter.

Hantera konflikter

Men var inte heller rädd för att konflikter ska uppstå. I ett framgångsrikt team är alla inte alltid överens. Men alla vet hur man ska hantera konflikter och hur man går vidare.

Att bygga team är att skapa gemenskap

En viktig ingrediens för att bygga team är att skapa gemenskap. Gemenskap är en stark drivkraft som föder engagemang. När medlemmarna i teamet känner att de har starka band mellan sig blir det lätt för dem att samarbeta mot det gemensamma målet.

Certifierad ledare kan bygga team

Om du ska lyckas med att bygga team behöver du redskap för hur du ska motivera ditt team. Att hitta varje persons individuella styrkor och svagheter, skapa en gemensam värdegrund. Och få alla att arbeta gemensamt mot samma mål. Genom att gå en ledarskapsutbildning i att bygga team kan du utveckla ditt ledarskap och certifierad ledare. Samtidigt blir företaget mer lönsamt och ökar konkurrenskraften, medan medarbetarna känner att de utvecklas och trivs bättre på jobbet.

När du går en ledarskapsutbildning i att bygga team lär du dig också att även om ensam är stark är vi starkare tillsammans. Tillsammans kan vi våga och kunna göra vårt allra bästa.

Lämna en kommentar