Projektledare utbildning

Projektledare utbildning som fungerar

Letar du efter en bra projektledarutbildning? Då har du kommit rätt. Hjärtum Utbildnings Ny som projektledare är framtagen just för dig som är ny i din karriär och behöver kunskaper om projektledning i praktiken. Dagens näringsliv är mycket dynamiskt till sin karaktär, vilket innebär många utmaningar för projektledaren, så en utbildning är en bra investering för att vara väl förberedd för rollen och övervinna hinder som kan uppstå. Går vår projektledarutbildning och lär dig grunderna.

Projektledare utbildning

Kritiska färdigheter för projektledaren

Tidshantering är ett exempel på en kritisk färdighet som varje projektledare måste ha. Därför måste du se till att lära dig effektiv tidsplanering genom att använda tidshanteringstekniker, delta i utbildningsprogram för tidshantering eller genom att använda andra projekthanteringsverktyg, t ex Microsoft Project eller Excel. Men först och främst gäller det att du går en projektledare utbildning.

En projektledare strävar alltid efter att förbättra sina färdigheter så att han/hon har de senaste kunskaperna och känner till de bästa projektmetoderna. Eftersom det är du som ledare av projektet som spelar en central roll för att leda projektet till framgång är det av största vikt att du planerar din utbildning och utveckling på rätt sätt, t ex genom en projektledare utbildning.

Det finns, förutom grundkurser, även certifieringskurser att gå. Dessa ska vi inte beröra här, utan vi håller oss till grundläggande projektledare utbildningar, som passar de flesta branscher.

Projektledarutbildning lär dig om mål

När du är ny i rollen bör ditt första mål vara att förvärva relevant kunskap i hur du leder ett projekt. Du bör välja en utbildning som stämmer överens med dina framtida mål och som kommer att leda till karriärutveckling med erkända färdigheter. Så om du är en projektaspirant bör ditt första mål vara att gå en baskurs i projektledning. Det säkerställer att du har en stabil plattform att utgå ifrån och komma tillbaka till när det behövs. Fundera på om du vill gå en klassrumsutbildning eller en online-utbildning. Båda fungerar lika bra och vad som passar bäst varierar från person till person.

När du gått en basutbildning kan du gå vidare till en steg 2-kurs i projektledning. Det vidgar dina kunskaper ytterligare och gör dig till en mycket attraktiv kandidat för framtida jobb som projektledare.

Efter en projektledare utbildning

Vad händer efter att du gått en projektledare utbildning? Förmodligen kastar du dig in i projektet och börjar använda dina nyvunna kunskaper. Om du stöter på patrull kan det vara så att du behöver komplettera din utbildning. T ex kan gruppens sammansättning redan från början vara svårhanterlig, med stridigheter och inbördes konkurrens. I ett sådant fall räcker oftast inte en grundläggande projektledare utbildning till, utan du behöver ytterligare kunskaper inom t ex konflikthantering.

Det är av största vikt att du som projektledare håller dig à jour med senaste kompetens. Den krävande dynamiken i projektmiljön kräver att projektledare håller inlärningstakten i linje med teknikutvecklingen.

Är du en talang inom projektledning?

För att säkerställa att du har rätt kunskaper för det aktuella projektet måste du fundera över dina egna talanger. Ta dig tid att göra en bedömning av dig själv när det gäller dina färdigheter och identifiera vilka kritiska områden du behöver fokusera på. Med andra ord, genom att titta på dina talangfärdigheter kan du även identifiera luckorna. Dessa luckor återspeglar de utbildningskrav du behöver ta itu med för att få dina kunskaper att passa för projektet.

Tekniska färdigheter

Som projektledare måste du ha en mycket god kunskap om de tekniska aspekter som krävs för att initiera, planera, genomföra, kontrollera och avsluta projekten. Samtidigt som projekten genomförs behöver du ha mycket goda kunskaper om kompetens och verktyg. Dessa färdigheter och verktyg hjälper projektledaren att hålla fokus samtidigt som de förutser framtida aspekter under projektets livscykel. Exempel på tekniska kunskaper som är bra att ha är:

  • Kunskap om agila metoder
  • Hur du gör effektiv datainsamling och modellering
  • Hur du styr projektet
  • Projektets livscykel och olika faser
  • Hantera prestandakrav och andra krav
  • Hur du gör en riskhantering
  • Tids-, budget- och kostnadsuppskattningar

Allt detta lär du dig kanske inte under en grundkurs för projektledare, men du får en bra bas att sedan utvecklas vidare från. Du måste ha grunderna på plats för att först vad det innebär att driva ett projekt. Först därefter kan du gå vidare och plocka på ytterligare kunskaper.

Strategisk projekthantering

Om du jobbar inom ett stort företag kan ni ha ledningsfunktioner som ofta är de som genererar projekten. Dessa ledningsfunktioner vill ofta omvandla organisatoriska strategier till projekt. Viktigt för dem är att säkerställ att projekten är väl anpassade till de övergripande affärsstrategierna. När strategierna har översatts till ett projekt är det du som projektledare som ska ta över bollen och genomföra projektet på ett framgångsrikt sätt. Det kan därför vara av vikt att du är insatt i företagets affärsmodeller, så att du enklare förstår vad det är som ska åstadkommas med projektet.

Lär om ledarskap i projekt i projektledare utbildning

Projektledaren är den som ska hålla ordning i projektet och få projektets medlemmar att följa projektplanen. Du ska hålla ihop helheten och en projektledare utbildning lär dig hur du använder dig av dynamiken i ditt projektteam. När allt rullar på är det enkelt och du behöver bara styra skutan i rätt riktning. Men ibland innebär det att du måste leda projektet framåt, samtidigt som du hanterar konflikter eller meningsskiljaktigheter i teamet. Då gäller det att du har gått en utbildning så att du vet vilket verktyg du ska plocka fram. Helst ska detta göras så snabbt som möjligt för att minimera risken för ett misslyckande.

Det finns massor med olika projekt, det ligger i projektarbetets varierande karaktär. För att kunna hantera olika projekt måste projektledare förstå olika sätt att hantera dessa olika projekt. En projektledare utbildning hjälper dig att få ett bra grepp om vilka projektledningsmetoder som finns. Du behöver känna till olika metoder för att kunna jämföra, välja och tillämpa den metodik som passar bäst för ditt projekt.

Projektledning i praktiken

Att gå ledarskapsutbildningar med inriktning på projektledning i praktiken är ett klokt drag, om du står i begrepp att tacka ja till en tjänst som projektledare. Det underlättar projektets genomförande och sparar dig mycket tid, kraft och bekymmer. Du slipper falla i de vanligaste fallgroparna och är förberedd på hindren när de dyker upp. Som ansvarig för projektet fungerar du som den sammanhållande länken i en kedja bestående av gruppmedlemmarna, beställaren och omvärlden. Belastningen kommer alltid att vara störst på dig och det gäller att du byggt upp den styrka som du kommer att behöva när tyngden ökar. Hoten mot projektets framgång finns både inom projektet och utanför. Gruppen som ska utföra arbetet utsätts för ständiga prövningar i form av tidsbrist, oklara roller och snedvridning av målet. Omvärldens oförutsägbarhet och plötsliga omsvängningar påverkar projektets verkställighet liksom beställarens tydlighet och kunskap.

Ny som projektledare behöver utbildning

Kursen Ny som projektledare tar upp de hot som projektet har att övervinna och fokuserar på att du som ledare av arbetet ska få goda kunskaper för att leda gruppen mot målet. Steg ett är just att fastställa och tydligt avgränsa målet med projektet. Här har du en viktig roll som kravställare på beställaren och tillse att denne mycket noga har definierat vad arbetet ska leda fram till. Det ska inte råda några tvivel om vad slutprodukten ska bli. Om du tycker att arbetet inte är tillräckligt avgränsat och syftet är oklart måste du be om förtydliganden, annars kommer resultatet av projektet inte att tillfredsställa beställaren, hur bra arbetet än är utfört. Det här är en process som kan ta tid, men du har igen det senare när projektet är i gång.

Få träning i gruppdynamik

Ledarskapsutbildning inom projektledning innehåller alltid ett avsnitt om gruppdynamik och konsten att få ett team att samverka på bästa sätt. Det är viktigt att alla drar åt samma håll, att alla vet vad som är målet och att rollerna mellan gruppmedlemmarna är bestämda i förväg. Ett gott råd är att inte ta något för givet. Även om det är solklart för dig vilken roll en enskild gruppmedlem har, är det inte säkert att denne eller den övriga gruppen har samma uppfattning. Kursen Projektledning i praktiken är en bra och snabb genväg fram till ett framgångsrikt projekt, ta den och få ett försprång mot målet!  Välj rätt projektledarutbildning – välj Hjärtum Utbildning!